Studentské projekty

V rámci prakticky zaměřeného povinného předmětu „Informační a knihovnické služby“ studenti 3. ročníku řeší zajímavé, multidisciplinární projekty s tematikou informační vědy a knihovnictví. Zde jsou k nahlédnutí výstupy jejich práce. Projekty vypracovávají v týmech až o 4 studentech, konzultují s vedoucím pedagogem, s garantem předmětu a člověkem z praxe.

Snažíme se, aby projekty reflektovaly skutečné potřeby institucí a jejich pracovníků a byly opravdu využívány. Předmět patří sice k náročnějším, ale studenti získají řadu užitečných dovedností a zkušeností využitelných i po skončení studia. V projektech propojují teorii z ostatních předmětů s praxí.

Nina Wančová, garant předmětu

Projekty v ZS 2020/21

Propagační tour ÚISK na středních školách

Středoškoláci často tápou v široké nabídce vysokoškolského studia a nevědí, co si pod studiem představit. Cílem projektu bylo navrhnout obsah propagační akce a zrealizovat ji v 6 různých pražských středních školách. Cílem je zaujmout středoškolské studenty, prezentovat zajímavé projekty a ukázat šíři oboru. Kvůli situaci s onemocněním COVID-19 studentky hledají možnost, jak tour realizovat online.

Projekt realizovaly: Pivoňková Jana, Eliášková Martina, Landrgottová Anna

Vedoucí týmu: Adéla Jarolímková, Ph.D.

Zelená knihovna: Případová studie enviromentální udržitelnosti

V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupinka pro udržitelnost v knihovnách. Cílem projektu je seznámit se standardy zelených knihoven a zrealizovat případovou studii. Studie popíše fungování a služby zadané knihovny s ohledem na tzv. zelené knihovnictví. Pro projekt byla vybrána knihovna v Berouně.

Poster: Zelené knihovnictví

Projekt realizovaly: Černá Marie, Škurková Adéla, Štolbová Kristýna

Vedoucí týmu: Michal Hokynek

Článek k 70 let Ústavu informačních studií a knihovnictví

Knihovnictví a informační věda má na FF UK už sedmdesátiletou tradici. K 65 letům byla uspořádána výstava, letos jsme byli osloveni časopisem Knihovna plus, abychom napsali k výročí článek. Cílem projektu je shromáždit prameny k historii, archiválie dostupných na ústavu a od pamětníků a napsat článek.

Poster: Článek

Projekt realizovaly: Špínová Aneta, Zajíčková Ivona, Dorážková Lucie, Čížková Zdeňka

Vedoucí týmu: Adéla Jarolímková, Ph.D.

Výzkum: Jak si představujete muzeum Paměti národa?

Právě vznikají Instituty Paměti národa, kde nebude chybět ani muzeum. Muzeum vychází z digitální sbírky pamětníků “Paměť národa”. Studenti zjišťovali, co návštěvníci opravdu chtějí, jaká jsou jejich očekávání, oblasti zájmu, motivace pro návštěvu muzea a znalosti včetně chybných konceptů spojovaných s prezentovanými tématy. Získali odpovědi více než 800 respondentů.

Poster: Muzea pod lupou návštěvníků

Projekt realizovali: Flejberková Eliška, Kersch Filip, Najmanová Anna, Kasalová Daniela, Kazmirowská Tereza

Vedoucí týmu: Mgr. Nina Wančová

Uspořádání knihovnické konference k tématu udržitelnosti

Udržitelnost bývá často spojována pouze s tématy životního prostředí, ale je možné na něj nahlížet mnohem šířeji.  Původním cílem projektu byla komplexní příprava konference na téma udržitelnosti v knihovnách. Nicméně kvůli situaci s onemocněním COVI-19 musely být řešitelky mnohem kreativnější a vymyslet alternativní formáty, které konferenci nahradí.

Poster: Udžitelnost a knihovny

Projekt realizovaly: Pitašová Barbora, Gregušková Zuzana, Bošková Milena

Vedoucí týmu: M.A. Kateřina Nekolová, Ph.D.

Online přípravný kurz pro zájemce o studium na ÚISK

Jedinou možností, jak letos realizovat tradiční přípravný kurz pro pro zájemce o studium na ÚISK je realizovat ho online. Online kurz umožní budoucím studentům ÚISK lépe se připravit na přijímací řízení, seznámit se s oborem a zjistit, jak to na vysoké škole chodí. V projektu byl vytvořen kurz na univerzitní platformě Moodle.

