Věda a výzkum

Věda je nedílnou součástí práce všech, kteří na Ústavu informačních studií a knihovnictví pracují a vyučují. Kromě toho, že přicházíme na nové poznatky o světě, je pro nás výzkum příležitostí, jak obohacovat naši výuku. Stále se totiž vystavujeme novým poznatkům a můžeme informovat studenty a studentky o tom, na čem právě pracujeme.

 

Informační věda: pestrá a interdisciplinární

V dnešním informačním věku se data a informace staly kritickými součástmi rozhodování, inovací a pokroku. Věnujeme se výzkumu starých tisku a historii knihtisku až po nejmodernější trendy ve výzkumu počítačových her nebo využívání technologií v muzeích a technologiemi ve vzdělávání. Výzkumná témata vyrůstají z oborů informační věda, knihovnictví, knihověda a studia nových médií, kombinujeme aspekty informatiky, knihovnictví a komunikační vědy.

Zahrnuje pochopení toho, jak jsou informace vytvářeny, organizovány, sdíleny a používány jednotlivci, organizacemi a společností jako celkem. Řadí se mezi sociální vědy a má velmi blízko k technologiím. Informační věda má praktické aplikace v různých odvětvích, jako je přenos vědeckých informací, vzdělávání, zábava. Více o našich vědeckých úspěších a tématech najdete u jednotlivých akademických pracovníků a pracovnic v jejich přehledu publikací. Mezi metody, které ve svém výzkumu používáme patří:

  • datová analýza
  • historický výzkum s primárními zdroji
  • rozhovory
  • uživatelská testování
  • obsahové a formální analýzy
  • analýzu médií
  • dotazníky

Aktuální vědecké projekty

Mezinárodní projekt s tématem umělé inteligence
Dr. Helena Lipková spolupracuje na přípravě projektu s velmi aktuálním tématem umělé inteligence. Projekt, který bude společně s dalšími evropskými univerzitami podávat v únoru 2024, se jmenuje „Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies.“ Tento evropský projekt v grantech Horizon se zaměřuje na udržitelnost a budoucnost (výzva Sustainable Future for Europe). Pokud by byli s projektem žadatelé úspěšní, Dr. Lipková by byla zodpovědná za téma sociálních a etických aspektů umělé inteligence a za výzkum informačního chování. Kromě Dr. Lipkové by byl do projektu zapojen také Dr. Jakub Sedláček. Bez ohledu na úspěch žádosti, je již podávání takových projektů velkým úspěchem. Znamená to, že naše pracoviště je evropským pracovištěm a zabývá se tématy, která jsou aktuální a trendy. I při přípravě se naši vědci a vědkyně seznamují s procesy a tématy jiných pracovišť a navazují klíčová spojenectví a otevírají cestu do budoucna.
Výzkum slepotisku vyústil v odbornou monografii
Doc. Petr Voit je předním odborníkem na výzkum knižní kultury, které se věnuje desítky let. Ve své poslední práci, která v roce 2023 vyústila v publikování odborné monografie s názvem „Boj o volnou plochu,“ se věnoval knize jakožto vysoce kulturnímu objektu, která se během 16. století postupně infiltrovala do sociálně různorodého prostředí. Zatímco rukopisné knihy měly privátní charakter, tištěné knihy se staly široce obchodovatelným zbožím.
Kniha „Boj o volnou plochu“ se věnuje rozdílům mezi slepotiskem a ilustrací a stojí na pomezí knižní kultury a dějin umění. Zkoumá výzdobné koncepty slepotisku na knižních vazbách českého původu 16. století a popisuje jednotlivé faktory, které výzdobu knih ovlivňovaly. Kniha obsahuje i více než 540 barevných fotografií a nákresů.
Vývoj microdegrees: moderní celoživotní vzdělávání
Mikrocertifikáty neboli microdegrees či microcredentials jsou nejmodernějším přístupem v celoživotním vzdělávání. Tato koncepce vzniká napříč Evropskou unií a reaguje na dynamicky se měnící požadavky na znalosti a dovednosti u nejrůznějších profesí a potřebu kombinovat stávající znalosti s novými trendy. Tyto kurzy, v kterých vyučují vysokoškolští odborníci a odbornice, jsou nabízeny veřejnosti a poskytují možnost, jak získat potřebné dovednosti v oblastech, kterým se lidí během předešlého studia ještě nemohly věnovat. Na našem ústavu vznikají hned dva tyto kurzy. Jedním z nich je kurz Data Steward, který je zaměřen na open science a datový management. Je určený zejména pro akademické knihovníky a knihovnice. Druhým kurzem je kurz EdTech, který mapuje nejmodernější přístupy ve využívání technologií ve vzdělávání a to nejen ve formálním vzdělávání, ale i v neformálním.
Výzkum odolnosti a konfliktu pomáhá řešit současné problémy
Projekt s názvem „Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti“ je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je součástí tématu „Konflikt v dlouhodobé perspektivě: dějinná zkušenost zdrojem odolnosti“. V projektu se výzkumný tým složený z celé řady odborníků a odbornic včetně doc. Jindřicha Marka z našeho ústavu obrací do minulosti, aby našli odpovědi na současné problémy, kterým čelí naše společnost. Díky interdisciplinární povaze projektu se spojují různé přístupy z humanitních a sociálních věd v historickém výzkumu konfliktů, krizí a katastrof a výzkumu strategií na překlenování těchto problémů.
Úvod > Věda a výzkum