Erasmus+

Program Erasmus+ nabízí studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ mají studenti možnost vycestovat vícekrát za studium. V každé fázi studia (prezenční i kombinované Bc., Mgr., PhD studium) mohou studenti vycestovat přes program Erasmus+ až na 12 měsíců. Tzn. na pobyty je možné vyjíždět opakovaně, až na dva semestry v každé fázi studia. Opakované výjezdy nejsou ničím omezené, student má stejné podmínky jako student, který vyjíždí poprvé.

Prodloužení zahraničního studia

Při výjezdu v zimním semestru mají studenti možnost si studium v zahraničí prodloužit i na letní semestr daného akademického roku. Prodloužení studia lze realizovat po dohodě se zahraniční univerzitou, UISK a FF. Student však na prodlouženou dobu pobytu nedostává stipendium automaticky. Je třeba o něj zažádat a uděleno bude pouze v případě, že jsou v programu na FF dostupné finance. Prodloužený pobyt je však možný i za podmínek tzv. „zero-grant-student“, tj. bez přiděleného stipendia. Prodloužit pobyt z letního semestru jednoho akademického roku i na zimní semestr následujícího akademického není možné.

Práce na bakalářské či diplomové práci

Na základě domluvy s vědoucím práce je mohou studenti během zahraničního pobytu pracovat na své bakalářské či diplomové práci. Práci je nutné mít v době podání přihlášky zadanou v SIS a je nutno předložit plán práce Erasmus koordinátorovi FF.  Při práci na bakalářské či doktorské práci je pro studenta povinné nižší penzum předmětů/ECTS kreditů, které je nutné v zahraničí absolvovat.

Výše stipendia

Výše stipendia se liší podle destinace. Přehled stipendií pro jednotlivé země a jednotlivé akademické roky naleznete na webových stránkách FF UK věnonvaných Erasmu+. Z důvodu předpokládané vyšší finanční zátěže související s možností cestovat vícekrát za studium bude všem studentům přiděleno stipendium jen na jeden semestr pobytu (5 měsíců), a to i v případě, že je možnost vycestovat na dva semestry. Studenti si mohou po prvním semestru pobyt prodloužit a v případě, že finanční prostředky budou k dispozici, mohou dodatečně žádat o stipendium i na druhý semestr pobytu. Druhé a další výjezdy jsou financovány stejným způsobem – vždy jeden semestr pobytu. Pokud zahraniční univerzita vyžaduje dvousemestrální pobyt a neumožní ukončení studia po jednom semestru, je nutné tuto situaci řešit individuálně před výjezdem se Zahraničním oddělením FF UK.

Požadavky na jazykové znalosti

Protože program Erasmus+ zpřísnil požadavky na jazykové znalosti vyjíždějících studentů, je nutné splnit jazykové požadavky zahraničních univerzit a mít dostatečnou znalost jazyka výuky, alespoň na úrovni B2 (v některých případech dostačuje B1). Některé univerzity vyžadují speciální zkoušky, nebo alespoň jazykovou zkoušku na FF UK. U konkurzu je na jazykové znalosti kladen důraz.

Konkurz

Konkurz na Erasmus+ probíhá jednou ročně v měsíci dubnu. Konkurz vyhlašujeme přibližně 1 měsíc před termínem na webových stránkách UISK a v elektronické konferenci uisk118. Program je určen pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia v prezenční i kombinované formě.

U konkurzu předložíte svůj životopis a motivační dopis (každý dokument max. jedna A4). Konkurz probíhá formou rozhovoru v cizím jazyce (angličtina, němčina, španělština, aktivní znalost italštiny bude vyžadována; pro ostatní jazyky proběhne pohovor v angličtině). Posuzuje se motivace pro studium na vybrané univerzitě, úroveň odevzdaných materiálů (životopis a motivační dopis), dosavadní studijní výsledky, osobnostní předpoklady a znalost cizího jazyka.

