Interní bodovací systém

Oborová rada využívá pro hodnocení studijních aktivit interní bodovací systém (platí pro studenty přijaté od akademického roku 2014/15), u ostatních studentů (dřívějšího kreditního studia) posuzuje dostatečnou úroveň odborných aktivit školitel, který vychází z platného bodovacího systému.

Odborné aktivity je nutné průběžně konzultovat se školitelem, který rozhoduje o uznání odborné aktivity v rámci studia. Na rozdíl od původního kreditního systému je možné vícekrát opakovat odbornou aktivitu.

Student musí v každém roce studia realizovat alespoň jednu publikační aktivitu (tato aktivita je potom součástí jeho bodového zisku. Provedení odborných aktivit kontroluje školitel.

 

Recenzovaný odborný článek v domácím nebo slovenském periodiku 3 body
Recenzovaný odborný článek v zahraničním periodiku 4 body
Odborný článek v impaktovaném periodiku (ve WoS nebo ve Scopus)  6 bodů
Odborný článek v jiném periodiku – dle uznání školitelem  max. 1 bod
Kapitola v odborné monografii o rozsahu min. 30 normostran  6 bodů
Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci v rámci UK  1 bod
Aktivní účast na domácí konferenci mimo rámec UK  3 body
Aktivní účast na zahraniční konferenci  5 bodů
Úspěšný grantový projekt  3 body
Úspěšný grantový projekt GAČR nebo TAČR  6 bodů
Podíl na výuce (výběrový seminář nebo cvičení)  4 body

 

Plnění interního bodovacího systému

Doktorand musí získat

  • V prvním roce alespoň 5 bodů
  • V prvních dvou letech alespoň 15 bodů
  • V prvních třech letech alespoň 28 bodů (požadavek získání 28 bodů je podmínkou pro podání dizertace).
Bodování je čistě interní pomůckou pro potřeby oboru a je plně v gesci oborové rady. Z hlediska Oddělení vědy je relevantní pouze to, zda student pro daný rok splnil, či nesplnil předmět Odborné aktivity, a zda před přihláškou k obhajobě oborová rada v rámci některého z ročních hodnocení konstatovala splnění minimálního celkového požadavku na odborné aktivity.