Další možnosti výjezdu

Mimo destinací nabízených v rámci programu Erasmus+, jsou k dispozici nabídky dalších institucí, které můžete jako studenti využít.

1 Nabídka ÚISK

1.1 Stáž v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii (Itálie)

Již od roku 2004 mají studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví možnost absolvovat roční stáž v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii.

Uchazeči mohou být studenti bakalářského nebo magisterského studia, při více uchazečích mají přednost studenti magisterského stupně. Dalšími podmínkami pro přijetí jsou výborná znalost anglického jazyka a dobrá znalost dalšího jazyka země Evropské unie, dále výborná schopnost práce s informačními technologiemi.

Studenti jsou vyzváni pomocí konference UISK 118 na výběrové řízení. V jeho průběhu jsou vybráni tři studenti. Z nich následně vybírá italská strana jednoho uchazeče.

Aktuální podrobné informace zájemce nalezne na webových stránkách Institutu.

1.2 School of Library and Information Science, University of North Carolina at Chapel Hill (USA)

Semestrální pobyt na SILS UNC Chapel Hill je určen pro studenty magisterského navazujícího studia UISK. Výběr studentů se uskuteční na základě konkurzu, který je vypisován v konferenci uisk 118. Veškeré náležitosti si student vyřizuje sám s příslušnými koordinátory.

Přihláška ke konkurzu:

 • Motivační dopis v angličtině
 • Strukturovaný životopis v angličtině
 • Další dokumenty dle aktuálních požadavků konkurzu

Termín pobytu: LS nebo ZS, nejbližší možný termín je vyhlášen v rámci konkurzu.

Finanční podmínky: školné na americké univerzitě student neplatí, ostatní výdaje dle požadavku zahraniční univerzity si student hradí sám. K dispozici jsou grantové programy, např. stipendijní fond FF UK, Fond mobility UK, Fulbrightova komise, Open Society Fund, Hlávkova nadace aj.

Studijní podmínky: absolvování minimálně 12 kreditů / 4 předmětů

Jazykové požadavky uchazeče na UNC: doložení jazykové zkoušky TOEFL (podrobnosti – viz příloha).

Studijní požadavky uchazeče na UNC: výborné studijní výsledky – uchazeč musí doložit hodnotu GPA (průměr známek dle amerického systému) min. 3,0. Pokud si nejste svými známkami jisti nebo potřebujete poradit, prosím, kontaktujte Lenku Němečkovou (lenka.nemeckova@gmail.com). Podrobnosti – viz příloha.

Kalkulace hodnoty GPA: dle informací z UNC lze GPA kalkulovat na základě všech dosažených známek za své odsavadní studium na VŠ dle klíče WES. (Tj. 1=A, 2=B, 3=C a jejich příslušné bodové hodnoty viz příloha). Žádný jiný převodník mezi českými a americkými známkami neexistuje a americká strana se také opírá o tuto kalkulačku.

Další informace, požadavky na uchazeče a postup přihlášky na UNC (pro úspěšné uchazeče): je nutné řídit se požadavky a postupy UNC.

Podrobné informace a kontakty k SILS UNC Chapel Hill (doc)

1.3 Mezinárodní letní škola na Stuttgart Media University (Německo)

Obvykle v září se koná každoroční Mezinárodní letní škola ve Stuttgartu. Během dvou až tří dnů jsou šedesáti studentům z celého světa nabídnuty přednášky z oblasti knihovní a informační vědy. Program je veden v anglickém jazyce. Účast studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví je díky meziuniverzitní smlouvě zdarma.

2 Nabídka FF UK

2.1 AKTION

Aktion Česká republika je program, který vznikl v roce 1992 pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Tím byl dán nový důraz pro užší a intenzivnější spolupráci obou sousedních států. V roce 1997 byl program rozšířen o Program vědecko-technické spolupráce.

