Podpora při studiu

Studium na vysoké škole je důležitá životní etapa. Přináší často dosud nepoznanou svobodu a rozšiřuje obzory. Studium však nemusí být snadné a můžete se potýkat s řadou potíží a překážek. Byla by škoda, kdyby vám potíže neumožnily studium dokončit. Proto si, jak ÚISK, tak univerzita i fakulta uvědomuje nutnost podpory studentů a nabízí řadu podpůrných aktivit.

Studijní koučování

Koučování probíhá formou individuálních konzultací, obvyklá délka konzultace je 50 minut až hodina. Různé životní situace přinášejí i různá témata k řešení, některá se dají uspokojivě zvládnout během jedné konzultace. Častěji se však jedná o dlouhodobější proces a první konzultace teprve pomůže zaměřit pozornost na konkrétní téma. Kolik času bude třeba věnovat práci na tématu a dílčích cílech je individuální. Z dlouhodobého hlediska koučink rozvíjí tvořivý přístup, neschematické zacházení s realitou a respekt k individualitě druhých, i té vlastní.

Cíl, situaci, projekt, na kterém chcete pracovat, si volíte sami, podle svých potřeb. Může přijít s hotovým cílem, ale vymezení cíle může být i podstatnou částí procesu koučování. Koučování většinou probíhá formou rozhovoru s využitím specifických otázek. Důležitými charakteristikami vztahu mezi klientem a koučem jsou důvěra, respekt a rovnocennost.

Informace o studijním koučování a možnost se přihlásit získáte v centru UK Carolina. Řídíme se Etickým kodexem pracovníků VŠ poraden a děláme vše pro to, aby naše služby a komunikace byly vždy v souladu s těmito pravidly.

Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová

Ombudsmanka FF UK

nám. Jana Palacha 2, 110 00 Praha 1
místnost S160, pondělky 15 – 17h
ombudsmanka@ff.cuni.cz

Ombudsman/ka je neutrální nebo nestranný pracovník na fakultě. Poskytuje důvěrnou a neformální pomoc zástupcům akademické obce (studentům i zaměstnancům) v různých otázkách a problémech. Může fungovat jako mediátor/ka v konfliktních situacích. Kancelář ombudsman/ky funguje nezávisle a nemá žádné formální rozhodovací pravomoci ani disciplinární odpovědnost. Ombudsman/ka nevystupuje jako obhájce ve sporu, spíše usiluje o spravedlivý proces a zdravé řešení konfliktů na půdě fakulty. Usnadňuje komunikaci, aby pomohl/a všem stranám dosáhnout vzájemně uspokojivých řešení.

Na FF UK se věnuje i vzdělávání a prevenci v oblasti ochrany před nevhodným jednáním a chováním a je jednou z kontaktních osob, které lze oslovit přes aplikaci Nenech to být.

 

Specifické poruchy učení

Následující informace jsou určeny, jak studentům, tak pedagogům. Cílem následujících informací je zvýšit povědomí o podpoře pro studenty. A pomoci vyučujícím lépe se studenty se speciálními potřebami (SP) pracovat, nastavit na ÚISKu základ, jak o tématu SP komunikovat.

Obsah

 • Specifické potřeby (SP) a SPU (specifické poruchy učení)
  • Jak se stát studentem/kou s SP?
  • Jak komunikovat s vyučujícími o SP?
 • Pro vyučující
  • Doporučení pro vyučující a úprava materiálů
 • Jiné problémy při studiu (finance, psychické problémy, studenti se znevýhodněním, právní a sociální problémy)

Problemy při studiu

Specifické potřeby (SP) a SPU (specifické poruchy učení)

V případě, že máte potíže se studiem nebo jste čerpali modifikace vzdělávání na střední škole (popř. využili modifikace maturitní zkoušky), je dobré zvážit oficiální uznání vašich potíží a stát se studentem se speciálními potřebami (SP). Jak poznám, že bych se mohl/a stát studentem/kou s SP? Odpovězte si na otázky:

