Změna zadaného tématu bakalářské/diplomové práce

Pokud jste se ocitli v této nepříjemné situaci, kdy musíte změnit téma či vedoucí(ho) práce, pozorně si prostudujte zveřejněné instrukce studijního oddělení. Je důležité přesně následovat popsaný postup.

K instrukcím studijního oddělení si dovolujeme doplnit, že předmětnou zdůvodněnou žádost podává a vytváří studující, nikoliv ústav. To znamená, že je povinností studující(ho), aby žádost řádně odůvodnil(a).

Změna zadání (tématu)

Změnu tématu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studující(ho) doporučené vedoucí příslušné základní součásti. Studující se domluví s vedoucí(m) práce na názvu a konkrétní podobě nového tématu. Poté se obrátí na ústavu na koordinátorku závěrečných prací. Pověřená osoba vypíše nové téma do seznamu témat bez řešitele, přidělí toto téma studující(mu) a doplní poskytnuté zásady pro vypracování a doporučenou literaturu. Staré téma v SIS zůstane jako paměťová stopa na původně zadanou práci. Potom ústav nové zadání vytiskne, nechá je podepsat vedoucí(m) práce a vedoucí katedry. Současně si studující sepíše zdůvodněnou žádost o změnu tématu a dá ji podepsat vedoucí ústavu. Oba dokumenty společně, tj. žádost a nové zadání, pošle ústav nebo studující ke schválení na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana potvrdí v SIS nové zadání, dá vědět studující(mu) a založí nové zadání spolu se schválenou žádostí do materiálů studující(ho).

Změna vedoucí(ho)

Změnu vedoucí(ho) práce provede studijní oddělení na základě písemné žádosti studující(ho) podepsané vedoucí ústavu a schválené proděkanem. Žádost je předána na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana provede změnu vedoucí(ho) práce, dá vědět studující(mu) a založí žádost do materiálů studující(ho).

Úvod > Pro studující > Závěrečné práce Bc. a Mgr. > Změna zadaného tématu bakalářské/diplomové práce