Témata závěrečných prací

Návrhy prací každý rok aktualizujeme. Pro aktuální akademický rok 2022/23 jsou vypasaná tato témata. Někteří vyučující kromě názvu připravili i stručné anotace, které najdete spolu se seznam témat v samostatném souboru. Podrobnosti o průběhu zadání a termínech najdete v sekci Závěrečné práce.

 

1             PhDr. Eliška Baťová, dipl. um.

kontaktní e-mail doktorandky: Ela.Est@seznam.cz

1.1        Porovnání materiálních znaků vybraných rukopisů s českými zpěvy z 2. poloviny 15. století z fondu Národní knihovny ČR [BP tematický okruh pro více zájemců]

1.2        Porovnání textových znaků vybraných rukopisů s českými zpěvy z 2. poloviny 15. století z fondu Národní knihovny ČR [BP tematický okruh pro více zájemců]

1.3         České pozdně středověké liturgické prameny v knihovních a archivních katalozích

1.4         Funkce jazykově českých pozdně středověkých liturgických rukopisů

 

2             PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. nebude v akademickém roce 2022/2023 vypisovat žádná témata

 

3             Dr. Jan Dvořák

3.1          Analýza citační sítě časopisu mimo standardní citační databáze [BP]

 

4         Mgr. Veronika Hanáková

kontaktní e-mail doktorandky: veronika.hanakovaxp@gmail.com

4.1         Mediální archeologie – videoherní kultura [BP rámcové téma pro více zájemců]

4.2         Mediální archeologie – digitální kultura [BP rámcové téma pro více zájemců]

4.3         Mediální archeologie – nová média a audiovizuální kultura [BP rámcové téma pro více zájemců]

4.4         Výzvy a problémy archivace nových médií [BP rámcové téma pro více zájemců]

4.5         Videografická studia [BP rámcové téma pro více zájemců]

  

5  prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

5.1         Doporučující znalostní systémy ve vybrané oblasti [BP]

5.2         Odraz inovačního cyklu v publikačních aktivitách [BP]

5.3         Rozpoznávání a vyhledávání obrazových informací [BP]

5.4         Vývoj expertních systémů ve vybrané oblasti [DP]

5.5         Získávání znalostí z vybraných dat [DP]

 

6             Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Kapacita vyučující je naplněna

7             Mgr. Andrea Jelínková

kontaktní e-mail doktorandky: jelinkova@lib.cas.cz

7.1          Bohemika ve sbírce starých tisků Rudolfa Wolkana v Krajské vědecké knihovně v Liberce [BP]

8          Mgr. Pavlína Kolínová

8.1         Analýza knihovnických služeb a doprovodných programů pro děti batolecího věku (0-3 let) [BP]

8.2         Analýza knihovnických služeb a doprovodných programů pro děti předškolního věku (3-6 let) [BP]

8.3         Bookstart – analýza vybraného zahraničního projektu [BP rámcové téma pro více zájemců]

8.4         Strategie cenotvorby poplatků ve veřejných knihovnách [BP]

   

9           Mgr. Matěj Krejčiřík

kontaktní e-mail doktoranda: matej.krejcirik@volny.cz

9.1         Systém správy ve vybraném/ných blockchainových databází [rámcové BP téma pro více zájemců]

9.2         Analýza způsobů měření reputace relevantních pro blockchainové databáze [rámcové DP téma pro více zájemců]

9.3         Druhá vrstva Bitcoinu – Lightning network [BP]

9.4         Analýza konsenzového mechanismu Proof of Work [DP]

9.5         Analýza konsenzového mechanismu Proof of Stake [BP]

9.6         Bitcoin [rámcové BP téma pro více zájemců]

9.7         Ethereum [rámcové BP téma pro více zájemců]

 

10             PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Kapacita vyučující je naplněna

11             Mgr. Michaela Málková

kontaktní e-mail doktorandky: michaela.malkova@ff.cuni.cz

11.1      Hodnocení prezentace a komunikace informací o životním prostředí [BP]

11.2      Hledání a vyhýbání se informacím o riziku [BP]

11.3      Změna informačního chování [BP]

11.4      Využívanost elektronických informačních zdrojů (EIZ) v Knihovně FF UK [BP]

11.5      Informační chování uživatelů Knihovny FF UK při užívání elektronických informačních zdrojů (EIZ) [BP]

12             doc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

12.1      Knihy v prostředí pražské univerzity v 15. a 16. století [DP]

12.2      Ochrana rukopisů a inkunábulí v českých sbírkách [DP]

12.3      Tiskařská produkce z období raného novověku online: srovnávací analýza [DP]

12.4      Osobní knihovna kněze Václava Rosy († po 1560) [DP]

12.5      Předání knižní sbírky pražského arcibiskupství Národnímu muzeu v roce 1827 [DP]

 

13           Ing. Jitka Novotná, Ph.D.

13.1      e-Government a základní registry veřejné správy [BP]

13.2      Analýza vybraných reportingových nástrojů [DP]

13.3      Analýza dat státní pokladny – návrh datového skladu pro vizualizaci výsledků [DP]

13.4      Řízení rizik v oblasti e-Governmentu [DP]

13.5      Datová vizualizace v Business Intelligence [DP]

13.6      Využití agilních metodik řízení projektů [DP]

 

14           Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

14.1      Vzdělávací programy v českých knihovnách [BP]

14.2      Digitální média v kontextu české vzdělávací politiky [BP]

14.3      Možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví v digitálním prostředí [BP]

14.4      Testování digitálních vzdělávacích aplikací [BP]

14.5      Vztah globální klimatické změny a digitálních technologií v současném myšlení [DP]

 