Poster: Přípravný kurz pro ÚISK

Projekt realizovaly: Stará Tereza, Kavanová Alžběta, Vašáková Barbora Ráchel

Vedoucí týmu: Mgr. Nina Wančová

Informační chování v oblasti náboženství a spirituality

Informační technologie proměňují způsob, jakým lidé vyhledávají a zpracovávají informace z nejrůznějších oblastí svého života od vztahů, přes pracovní a volnočasové otázky i spiritualitu. Cílem projektu bylo zjistit, jak lidé využívají současné technologie k uspokojování svých náboženských a spirituálních potřeb, jaké technologie k tomu využívají.

Poster: Křesťanství, ICT a pandemie

Projekt realizovali: Brejchová Illyria, Blažek Vladimír, Holý Mikuláš, Bejdáková Kristýna, Chrappová Erika, Kiková Lenka

Vedoucí týmu: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Rešeršní projekt vize muzeí

Cílem individuálního projektu je najít a zkompletovat údaje, které mají muzea na svých webech nebo ve veřejně dostupných výročních zprávách, kde formulují svoje poslání a vizi. Vize je důležitá pro realizaci všech muzejních projektů a pro evaluaci. V rámci projektu vznikla databáze 50 muzeí a jejich vizí.

Poster: Krize / Vize

Projekt realizovala: Věra Hojdarová

Vedoucí: Mgr. Nina Wančová

Plavu v tom – Propagace Poradenského centra FF UK

Během studia na VŠ se studenti mohou potkat s řadou problémů. Nemusí být na řešení sami, mnoho služeb nabízí i fakulta, případně univerzita. Obsahem projektu je kvalitativní sondáž mezi studenty s cílem zjistit, kde by hledali pomoc, zda znají Poradenské centrum FF UK a jak se jim líbí propagace na webových stránkách. 

Poster: Poradenské centrum Hybernská

Projekt realizovaly: Natálie Kudriová, Valerie Rose Pálková, Šárka Kymplová

Vedoucí týmu: Mgr. Nina Wančová

Hledá se Sofie: Gutenbergův vynález

Jen málo osobností ovlivnilo tak zásadním způsobem dějiny lidstva a vývoj civilizace jako vynálezce knihtisku Johann Gutenberg, o jehož životě se většinou v encyklopediích mnoho nepíše. Cílem projektu bylo vytvoření interaktivní přednášky pro žáky 6.–9. tříd ZŠ v rámci dětské univerzity FF UK Hledá se Sofie.

Gutenberg pro Hledá se Sofie

Poster: Gutenberg na návštěvě u dětí

Projekt realizovaly: Fajkusová Lucie, Andršová Markéta, Myslivec Prokop

Vedoucí týmu: PhDr. Veronika Sladká

Senioři v knihovně

Senioři jsou jednou z nejvýraznějších cílových skupin uživatelů knihoven. Obsahem projektu bylo zmapovat aktivity Městské knihovny v Praze pro seniory a zjistit, jaká je nabídka aktivit a služeb pro seniory. Studenti zjišťovali názory knihovníků, seniorů a podívali se i do zahraničí.

Ukázka z posteru

Poster: Senioři v knihovně

Projekt realizovali: Kudláček Lukáš, Fournial Monika, Melmuková Martina

Vedoucí týmu: pracovník Městské knihovny Praha Jakub RychtarProjekty v ZS 2019/20

ZACHRAŇTE KNIHOVNU před skřety Knihožrouty

Cílem projektu bylo představit dětským čtenářům knihovnu z jiného pohledu a umožnit dětem, aby knihovnu zažily nejen jako místo pro půjčování knih. Projekt vznikal pro Dětskou univerzitu. Během akce se děti formou her seznámí s hrozbami, které knížky mohou ničit (oheň, voda, roztoči, cenzura, nedbalé zacházení). Edukace je tak spojena s hrou.