 • Opakovaně selhávám při studiu? Nezvládám zkoušky a plnit své povinnosti?
 • Nestíhám včas vyplnit závěrečný test?
 • Dostal jsem doporučení od vyučujícího?
 • Mám problémy s pozorností?
 • Neumím si efektivně rozložit práci?
 • Trpím poruchami učení nebo mám podezření, že je mám?
 • Vím, že jsem osoba se zdravotním postižením kategorie A-F
  – A. Student se zrakovým postižením (A1. uživatel zraku, A2. uživatel hmatu, hlasu)
  – B. student se sluchovým postižením (B1. uživatel mluveného jazyka, B2. uživatel znakového jazyka)
  – C. Student s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin)
  – D. Student se specifickými poruchami učení
  – E. Student s poruchou autistického spektra
  – F. Student s jinými obtížemi

Stát se studentem s SP není známka selhání. Je to způsob, jak se postavit svým potížím čelem, přiznat si je a pracovat na sobě. Zařazením do kategorie studentů s SP získáte:

 1. Nárok na podporu a úpravu studijních povinností
 2. Vyučující mohou čerpat finanční prostředky i jinou podporu na podporu efektivní spolupráce s vámi
 3. Řadu konkrétních výhod (nárok na kopírování apod.)

Jak se stát studentem/kou s SP?

Pro zařazení do registru SP je nutné předložit odbornou zprávu, kterou vydalo poradenské pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) a není starší než 2 roky. Při přetrvávajících problémech ze střední školy a na základě úpravy maturitní zkoušky můžete být uznáni jako student/ka s SP. V případě, že jste nebyli v minulosti diagnostikování, podstoupíte tzv. funkční diagnostiku. Jejím cílem je zjistit míru obtíží a navrhnout účelnou takovou modifikaci ve studiu, která bude účelná. Posudek je možné v průběhu studia aktualizovat dle aktuálních potřeb studenta.

Kontakty a podrobnosti o zhotovení funkční diagnostiky na úrovni univerzity: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-133.html

Kontakty a podrobnosti o zhotovení funkční diagnostiky na úrovni univerzity: https://www.ff.cuni.cz/studium/informace-pro-studenty-se-specialnimi-potrebami/

Poradenské centrum FF UK v Hybernské: https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/

Diagnostika a registrace SP

Jak komunikovat s vyučujícími o SP?

Být studentem/kou s SP nemusí být snadné. Můžete se potkávat s různými reakcemi okolí a to jak od ostatních studentů, tak vyučujících. Pocit zvládání či naopak selhávání se může měnit s tím, jak přicházejí povinnosti, jak se blíží zkouškové období nebo důležité milníky během studia. Pokud nepotřebujete využívat kompenzačních strategií, je to v pořádku. Vždy byste však měli informovat vyučujícího o vašich obtížích, a to na začátku semestru a transparentně a otevřeně řekněte, co by vám pomohlo. Vyučující mohou hůře reagovat, pokud se o SP dozví až před zkouškou a mohou to považovat za účelové. Pokud o vašich obtížích vědí již od začátku, mohou lépe přizpůsobit výuku a předejdete tím problémům v budoucnu. Základem transparentní komunikace je:

 • Informovat vyučujícího na začátku předmětu, i když zatím nevíte, zda využijete modifikace
 • Zaslat mu zprávu z diagnostiky, kde vyučující najde konkrétní doporučení
 • Ujasněte si a jasně sdělte, o jaké modifikace stojíte, čeho konkrétně se má z doporučení držet
 • V případě, že je vyučující nápomocný, dejte mu vědět, že opatření pomáhají, poděkujte
 • Narazíte-li v průběhu semestru na potíže, ozvěte se ihned, nečekejte na zkouškové
 • Zeptejte se, jak bude vypadat atest, v případě nejasností

Komunikace o problémech

Pro vyučující

Poruchy učení jsou relativně časté, SPU má cca 10 % populace. V klasické třídě na základní škole jsou takoví žáci 2, takže na VŠ jich vlastně není tolik, jak se může zdát. Mezi typické poruchy SPU patří: dyslexie (nejvíce probádaná), dysgrafie, dyskalkulie. Poruchy a potíže se projevují různě u různých studentů v různých předmětech – jiné dopady má např. dysgrafie v zeměpise, češtině, či matematice. Poruchy učení nesouvisí s intelektem a předpoklady ke studiu, nicméně mívají velký dopad na sebevědomí studenta a tedy na jeho schopnost studovat. Objevují se i případy, kdy student dobře kompenzoval své obtíže v nižších stupních studia a na SPU se přijde až na vysoké škole.