15           Mgr. Jakub Sedláček

15.1      Budování parasociálních vztahů na YouTube [BP]

15.2      OnlyFans: pornografie, nebo symptomatická léčba epidemie samoty? [BP]

15.3      „Incelové“: subkultura nedobrovolného celibátu [BP]

15.4      Smrt celebrity a parasociální truchlení [BP]

15.5      Uživatelé seznamovacích aplikací v době pandemie [BP]

15.6      Umělá inteligence ve zpracování zvuku a produkci populární hudby [BP]

 

16           PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

16.1       České čítárny novin a časopisů 1772-1798 [BP]

16.2       Johann Heinrich Hottinger jako knihovník [BP]

 

17           Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

17.1      Informační a komunikační technologie na Blízkém východě [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.2      Informační etika [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.3      Informační právo [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.4      Kapitalismus dohledu [DP]

17.5      Nová média a behaviorální modifikace [DP]

17.6      Nová média a demokratizační procesy [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.7      Reprezentace v počítačových hrách [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.8      Sociální a kulturní aspekty počítačových her [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.9      Sociální aspekty nových médií [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.10         Teoretické aspekty herního designu [DP rámcové téma pro více zájemců]

17.11         Výukové počítačové hry a simulace [DP rámcové téma pro více zájemců]

 

18           Mgr. David Jiří Šlosar

kontaktní e-mail doktoranda: slosarda@ff.cuni.cz

18.1      Bibliometrická analýza vybraného tématu [rámcové BP téma pro více zájemců]

18.2      Scientometrie v ČR v období 1990 až 2020 [BP]

18.3      Vliv hodnocení vědy na vědeckou produkci vybraného státu [rámcové BP téma pro více zájemců]

18.4      Vizualizace ve scientometrii [BP]

18.5      Světové rankingy akademických institucí a jejich scientometrie [BP]

18.6      Frakcionalizace ve scientometrii [DP]

18.7      Bibliometrická analýza vybraných statistických testů

18.8      Bibliometrická analýza Benfordova zákona

18.9      ICT nástroje využívané při tvorbě závěrečných prací při oboru INSK v ČR

18.10         Názorové proudy expertů na Metodiku M17+

18.11         Výpůjčky knih v kontextu statistických zákonů [rámcové téma pro více zájemců]

18.12         Vlastnosti poločasu citovanosti výstupů SSH u české vědy.

18.13         Scientometrie českého INSK

18.14         Kategorizace závěrečných prací oboru LIS jeho studenty [rámcové téma pro dva zájemce]

 

19           PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.

19.1      Postsocialismus v české knižní kultuře [BP tematický okruh pro více zájemců]

19.2      Prestiž nakladatele v komparativní historické perspektivě: případová studie života a díla vybraného nakladatele dvacátého či jednadvacátého století [BP]

19.3      Proměny čtenářství a každodennosti v období tzv. normalizace [BP tematický okruh pro více zájemců]

19.4      Proměny postavení autora jako politicko-sociální instituce po roce 1989 [BP tematický okruh pro více zájemců]

19.5      Proměny postavení nakladatelského subjektu v letech 1948-1968 [BP tematický okruh pro více zájemců]

19.6      Společenská a kulturní role domácích knihoven v letech 1948-1989 [BP]

19.7      Co jsou to materiální dějiny ,samizdatu‘? Společenská a kulturní role „alternativního“ knižního komunikačního okruhu (Darnton) ve vybraném období v rozmezí let 1948-1989 ve světle současných neo-materialistických přístupů [DP]

 

20         PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

20.1      Knihovna premonstrátského kláštera Hradiště u Olomouce jako součást švédské knižní kořisti [DP]

20.2      Libri prohibiti v knihovně kardinála Františka z Dietrichsteina (DP)

21           doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

21.1      Význam Pelclových „Abbildungen“ (1773 – 1782) pro českou společnost 18. a 19. století [BP]

21.2      Ilustrátor Jan Willenberg (zemř. 1613) ve službách domácí tištěné knihy [DP]

21.3      Knihopis českých a slovenských tisků ve světle archivních dokumentů [DP]

21.4      Nakladatelské vazby melantrišsko – adamovské tiskárny [DP]

21.5      Prology a epilogy jazykově českých tisků Jiřího Černého z Černého Mostu (zemř. 1606) [DP]

21.6      Reliéfní vazby lidových modlitebních knih 18. a 19. století [DP]

21.7       Vývoj tiskové antikvy v Čechách a na Moravě do Bílé hory [DP]

 

22           Mgr. Nina Wančová, Ph.D.

22.1      Pracovní listy v muzeích a jejích využití pro podporu zážitku návštěvníků [BP]

22.2      Udržitelnost muzeí v době klimatické krize [DP]

22.3      Význam muzejních cen na kvalitu muzeí a expozic [DP]

22.4      Diorama a jeho funkce v muzeu 21. století [BP]

22.5      Audiovizuální média a jejich role v moderním výstavnictví [DP/BP]

22.6      Cizojazyčné texty v muzeích pro zahraniční návštěvníky [DP]

22.7      Upomínkové předměty v muzeu [BP]

22.8      Zvuk a hudba v muzejních expozicích [DP/BP]

22.9      Digitální hry a jejich využití v muzeích [DP]

 

 





 

 

Úvod > Pro studující > Závěrečné práce Bc. a Mgr. > Témata závěrečných prací