Projekt realizovaly: Jana Pivoňková, Martina Eliášková, Štěpánka Filipová, Eliška Rudová

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Dětská univerzita: Přednáška o bezpečnosti na internetu

Dětská univerzita by ráda vyzkoušela nový formát, který by mohla nabídnout školám. Proto studentky vypracovaly a zrealizovaly 90 minut dlouho přednášku proloženou kvízy, diskusemi a jinými interaktivními prvky. Cílem akce je upozornit děti na úskalí internetu a dát jim podněty, jak se online chovat lépe a bezpečněji.

Projekt realizovaly: Sára Bezovodová, Kateřina Suchá, Anežka Hegerová, Ivana Syrovátková

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Biografická kniha pro klienty a pracovníky domova Sue Ryder

V rámci péče o seniory v domově Sue Ryder vzniká biografická kniha, která představuje život klientů. Studentky se během projektu podílely na zlepšení vzhledu knih a zaučení pracovnice domova, která knihu vytváří. V projektu bylo důležité respektovat schopnosti i technologické vybavení pracovnice domova.

Projekt realizovaly: Patricie Slaničková, Dominika Růžičková, Libuše Šímová

Vedoucí pedagog: Mgr. Sandra Ort Feyglová

Závěrečná prezentace projektu

Digitalizace časopisu Urgentní medicína – analýza funkcionalit a tvorba uživatelského rozhraní

Výstupem prvního projektu byl seznam a ukázky funkcionalit e-časopisů. Druhý projekt navrhl uživatelské rozhraní nového e-časopisu. Při jeho tvorbě studenti vyšli z aktuálních webových stránek. Úzká spolupráce obou týmů byla nutností i výhodou kvůli sdílení názorů a nápadů.

Projekty realizovali: Eliáš Bartoloměj, Gruntorád Tomáš, Jůnová Sabina; Tomáš Havran, Jana Hecová, Iveta Peterčáková

Vedoucí pedagog: Mgr. Michal Novák

Závěrečná prezentace projektu

Uživatelské testování webových stránek Institutu Bohuslava Martinů

Práci s personami, návrh uživatelského testování a jeho realizaci si vyzkoušely dva týmy. První z nich se zaměřil na českou verzi webu, druhý na anglickou. Informace, které formulovali do závěrečné zprávy, poslouží pracovníkům Institutu pro vylepšení a optimalizaci webových stránek.

Projekty realizovali: Mikkonen Aleksi, Petr Holubetz, Dominika Koubková; Soňa Veselá, Josefina Panenková, Lydie Franka Bartošová

Vedoucí pedagog: Helena Lipková, PhD.

Závěrečná prezentace projektu

Tvorba vzdělávací pomůcky pro výuku zdravotnických záchranářů

Tzv. kazuistiky jsou reálné případy skutečných pacientů, u kterých průběh léčení, diagnostika a vyústění má silný výukový potenciál. Každá ze tří skupin se ponořila hluboko do jádra případu a zpracovala formou interaktivní prezentace užitečnou a atraktivní výukovou pomůcku.

Projekty realizovali: Petra Vojtěchovská, Martina Horálková, Ludvík Steiner, Marek Kubašta; Martin Flohr, Markéta Charvátová, Zuzana Bohatová, Michaela Stará; Vít Švejda, Anna Doušová, Kristýna Dufková

Vedoucí pedagog: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Závěrečná prezentace projektu (tým Studené nohy)

Závěrečná prezentace projektu (tým Psychosomatická pacientka)

 

TechHelp: Mezinárodní studie

Ústav informačních studií a knihovnictví je zapojen do víceleté mezinárodní studie, kterou vede University of Illionis v Urbana-Champaign. Studie je zaměřená na zjištění, jak a kde získávají lidé pomoc s používáním technologií. Studenti provedli podle standardizované metodiky 8 kvalitativních rozhovorů.

Projekt realizovali: Ondřej Malý, Anna Valentová

Vedoucí pedagog: Adéla Jarolímková, Ph.D.

Závěrečná prezentace projektu

„Tajuplná“ podzemní nemocnice na Bulovce

Vzdělávací projekt s technicko-historickým námětem vypracoval tým pro žáky 3.-5. tříd, kteří se účastní Dětské univerzity. Design dětské akce s sebou nese mnohá úskalí, proto součástí projektu bylo i testování obsahu.

Projekt realizovali: Tomáš Vrba, Jindřich Douša, Kristýna Kimplová, Tereza Horalová

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Úvod > Pro veřejnost > Studentské projekty