Studentské projekty

V rámci prakticky zaměřeného povinného předmětu „Informační a knihovnické služby“ studenti 3. ročníku řeší zajímavé, multidisciplinární projekty s tematikou informační vědy a knihovnictví. Zde jsou k nahlédnutí výstupy jejich práce. Projekty vypracovávají v týmech až o 4 studentech, konzultují s vedoucím pedagogem, s garantem předmětu a člověkem z praxe.

Snažíme se, aby projekty reflektovaly skutečné potřeby institucí a jejich pracovníků a byly opravdu využívány. Předmět patří sice k náročnějším, ale studenti získají řadu užitečných dovedností a zkušeností využitelných i po skončení studia. V projektech propojují teorii z ostatních předmětů s praxí.

Nina Wančová, garantka předmětu

Projekty v ZS 2022/23

Průzkum čtenářských aktivit v domovech pro seniory

Stárnutí populace je celosvětovým trendem. Cílem projektu je zrealizovat výzkum čtenářských aktivit v domovech pro seniory nebo v dalších institucích zaměřené na práci se seniory (neziskové organizace, např. Život 90). Součástí projektu bude sběr příkladů dobré praxe v ČR i zahraničí. Tým bude pracovat jak s poskytovateli služeb, tak s příjemci.

Mladí pracovníci knihoven

Věkový průměr zaměstnanců českých knihoven je přes 50 let a ne vždy mladí absolventi a absolventky knihovnických VŠ do knihoven nastoupí. Cílem projektu je pomocí kvalitativních metod výzkumu zjistit, jaké mají mladí knihovníci zkušenosti po nástupu do knihovny, co od zaměstnání očekávají, zda měli nějaké negativní zkušenosti a co jim naopak onboarding usnadnilo.

Začínáme studovat: Bojovka na adapťák

Vstupem nových studentů na ÚISK je adaptační kurz. Rádi bychom využili příležitosti představit zábavnou formou některá důležitá témata spojená s vysokoškolským studiem a zprostředkovat novým studentkám a studentům možnost seznámit se při hře.  

Projekty v ZS 2021/22

Naučit se učit: Vzdělávací projekt pro Mětskou knihovnu Praha

Studentky se zapojily do projektu Naučit se učit. Vedly čtyři setkání se studenty a studentkami Gymnázia Botičská v Praze. Dále také vytvořily pracovní listy, které středoškolákům pomohou při přípravě odborné závěrečné práce.

Plán rozvoje knihovny Centra pro současné umění Praha

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. je organizace, která podporuje kvalitní umělecké projekty a provozuje také knihovnu. V rámci projektu studentky analyzovaly stávající fungování knihovny a navrhly její možné směřování a koncepci do budoucna.

Videa o studiu na ÚISKu

V loňském akademickém roce jsme kvůli pandemii vytvřoili online přípravný kurz k přijímacímu řízení pro zájemce o studium u nás. Vznikl tak solidní základ, který tým letos doplnil o tři videa. V prvním z nich prezentují ÚISK, v dalších dvou se zaměřují na vyučované předměty a to jak v povinném základu, tak ve výběrovkách. Videa jsou ke shlédnutí na našem YouTube kanále.

Testování vzdělávací aplikace ÚSTR

Ústav pro studium totalitních režimů v rámci projektu NAKI II vyvýjí vzdělávací aplikaci přibližující sbírku zaniklého Muzea dělnického hnutí. Studentský tým se v rámci projektu stal prvouživateli aplikace, která stojí na principu mapy, zohlednil pravidla UX designu a dal tvůrcům důležitou zpětnou vazbu.

Virtuální výstavy očima návštěvníků

Studentský tým zrealizoval výzkumný projekt, ve kterém se zaměřil na zjištění zkušeností a postojů dospělých online návštěvníků a uživatelů seniorského věku ke dvěma různým virtuálním výstavám. Virtuální výstavy byly vytvořeny v českém open source nástroji INDIHU Exhibition. Výsledky kvalitativního šetření poslouží týmu INDIHU v dalším rozvoji aplikace.

Muzejní hra Plakát

ÚISK je zapojený do grantového projektu Technologické agentury ČR a společně s neziskovou organizací a firmou 3dsence vytváří muzejní expozice o dějinách 20. století pro Instituty Paměti národa. Studentky navázaly na práci studentů z našeho magisterského programu Studia nových médií a dále rozpracovaly deskovou hru Plakát, která hráčům přiblíží období normalizace.

