Odborné aktivity

Odborné aktivity studenta předepisují doktorandovi specifické povinnosti, které musí průběžně v jednotlivých letech svého studia plnit a které jsou každoročně kontrolovány. Jejich součástí je odborná publikace, zahraniční stáž nebo její náhrada a aktivní účast na konferenci.

Student plní následující odborné aktivity:

1) Cizojazyčná odborná publikace

  • Doktorand má povinnost vykázat během studia odbornou recenzovanou publikaci v cizím jazyce (typicky v angličtině) v odborném periodiku, monografii, sborníku apod.
  • Pro úspěšné splnění této povinnosti stačí potvrzení o přijetí příspěvku k tisku (vydání)
  • Termín: typicky 3.-4. rok studia;

2) Zahraniční stáž

  • Rok plnění není předepsán, neboť výjezd na stáž je závislý na stipendijních nabídkách a nelze jej plně předvídat předem. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je až podmínkou pro přihlášení k obhajobě disertace. Standardní délka stáže je tři měsíce, lze ji však rozložit i do kratších úseků. Stáž nemusí mít pouze podobu formálně stvrzeného pobytu na akademické instituci, ale může se jednat též o terénní výzkum, badatelské pobyty v knihovnách apod.
  • V případě závažných důvodů (dlouhodobé vážné onemocnění, péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené děkanem zahraniční stáž nahradit i některou jinou z následujících odborných aktivit: grantový projekt, krátkodobá stáž/studijní pobyt v zahraničním nebo na jiném domácím specializovaném pracovišti, odborný překlad, akademická výuka, zkouška z předmětu souvisejícího se zaměřením studenta.
  • Termín: typicky 2.-4. rok studia

3) Aktivní účast na konferenci

  • Doktorand má povinnost se alespoň 1x během studia aktivně účastnit formou posteru nebo prezentace na významné odborné tuzemské nebo mezinárodní konferenci.
  • Termín: typicky 2.-4. rok studia

4) Další odborná aktivita

  • Doktorand si volí jednu jakoukoliv z následujících odborných aktivit: grantový projekt, odborný překlad, akademická výuka, zkouška z předmětu souvisejícího se zaměřením studenta.
  • Termín: typicky 1.-4. rok studia

Další odborné aktivity nad rámec výše vymezených povinností jsou vítány, a mají-li vztah k tématu disertace, student je vykazuje v rámci pravidelného ročního hodnocení.

Úvod > Pro studující > Doktorské studium > Odborné aktivity