Průběh státní závěrečné doktorské zkoušky (SZDZ)

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, čímž je prokazována schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu.
Státní doktorská zkouška probíhá ústní formou před odbornou komisí. Průběh státní doktorské zkoušky má charakter vědecké rozpravy; v rozpravě jde nejen o rozhovor o samostatné studijní aktivitě doktorandů, ale
o zjištění celkové orientace ve specializaci, resp. připravenost k samostatné vědecké činnosti ve vlastní specializaci, na kterou je orientováno doktorské studium každého studujícího. Zkouška se dělí na dvě části.
V první části probíhá odborná diskuse nad prostudovanou literaturou. Oborová rada oboru Informační věda pravidelně aktualizuje seznam odborné literatury pro SDZK, z něhož si student nastuduje všechny předem určené povinné tituly a podle své specializace si zvolí dvě další publikace z volitelné literatury (seznam titulů se nekryje s dílčí zkouškou z Informační vědy).

Další částí zkoušky je diskuse o široce pojatém odborném okruhu souvisejícím s tématem disertační práce.

Seznam literatury

Seznam literatury k SDZK určuje Oborová rada. Základní část literatury (celkem 4 tituly) je povinná pro všechny studenty, ze speciální části si každý student po dohodě se školitelem volí 2 publikace. Týden před zkouškou pošlete informaci o zvolených titulech dr. Jindřichovi Markovi na adresu: jindrich.marek@ff.cuni.cz.

Informační věda – povinné tituly pro všechny doktorandy

 • BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1.
 • BROWN, John Seely – DUGUID, Paul. The Social Life of Information. Boston: Harvard Business School Press, 2000. 330 s.
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X.
 • GILCHRIST, Alan. Information science in transition. London: Facet, 2009. 401 s. ISBN 978-1-85604-693-0.

Informační věda – specializační tituly – alespoň dva tituly dle výběru školitele

 • BAEZA-YATES, Ricardo, RIBEIRO-NETO, Berthier. Modern information retrieval: the concepts and technology behind search. 2nd ed. New York: Addison Wesley, 2011. xxx, 913 s. ISBN 978-0-321-41691-9 (brož.). 0-321-41691-0 (brož.)
 • BOLTER, Jay David. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press, c1999, xi, 295 s. ISBN 02-625-2279-9.
 • BORGMAN, Ch. L. Scholarship in Digital Age: Information, Infrastrukture, and Internet. 1st ed. Cambridge (Mass): MIT Press, 2007. xxi, 319 s. 978-0-262-02619-2 (váz.). ISBN 0-262-02619-8 (váz.). ISBN 978-0-262-51490-3 (brož.). ISBN 0-262-51490-7 (brož.). ISBN 978-0-262-25578-3 (Online). ISBN 0-262-25578-2 (Online).
 • BREITMAN, Karin Koogan, CASANOVA, Marco Antonio, TRUSZKOWSKI, Walter. Semantic web: concepts, technologies and applications. 1st ed. London: Springer, 2007. xiv, 327 s. doi:10.1007/978-1-84628-710-7. ISBN 1-84628-581-X (váz.). ISBN 978-1-84628-581-3 (váz.). ISBN 1-84628-710-3 (Online). ISBN 978-1-84628-710-7 (Online).
 • CLEVELAND, Donald. Introduction to indexing and abstracting. Englewood: Libraries Unlimited, 2001. ISBN 1-56308-641-7.
 • CROWLEY, William A. Renewing professional librarianship: a fundamental rethinking. 1st pub. Westport: Libraries Unlimited, © 2008. ix, 173 s. Beta Phi Mu monograph series. ISBN 978-1-59158-554-1.
 • HJORLAND, Birger. Information seeking and subject representation : An Activity-Theoretical Approach to Information Science. Greenwood Press, 1997. 213 s.
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2002, xxxix, 354 s. ISBN 02-626-3255-1.
 • MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. 348 s.
 • MESSERLI, Alfred, CHARTIER, Roger. Lesen und Schreiben in Europa 1500 – 1900. Basel: Schwabe, [2000]. ISBN 3-7965-1694-7.
 • NEIL, Samuel D. Dilemmas in the study of information :exploring the boundaries of information science. 1st pub. New York: Greenwood Press, 1992. xv, 184 s
 • OLSGAARD, John: Principles and Applications of Information Science, Chicago, London, 1989, 142 s.
 • ROWLEY, Jennifer E., HARTLEY, Richard J. Organizing knowledge: an introduction to managing access to information. 4th ed. Aldershot (GB): Ashgate,© 2008. 367 s. ISBN 978-0-7546-4431-6. ISBN 0-7546-4431-6.
 • RUBIN, Richard. Foundation of library and information science. 3rd ed. New York: Neal-Schuman, 2010. 471 s. ISBN 978-1-55570-690-6.
 • SHILLINGSBURG, Peter L. From Gutenberg to Google. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-68347-0.
 • SVENONIUS, Elaine. The intellectual foundation of information organization. Cambridge: MIT, 2000. ISBN 0-262-19433-3.
 • WOODSWORTH, Anne (ed.). Librarianship in times of crisis. Bingley: Emerald Group, 2011. Advances in librarianship. Vol. 34. ISBN 978-1-78052-390-3.

Další informace

Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 IV. Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK. Přihlášku k SDZK vám na požádání vytiskne vaše referentka na Oddělení vědy.

Informace ke Státní doktorské zkoušce na webu Filozofické fakulty UK