Název doktorského studijního programu: Informační věda (7021V – dokt.)

Typ studijního programu a titul: Ph.D. (Doktorský program)

Standardní doba studia: 4 roky

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Obor studia: Informační věda (7021V – dokt.)

Studijní plán: naleznete na stránkách FF UK věnovaným studijním plánům

Veškeré důležité informace k doktorskému studiu na FF UK

Cíle studia

  • Připravit vědecké, koncepční a řídící pracovníky vybavené potřebnými teoretickými znalostmi pro rozvoj informačního zabezpečení vědeckých pracovišť a institucí, vysokých škol všech typů a zaměření a také výzkumných a vývojových laboratoří v průmyslu a službách.
  • Vychovat špičkové odborníky pro kvalifikovanou informační podporu strategického řízení podniků v průmyslu i službách, pro sofistikované metody vyhledávání, selekci a analyticko-syntetické zpracování dat a informací na základě využívání světových databázových informačních zdrojů.
  • Dále vzdělávat výzkumné a vědecké pracovníky pro budování, ochranu a správu historicky, resp. kulturně vzácných sbírek dokumentů (rukopisů, inkunabulí, starých tisků), pro jejich knihovědnou analýzu a knihovnické zpracování s předpokladem dalších badatelských prací.

Oborová rada

Předseda oborové rady: Doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Seznam všech členů oborové rady