Pro vyučující

Jací bývají studenti s SP či SPU?

 • Mají strategie, jak své obtíže překonávat
 • Některé strategie jsou funkční, jiné ne
 • Často mají obrovské nasazení, aby studium zvládli
 • Mohou se (podvědomě) vyhýbat náročným situacím, a proto nemají dostatečný trénink a prostor pro růst

Doporučení pro vyučující a úprava materiálů

Ačkoli jsou projevy individuální a potřeby jednotlivých studentů také, úpravy a modifikace pro studium jsou relativně normované. Modifikace se týkají studia a zkoušek. Mezi typické modifikace studia patři např. poskytování prezentací, studijní asistence, služba kopírování, elektronické materiály ke studiu, individuální studijní plán. U závěrečných zkoušek je často doporučováno např. navýšení časového limitu, možnost písemné přípravy u ústní zkoušky, písemné zadání otázek ke zkoušce, tolerance úpravy písma a nepřesného zápisu slov, kombinace písemného zkoušení a ústního doptávání. Doporučení, která zavést do výuky studentů s SP a SPU:

 • Vyzvat studenty na začátku semestru, ať vás informují o SP
 • Domluvit se se studentem/kou o tom, které modifikace jsou realistické
 • Připravovat studijní materiály (prezentace, učební texty) podle doporučení, které zvýší schopnost získat informace
  • bezpatkové písmo (Arial, Verdana, Tahoma, Calibri, Open Sans)
  • velikost nejméně 12–14 (některé výzkumy potvrzují lepší výsledky ve čtení při velikosti 18–24)
  • zvýšit mezery mezi znaky (o 35 % průměrné vzdálenosti mezi písmeny, pokud je proložení znaků příliš veliké, čitelnost se snižuje)
  • řádkování 1,5
  • pro zvýraznění textu se nedoporučuje podtrhování nebo kurzíva
  • pro zvýraznění používat tučné písmo
  • nepoužívat texty kapitálkami
  • používat nadpisy a členit text pomocí odrazek
  • u delších textů využít obsah
  • odsazovat odstavce volným řádkem
  • doporučuje se používat jednobarevné pozadí (jemně béžové, ne bílé)
  • jako pozadí se nepoužívat tvary nebo obrázky
  • zarovnání doleva (ne do bloku)

Jiné problémy při studiu

Kromě SPU samozřejmě existuje další řada problémů, které mohou nastat. Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci nebo máte pocit, že je vaše dokončení studia ohroženo, určitě hledejte pomoc. Ta totiž existuje. Pro finanční potíže potíže se nabízí sociální či ubytovací stipendia. Pro řešení psychických problémů je k dispozici zdarma psychologické poradenství. Někdy však pomůže kontakt s jinými studenty a sdílení svých problémů – v nabídce jsou peer programy nebo podpůrné skupiny, kde se scházejí např. studenti rodiče nebo ti, kteří se vrátili do studia ve vyšším věku. Máte-li problémy se studiem jako takovým, jeho organizacím a zvládáním jednotlivých úkolů, pomůže vám nácvik studijních strategií, kde vám pomohou poznat a vylepšit váš učební styl. Dále je tu dlouhodobý podpůrný kurz Akademický inkubátor: čtení, psaní, disciplína, který pomáhá zvládnout nejistota plynoucí z přechodu ze SŠ nebo nabýt zkušenosti při opakovaném selhání při studiu. Poradenské centrum také nabízí právní a sociální poradenství. Více informací o jednotlivých službách najdete na webu Poradenského centra a centru Carolina.

 

Zdroje obrázků: Pixabay.com

Úvod > Pro studující > Podpora při studiu