Analýza databází Institutu Bohuslava Martinů

Institut Bohuslava Martinů se zaměřuje na komplexní obraz hudebního skaladatele. Věnuje se také vědeckému zkoumání a pro badatele provozuje online databázi a katalog knihovny. Studentky v projektu zrevidovaly databázi a katalog a vytvořily video návod, díky kterému bude práce badatelů snazší.

Uživatelské testování webu Studia nových médií

Webová prezentace je velmi důležitá, ale zastarává. Právě na uživatelské testování i technickou funkčnost webových stránek našeho navazujíího oboru Studia nových médií se zaměřil studentský tým. Jejich důkladná zpětná vazba a výzkum mezi uživateli pro nás bude oporou v redesignu webu.

Rešeršní projekt vize muzeí II.

Mít jasně formulované poslání je pro paměťové instituce velmi důležité. V individuálním projektu řešitelka projektu navázala na loňskou rešerši a doplnila databázi o další muzea a jejich vize. Práce poslouží pro vědecké účely.


Projekty v ZS 2020/21

Propagační tour ÚISK na středních školách

Středoškoláci často tápou v široké nabídce vysokoškolského studia a nevědí, co si pod studiem představit. Cílem projektu bylo navrhnout obsah propagační akce a zrealizovat ji v 6 různých pražských středních školách. Cílem je zaujmout středoškolské studenty, prezentovat zajímavé projekty a ukázat šíři oboru. Kvůli situaci s onemocněním COVID-19 studentky hledají možnost, jak tour realizovat online.

Projekt realizovaly: Pivoňková Jana, Eliášková Martina, Landrgottová Anna

Vedoucí týmu: Adéla Jarolímková, Ph.D.

Zelená knihovna: Případová studie enviromentální udržitelnosti

V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupinka pro udržitelnost v knihovnách. Cílem projektu je seznámit se standardy zelených knihoven a zrealizovat případovou studii. Studie popíše fungování a služby zadané knihovny s ohledem na tzv. zelené knihovnictví. Pro projekt byla vybrána knihovna v Berouně.

Poster: Zelené knihovnictví

Projekt realizovaly: Černá Marie, Škurková Adéla, Štolbová Kristýna

Vedoucí týmu: Michal Hokynek

Článek k 70 let Ústavu informačních studií a knihovnictví

Knihovnictví a informační věda má na FF UK už sedmdesátiletou tradici. K 65 letům byla uspořádána výstava, letos jsme byli osloveni časopisem Knihovna plus, abychom napsali k výročí článek. Cílem projektu je shromáždit prameny k historii, archiválie dostupných na ústavu a od pamětníků a napsat článek.

Poster: Článek

Projekt realizovaly: Špínová Aneta, Zajíčková Ivona, Dorážková Lucie, Čížková Zdeňka

Vedoucí týmu: Adéla Jarolímková, Ph.D.

Výzkum: Jak si představujete muzeum Paměti národa?

Právě vznikají Instituty Paměti národa, kde nebude chybět ani muzeum. Muzeum vychází z digitální sbírky pamětníků “Paměť národa”. Studenti zjišťovali, co návštěvníci opravdu chtějí, jaká jsou jejich očekávání, oblasti zájmu, motivace pro návštěvu muzea a znalosti včetně chybných konceptů spojovaných s prezentovanými tématy. Získali odpovědi více než 800 respondentů.

Poster: Muzea pod lupou návštěvníků

Projekt realizovali: Flejberková Eliška, Kersch Filip, Najmanová Anna, Kasalová Daniela, Kazmirowská Tereza

Vedoucí týmu: Mgr. Nina Wančová

Uspořádání knihovnické konference k tématu udržitelnosti

Udržitelnost bývá často spojována pouze s tématy životního prostředí, ale je možné na něj nahlížet mnohem šířeji.  Původním cílem projektu byla komplexní příprava konference na téma udržitelnosti v knihovnách. Nicméně kvůli situaci s onemocněním COVI-19 musely být řešitelky mnohem kreativnější a vymyslet alternativní formáty, které konferenci nahradí.

Poster: Udžitelnost a knihovny

Projekt realizovaly: Pitašová Barbora, Gregušková Zuzana, Bošková Milena

Vedoucí týmu: M.A. Kateřina Nekolová, Ph.D.

