Další možnosti výjezdu

Mimo destinací nabízených v rámci programu Erasmus+, jsou k dispozici nabídky dalších institucí, které můžete jako studenti využít.

1 Nabídka ÚISK

1.1 Stáž v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii (Itálie)

Již od roku 2004 mají studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví možnost absolvovat roční stáž v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii.

Uchazeči mohou být studenti bakalářského nebo magisterského studia, při více uchazečích mají přednost studenti magisterského stupně. Dalšími podmínkami pro přijetí jsou výborná znalost anglického jazyka a dobrá znalost dalšího jazyka země Evropské unie, dále výborná schopnost práce s informačními technologiemi.

Studenti jsou vyzváni pomocí konference UISK 118 na výběrové řízení. V jeho průběhu jsou vybráni tři studenti. Z nich následně vybírá italská strana jednoho uchazeče.

Aktuální podrobné informace zájemce nalezne na webových stránkách Institutu.

1.2 School of Library and Information Science, University of North Carolina at Chapel Hill (USA)

Semestrální pobyt na SILS UNC Chapel Hill je určen pro studenty magisterského navazujícího studia UISK. Výběr studentů se uskuteční na základě konkurzu, který je vypisován v konferenci uisk 118. Veškeré náležitosti si student vyřizuje sám s příslušnými koordinátory.

Přihláška ke konkurzu:

  • Motivační dopis v angličtině
  • Strukturovaný životopis v angličtině
  • Další dokumenty dle aktuálních požadavků konkurzu

Termín pobytu: LS nebo ZS, nejbližší možný termín je vyhlášen v rámci konkurzu.

Finanční podmínky: školné na americké univerzitě student neplatí, ostatní výdaje dle požadavku zahraniční univerzity si student hradí sám. K dispozici jsou grantové programy, např. stipendijní fond FF UK, Fond mobility UK, Fulbrightova komise, Open Society Fund, Hlávkova nadace aj.

Studijní podmínky: absolvování minimálně 12 kreditů / 4 předmětů

Jazykové požadavky uchazeče na UNC: doložení jazykové zkoušky TOEFL (podrobnosti – viz příloha).

Studijní požadavky uchazeče na UNC: výborné studijní výsledky – uchazeč musí doložit hodnotu GPA (průměr známek dle amerického systému) min. 3,0. Pokud si nejste svými známkami jisti nebo potřebujete poradit, prosím, kontaktujte Lenku Němečkovou (lenka.nemeckova@gmail.com). Podrobnosti – viz příloha.

Kalkulace hodnoty GPA: dle informací z UNC lze GPA kalkulovat na základě všech dosažených známek za své odsavadní studium na VŠ dle klíče WES. (Tj. 1=A, 2=B, 3=C a jejich příslušné bodové hodnoty viz příloha). Žádný jiný převodník mezi českými a americkými známkami neexistuje a americká strana se také opírá o tuto kalkulačku.

Další informace, požadavky na uchazeče a postup přihlášky na UNC (pro úspěšné uchazeče): je nutné řídit se požadavky a postupy UNC.

Podrobné informace a kontakty k SILS UNC Chapel Hill (doc)

1.3 Mezinárodní letní škola na Stuttgart Media University (Německo)

Obvykle v září se koná každoroční Mezinárodní letní škola ve Stuttgartu. Během dvou až tří dnů jsou šedesáti studentům z celého světa nabídnuty přednášky z oblasti knihovní a informační vědy. Program je veden v anglickém jazyce. Účast studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví je díky meziuniverzitní smlouvě zdarma.

2 Nabídka FF UK

Informace naleznete zde – https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/.

3 Vládní stipendia

Vládní stipendia jsou udělována na základě mezivládních dohod mezi Českou republikou a jednotlivými státy, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování

3.1 Rozpis kvót

Jde o stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT ČR přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci zdaných škol. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím rektorátů.

3.2 Výběrová řízení

O stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím Akademické informační agentury.

Celá nabídka těchto stipendijních pobytů včetně případných změn, pokud k nim v průběhu roku dojde je zveřejněna na www.zahranici-stipendium.cz.

Úvod > Pro studující > Studium v zahraničí > Další možnosti výjezdu