Povinné zkoušky

Na základě platné akreditace má každý student doktorského studijního programu Informační věda povinnost splnit pět zkoušek. Tyto zkoušky plní na základě tzv. individuálního studijního plánu (ISP), který sestaví se svým školitelem na začátku 1. ročníku. Všechny zkoušky musí být splněny do konce třetího ročníku. Školitelé by měli být součástí zkušební komise při zkoušce.

 1. Cizí jazyk
 2. Filosofie nebo Teoreticko-metodologický seminář
 3. Oborová zkouška: Informační věda
 4. Komentovaná rešerše
 5. Obhajoba tezí

1. Cizí jazyk

Student si volí jeden cizí jazyk z této nabídky: angličtina, němčina, francouzština.

Zkoušky zajišťuje Jazykové centrum FF UK.

2. Filosofie nebo Teoreticko-metodologický seminář

Student si po konzultaci se školitelem zvolí, zda absolvuje teoreticko-metodologický seminář, nebo zkoušku z filosofie.

2.1 Filosofie

Podmínky pro zkoušku z filosofie

Zkouška z Filozofie spočívá v odevzdání písemné práce na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Studentům, kteří již zkoušku z Filosofie absolvovali, se též doporučuje účast na Teoreticko-metodologickém semináři.

2.2 Teoreticko-metodologický seminář

 

Student, který se zapsal na předmět Teoreticko-metodologický seminář, se musí semináře aktivně účastnit v rámci vyhlášené blokové výuky.
Teoreticko-metodologický seminář se věnuje metodologickým základům oboru. Podrobně jsou se studenty rozebírány metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu v rámci oboru informační věda. Na závěr semináře studenti vypracují seminární práci v rozsahu cca 10 stran, která se zaměřuje na aplikaci poznatků z metodologického semináře na vlastní disertační projekt. Cílem je popsat a rozebrat metodologii disertační práce s odůvodněním a popisem postupu výzkumu, předvýzkumu apod. Práce se odevzdává do Moodle. Atestace je provedena až poté, co některý z učitelů práci označí jako přijatelnou. V případě, že práce nevyhovuje, bude uložena studentovi k přepracování.
Přihlášku k předmětu TMS zašlete po konzultaci se školitelem a po obdržení výzvy v mailinglistu UISK-PHD pomocí Moodlu.

3. Informační věda – oborová zkouška

Informace z akreditačního spisu

Komisionální zkouška probíhá ve formě diskuze nad prostudovanou literaturou, přičemž komise hodnotí úroveň porozumění dílčím tématům, chápaní vtahů a souvislostí mezi jednotlivými oblastmi a schopnost kritického myšlení. Vychází se ze předem daného seznamu studijní literatury (seznam má část základní a doporučenou), student si sám vybere užší okruh podle své specializace. Studijní literaturu každoročně potvrzuje a aktualizuje oborová rada.

Pokyny pro přihlášení ke zkoušce

Student si sám vybere dva tituly ze základní literatury a jeden titul z doporučené literatury podle své specializace. O zvolených titulech informuje týden před zkouškou koordinátora doktorského studia.

Složení zkoušky z informační vědy se doporučuje nejpozději ve druhém roce studia.

Termín: 2. rok studia.

Seznam literatury

Základní literatura:

 • BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1.
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2002, xxxix, 354 s. ISBN 02-626-3255-1.
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. ISBN 978-80-7277-390-9.

Doporučená literatura:

 • BLAIR, Ann. Too Much To Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010. 397 s. ISBN 978-0-300-16539-5
 • BURKE, Peter. Společnost a vědění (2 díly). Praha, Karolinum: 2007-2013.
 • FLORIDI, Luciano. The 4th revolution: how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014. ISBN 978-0-19-960672-6
 • GILCHRIST, Alan. Information science in transition. London: Facet, 2009. 401 s. ISBN 978-1-85604-693-0.
 • KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993.
 • MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota, 2000. 415 s.
 • MERTA, Augustin. Společenské aspekty komunikace odborných informací. In: Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I [CD ROM]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK, 2001.
 • OLSGAARD, John. Principles and applications of information science for library professionals. Chicago: American Library Association, 1989. 142 s. ISBN 0-8389-0507-2.
 • RUBIN, Richard. Foundation of library and information science. 3rd ed. New York: Neal-Schuman, 2010. ISBN 978-1-55570-690-6.
 • SHANNON, Claude Elwood a Warren WEAVER. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press, c1998. ISBN 0-252-72548-4
 • DROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3716-7.
 • VICKERY, B a Alina VICKERY. Information science in theory and practice [online]. 3rd rev. & enlarged ed. Munchen: K.G. Saur, 2004 [cit. 2016-04-03]. ISBN 3-598-11658-6. Dostupné z: http://galenet.galegroup.com/servlet//eBooks?
 • WIENER, Norbert. Kybernetika, neboli, řízení a sdělování v živých organismech a strojích. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960.

Přihláška ke zkoušce

V každém semestru bude vyhlášen jeden termín zkoušky, případně můžete o termín požádat. Termíny budou zveřejněny ve Studijním informačním systému.

4. Komentovaná rešerše

Požadavky na atestaci

Student vypracuje kritickou a srovnávací rešerši k dílčímu tématu spojenému s disertační prací. Jedná se o seznam relevantních bibliografických zdrojů, z nichž je každý komentován textem minimálně v rozsahu jednoho odstavce.

Průběh zkoušky

Student předloží komentovanou rešerši školiteli. Ten ji po schválení zašle koordinátorovi doktorského studia.

Termín: typicky ve 1. roce studia (dle studijního plánu).

5. Obhajoba tezí

Požadavky na atestaci (dle nové akreditace doktorského studia)

Rozpracované teze  disertační práce (přibližně v rozsahu 12 normostran A4) představují uspořádaný souhrn formulací otázek a problémů, vyúsťujících do premis či hypotéz, z nichž bude konečné znění práce vycházet. Stanovují též soubor metodologických nástrojů, které budou v disertační práci využity.

Průběh zkoušky

Platí pro doktorandy přijaté do studia podle nové akreditace (4INF). Platí také pro doktorandy přijaté do studia podle staré akreditace (XINF), kteří budou atestaci plnit nejdříve v akademickém roce 2018/2019.

Jde o představení připravované práce komisi Oborové rady, která tím dostává předběžně k posouzení celkovou představu doktoranda, co bude na konci studia předloženo k oponentnímu řízení, a může vznést včas připomínky.

Studenti se k atestaci hlásí u koordinátora doktorského studia nejpozději tři týdny před zamýšleným termínem.

Termín: typicky ve 2. (případně na žádost studenta ve 3.) roce studia.

Úvod > Pro studující > Doktorské studium > Povinné zkoušky