Cílové destinace Erasmus+ pro studenty ÚISK v letech 2014 – 2020

země univerzita (kliknutím na název univerzity otevřete informace o destinaci v PDF) stupeň studia celkový počet studentů max. délka pobytu na 1 studenta
Dánsko University of Copenhagen: Royal School of Library and Information Science Bc. Mgr. 3 10 měsíců
Finsko Abo Akademi University Bc. Mgr. PhD. 1 5 měsíců
Francie L’Universite Paris-Est Marne-la-Vallee Mgr.
Itálie Universita Degli Studi di Roma „Torvergata“ Bc. Mgr. 2 5 měsíců
Německo Hochschule der Medien Stuttgart Bc. 3 5 měsíců
Německo Universität Bonn Bc. Mgr. 2 5 měsíců
Norsko Universitetet i Tromsø
Polsko Uniwersytet Warszawski Bc. Mgr. 2 5 měsíců
Polsko Uniwersytet Wroclawski Bc. Mgr. PhD. 2+2 9 měsíců
Portugalsko Faculdade de Letras da Universidade do Porto Bc. 2 5 měsíců
Portugalsko Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Mgr. 1 9 měsíců
Slovensko Univerzita Komenského v Bratislave Mgr. PhD. 3 5 měsíců
Slovensko Žilinská Univerzita v Žiline Bc. Mgr. PhD. 2+2 5 měsíců
Slovinsko Univerza v Ljubljani  Bc. Mgr. PhD. 2 9 měsíců
Španělsko Universidad de Santiago de Compostela Bc. 2 5 měsíců
Turecko Hacettepe Üniversitesi, Ankara Bc. Mgr. PhD. 2 5 měsíců
Švédsko University of Borås, Swedish School of Library and Information Science, Faculty of Libraries, Information, Pedagogy and IT Bc. Mgr. 2 5 měsíců

Jak se přihlásit na Erasmus+ krok za krokem

Podrobné informace a celý administrativní postup přihlášení naleznete na webových stránkách FF UK věnovaných Erasmu+.

Vyhlášení konkurzu

 • Leden/únor
 • Webové stránky ÚISK a e-mailová konference uisk118

Konkurz ÚISK

Povinná informační schůzka na ÚISK

Přihláška na FF UK

1. Protokol o studijním plánu

 • Vyplněný v online aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/
 • Připravený pro informační schůzku
 • Podepsaný Erasmus koordinátorem ÚISK

2. Transcript of Records (Potvrzení o vykonaných zkouškách)

 • Vydává vaše referentka na Studijním oddělení FF UK na základě údajů v SIS
 • Doporučujeme žádat v dostatečném předstihu

3. Přihláška na zahraniční univerzitu

 • Kompletně vyplněná přihláška, připravená (označená) k vytištění ve webové aplikaci

Přihláška na zahraniční univerzitu

Termíny pro podání přihlášky

 • Individuální, jsou odlišné od termínů FF UK

Vlastní dokumenty

 • Zahraniční univerzity mají své online přihlášky
 • Často vyžadují vlastní formulář o studijním plánu – podepisuje koordinátor ÚISK i FF UK
 • Všechny informace o individuálních požadavcích by měly být k dispozici na webových stránkách univerzit

Jazykové požadavky

 • Povinnost doložit jazykové znalosti certifikátem dle požadavků zahraniční univerzity
 • Potvrzení o jazykových zkouškách na FF UK vydává jazykové centrum
 • V případě absolvování jiné/ zahraniční zkoušky doložte příslušné certifikáty /potvrzení

Odeslání přihlášky

 • Kompletní potvrzenou dokumentaci odešlete vyžadovaným způsobem na zahraniční univerzitu

Finance

 • Založení bankovního účtu v cizí měně u Komerční banky na pobočce v Praze 1, Dlouhá 34
 • Potřebné dokumenty: kopie potvrzené Erasmus přihlášky, občanský průkaz, studijní průkaz
 • Stipendium bude přiznáno po obdržení Akceptačního dopisu nebo potvrzení Studijního plánu (Learning Agreement) od zahraniční univerzity. Tento dokument je nutné co nejdříve po jejich obdržení přinést koordinátorovi FF UK, který připraví vydání rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia.
 • Podepsání finanční dohody v Evropské kanceláři rektorátu UK v Praze s těmito dokumenty:
  • Akceptační dopis nebo Learning Agreement, potvrzený partnerskou univerzitou
  • Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí
  • Protokol o studijním plánu v zahraničí

Před odjezdem

 • Nahlášení zahraniční stáže na studijním oddělení FF UK

Během pobytu v zahraničí

 • Změny v Protokolu o studijním plánu – vyřizuje koordinátor ÚISK
 • Vyřízení potvrzení o studiu v zahraničí před návratem do ČR:
  • Transcript of Records od zahraniční univerzity
  • Confirmation of LLP – Erasmus study period

Po návratu

 • Sestavení závěrečné zprávy pro Evropskou kancelář
 • Doložení studia a atestací – odevzdání kopií dvou dokumentů:
  • Transcript of records
  • Confirmation of LLP – Erasmus study period
 • Uznání kreditů na FF UK – vyřizuje koordinátor ÚISK. Nutné dokumenty:
  • Index
  • Původní schválený Protokol o studijním plánu, případně protokol „Changes to original proposed study programme/learning agreement“
  • Transcript of Records ze zahraniční univerzity

Další důležité materiály k prostudování

Koordinátor programu Erasmus+ na ÚISK

PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
helena.lipkova@ff.cuni.cz
telefon: (+420) 221 619 912