Studijní a výzkumné pobyty (stipendia):

 • Pregraduální a postgraduální studenty VŠ do 35 let na 1-5 měsíců
 • Tandemové zpracování disertační práce 2x 1-5 měsíců během 2 let
 • Habilitační stipendia na 6 měsíců
 • Učitele VŠ do 60 let na 1 měsíc

Projekty spolupráce:

 • Přijímají se návrhy projektů ze všech vědních oborů
 • Podpora na dobu do jednoho roku
 • Po předložení příslušné projektové dokumentace možné prodloužení
 • Podpora projektů spolupráce:
  • Spolupráce ve výuce
  • Bilaterální sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře
  • Společné zpracování a vydávání skript a učebnic
  • Spolupráce ve vědě

Letní jazykové školy

 • Sommerkollegs -třítýdenní letní jazykové školy sintenzivní výukou němčiny pro české a češtiny pro rakouské účastníky. Výuka je doplněna volitelnými semináři, přednáškami exkurzemi, promítáním filmů a kulturními aktivitami.
 • Summerschools – letní odborné školy vrůzných vědních oborech

Další informace najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

2.2 CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Umožňuje výměnné pobyty studentů a učitelů v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Výhody CEEPUSu:

 • Jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují spředstihem jen jednoho semestru
 • Online přihlášky a aktuální výše stipendií na webu
 • Stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno vhostitelské zemi
 • Uznávání studia dáno vprojektech sítí
 • Společné programy vsítích univerzit a udělování společných akademických titulů
 • Stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku
 • Je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover

Kdo může žádat o mobility CEEPUS:

 • Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu
 • Studenti doktorského studijního cyklu
 • Učitelé

Podmínky:

 • Stipendia jsou určena na studijní pobyty a výuky a také na profesionální jazykové kurzy, letní školy a exkurze
 • Stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku
 • Nelze žádat o stipendium do země vašeho státního občanství

Další informace najdete na stránkách programu CEPUUS a také na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

2.3 Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je program EU pro zlepšování kvality vysokého školství a podporu mezikulturního porozumění zahájen v roce 2004. Program je otevřen všem zemím světa, podporuje spolupráci vysokých škol a mobilitu talentovaných studentů akademických pracovníků.

Talentovaným studentům program Erasmus Mundus umožňuje:

 • Studovat kvalitní magisterské a doktorské programy, které společně nabízí minimálně tři evropské univerzity, včetně možnosti získání stipendia
 • Zúčastnit se studijního pobytu na vysoké škole v mimoevropské zemi, včetně možnosti získání stipendia

Jak se zapojit?

V případě zájmu o studium magisterského nebo doktorského programu Erasmus Mundus si prohlédněte nabídku programů a následně kontaktujte přímo koordinátora vámi vybraného studijního programu.

Další informace

2.4 SCIEX-NMSch – Fond na stipendia

Program SCIEX-NMSch – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské Unie.  Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:

 • Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců
 • Posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě
 • Vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky

Období trvání programu: 2009-2016

Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.

Délka výzkumného pobytu:

 • Junior researchers
  • Doktorandi: 6-24 měsíců
  • Post-doc: 6-18 měsíců
 • Senior researcher neboli Mentor na domácí instituci
  • Krátkodobé návštěvy „junior researchera“ ve Švýcarsku – max. 5 dnů

Výše grantu:

 • Junior researcher
  • Studenti doktorandského studia
   • Max. 25 000 CHF (na období 6ti měsíců v 1. roce)
   • Max. 27 500 CHF v druhém roce – max. 120tis. CHF celkem
 • Krátké návštěvy Mentora
  • Max. 2 500 CHF
 • Celkový počet grantů pro ČR
  • Junior researcher: 85
  • Senior reseacher: dle disponibilních finančních prostředků

Další informace

3 Vládní stipendia

Vládní stipendia jsou udělována na základě mezivládních dohod mezi Českou republikou a jednotlivými státy, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování

3.1 Rozpis kvót

Jde o stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT ČR přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci zdaných škol. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím rektorátů.

3.2 Výběrová řízení

O stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím Akademické informační agentury.

Celá nabídka těchto stipendijních pobytů včetně případných změn, pokud k nim v průběhu roku dojde je zveřejněna na www.zahranici-stipendium.cz.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Další možnosti výjezdu