Online přípravný kurz pro zájemce o studium na ÚISK

Jedinou možností, jak letos realizovat tradiční přípravný kurz pro pro zájemce o studium na ÚISK je realizovat ho online. Online kurz umožní budoucím studentům ÚISK lépe se připravit na přijímací řízení, seznámit se s oborem a zjistit, jak to na vysoké škole chodí. V projektu byl vytvořen kurz na univerzitní platformě Moodle.

Poster: Přípravný kurz pro ÚISK

Projekt realizovaly: Stará Tereza, Kavanová Alžběta, Vašáková Barbora Ráchel

Vedoucí týmu: Mgr. Nina Wančová

Informační chování v oblasti náboženství a spirituality

Informační technologie proměňují způsob, jakým lidé vyhledávají a zpracovávají informace z nejrůznějších oblastí svého života od vztahů, přes pracovní a volnočasové otázky i spiritualitu. Cílem projektu bylo zjistit, jak lidé využívají současné technologie k uspokojování svých náboženských a spirituálních potřeb, jaké technologie k tomu využívají.

Poster: Křesťanství, ICT a pandemie

Projekt realizovali: Brejchová Illyria, Blažek Vladimír, Holý Mikuláš, Bejdáková Kristýna, Chrappová Erika, Kiková Lenka

Vedoucí týmu: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Rešeršní projekt vize muzeí

Cílem individuálního projektu je najít a zkompletovat údaje, které mají muzea na svých webech nebo ve veřejně dostupných výročních zprávách, kde formulují svoje poslání a vizi. Vize je důležitá pro realizaci všech muzejních projektů a pro evaluaci. V rámci projektu vznikla databáze 50 muzeí a jejich vizí.

Poster: Krize / Vize

Projekt realizovala: Věra Hojdarová

Vedoucí: Mgr. Nina Wančová

Plavu v tom – Propagace Poradenského centra FF UK

Během studia na VŠ se studenti mohou potkat s řadou problémů. Nemusí být na řešení sami, mnoho služeb nabízí i fakulta, případně univerzita. Obsahem projektu je kvalitativní sondáž mezi studenty s cílem zjistit, kde by hledali pomoc, zda znají Poradenské centrum FF UK a jak se jim líbí propagace na webových stránkách. 

Poster: Poradenské centrum Hybernská

Projekt realizovaly: Natálie Kudriová, Valerie Rose Pálková, Šárka Kymplová

Vedoucí týmu: Mgr. Nina Wančová

Hledá se Sofie: Gutenbergův vynález

Jen málo osobností ovlivnilo tak zásadním způsobem dějiny lidstva a vývoj civilizace jako vynálezce knihtisku Johann Gutenberg, o jehož životě se většinou v encyklopediích mnoho nepíše. Cílem projektu bylo vytvoření interaktivní přednášky pro žáky 6.–9. tříd ZŠ v rámci dětské univerzity FF UK Hledá se Sofie.

Gutenberg pro Hledá se Sofie

Poster: Gutenberg na návštěvě u dětí

Projekt realizovaly: Fajkusová Lucie, Andršová Markéta, Myslivec Prokop

Vedoucí týmu: PhDr. Veronika Sladká

Senioři v knihovně

Senioři jsou jednou z nejvýraznějších cílových skupin uživatelů knihoven. Obsahem projektu bylo zmapovat aktivity Městské knihovny v Praze pro seniory a zjistit, jaká je nabídka aktivit a služeb pro seniory. Studenti zjišťovali názory knihovníků, seniorů a podívali se i do zahraničí.

Ukázka z posteru

Poster: Senioři v knihovně

Projekt realizovali: Kudláček Lukáš, Fournial Monika, Melmuková Martina

Vedoucí týmu: pracovník Městské knihovny Praha Jakub RychtarProjekty v ZS 2019/20

ZACHRAŇTE KNIHOVNU před skřety Knihožrouty

Cílem projektu bylo představit dětským čtenářům knihovnu z jiného pohledu a umožnit dětem, aby knihovnu zažily nejen jako místo pro půjčování knih. Projekt vznikal pro Dětskou univerzitu. Během akce se děti formou her seznámí s hrozbami, které knížky mohou ničit (oheň, voda, roztoči, cenzura, nedbalé zacházení). Edukace je tak spojena s hrou.

Projekt realizovaly: Jana Pivoňková, Martina Eliášková, Štěpánka Filipová, Eliška Rudová

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Dětská univerzita: Přednáška o bezpečnosti na internetu

Dětská univerzita by ráda vyzkoušela nový formát, který by mohla nabídnout školám. Proto studentky vypracovaly a zrealizovaly 90 minut dlouho přednášku proloženou kvízy, diskusemi a jinými interaktivními prvky. Cílem akce je upozornit děti na úskalí internetu a dát jim podněty, jak se online chovat lépe a bezpečněji.

Projekt realizovaly: Sára Bezovodová, Kateřina Suchá, Anežka Hegerová, Ivana Syrovátková

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Biografická kniha pro klienty a pracovníky domova Sue Ryder

V rámci péče o seniory v domově Sue Ryder vzniká biografická kniha, která představuje život klientů. Studentky se během projektu podílely na zlepšení vzhledu knih a zaučení pracovnice domova, která knihu vytváří. V projektu bylo důležité respektovat schopnosti i technologické vybavení pracovnice domova.

Projekt realizovaly: Patricie Slaničková, Dominika Růžičková, Libuše Šímová

Vedoucí pedagog: Mgr. Sandra Ort Feyglová

Závěrečná prezentace projektu

Digitalizace časopisu Urgentní medicína – analýza funkcionalit a tvorba uživatelského rozhraní

Výstupem prvního projektu byl seznam a ukázky funkcionalit e-časopisů. Druhý projekt navrhl uživatelské rozhraní nového e-časopisu. Při jeho tvorbě studenti vyšli z aktuálních webových stránek. Úzká spolupráce obou týmů byla nutností i výhodou kvůli sdílení názorů a nápadů.

Projekty realizovali: Eliáš Bartoloměj, Gruntorád Tomáš, Jůnová Sabina; Tomáš Havran, Jana Hecová, Iveta Peterčáková

Vedoucí pedagog: Mgr. Michal Novák

Závěrečná prezentace projektu

Uživatelské testování webových stránek Institutu Bohuslava Martinů

Práci s personami, návrh uživatelského testování a jeho realizaci si vyzkoušely dva týmy. První z nich se zaměřil na českou verzi webu, druhý na anglickou. Informace, které formulovali do závěrečné zprávy, poslouží pracovníkům Institutu pro vylepšení a optimalizaci webových stránek.

Projekty realizovali: Mikkonen Aleksi, Petr Holubetz, Dominika Koubková; Soňa Veselá, Josefina Panenková, Lydie Franka Bartošová

Vedoucí pedagog: Helena Lipková, PhD.

Závěrečná prezentace projektu

Tvorba vzdělávací pomůcky pro výuku zdravotnických záchranářů

Tzv. kazuistiky jsou reálné případy skutečných pacientů, u kterých průběh léčení, diagnostika a vyústění má silný výukový potenciál. Každá ze tří skupin se ponořila hluboko do jádra případu a zpracovala formou interaktivní prezentace užitečnou a atraktivní výukovou pomůcku.

Projekty realizovali: Petra Vojtěchovská, Martina Horálková, Ludvík Steiner, Marek Kubašta; Martin Flohr, Markéta Charvátová, Zuzana Bohatová, Michaela Stará; Vít Švejda, Anna Doušová, Kristýna Dufková

Vedoucí pedagog: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Závěrečná prezentace projektu (tým Studené nohy)

Závěrečná prezentace projektu (tým Psychosomatická pacientka)

 

TechHelp: Mezinárodní studie

Ústav informačních studií a knihovnictví je zapojen do víceleté mezinárodní studie, kterou vede University of Illionis v Urbana-Champaign. Studie je zaměřená na zjištění, jak a kde získávají lidé pomoc s používáním technologií. Studenti provedli podle standardizované metodiky 8 kvalitativních rozhovorů.

Projekt realizovali: Ondřej Malý, Anna Valentová

Vedoucí pedagog: Adéla Jarolímková, Ph.D.

Závěrečná prezentace projektu

„Tajuplná“ podzemní nemocnice na Bulovce

Vzdělávací projekt s technicko-historickým námětem vypracoval tým pro žáky 3.-5. tříd, kteří se účastní Dětské univerzity. Design dětské akce s sebou nese mnohá úskalí, proto součástí projektu bylo i testování obsahu.

Projekt realizovali: Tomáš Vrba, Jindřich Douša, Kristýna Kimplová, Tereza Horalová

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Úvod > Pro veřejnost > Studentské projekty