Závěrečné práce Bc. a Mgr.

Studující v bakalářském programu jsou povinni zvolit si téma vypsané ve studjním informačním systému (var A).

Studující v navazujícím magisterském studiu mohou v odůvodněných případech přijít s vlastním návrhem tématu (var B), primárně by se však měli snažit vybrat si téma vypsané ve studijním informačním systému (var A). Možnost zadat si individuální téma si nelze nárokovat, a nezbytnou podmínkou je plná podpora vedoucího práce, bez ní není možné o této možnosti ani uvažovat.

K obhajobě závěrečné práce je možné přistoupit 6 měsíců od jejiho zadání, je obvyklé, že studující bakalářského programu si zadávají do konce 5. semestru, studující navazujícího magisterského programu do konce 2. semestru.

Jak probíhá proces zadání tématu v jednotlivých krocích?

Jak vypracovat závěrečnou práci?

Jaké jsou termíny odevzdávání závěrečných prací?

Jak probíhá obhajoba diplomové práce?

Jak změnit název nebo vedoucího práce?

Jaký je kontakt na koordinátora?

Harmonogram zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2019/2020

Závěrečnou práci si je možné na našem ústavu zadat výhradně v jednom ze tří termínů. Nepodaří-li se studující(mu) zadání zpracovat a předložit z jakéhokoliv důvodu včas, automaticky se může ucházet o zadání v termínu následujícím. Období mezi jednotlivými termíny je určeno k přípravě témat a zpracování. Jedná se o náročný a dlouhý proces, přípravu zadání nepodceňte, protože nikdo za vás cíl ani strukturu práce nevymyslí, ani o to nežádejte.

✅ lednový termín – deadline pro finální podobu zadání v systému je 31. 1. 2020 ve 20:00 hod.

✅ květnový termín – deadline pro finální podobu zadání v systému je 31. 5. 2020 ve 20:00 hod.

✅ zářijový termín – deadline pro finální podobu zadání v systému je 30. 9. 2020 ve 20:00 hod.

Proces zadání tématu v jednotlivých krocích

Varianta A: výběr tématu vypsaného v SIS

Závazné přihlášení studujícího k vypsanému tématu závěrečné práce koordinátor potvrdí obvykle do 48 hodin. Od té chvíli je možné upravovat „Zásady pro vypracování“ a „Seznam literatury“. Vždy by se tak však mělo dít po konzultaci s vedoucím, popř. konzultujícím tématu.

⚠️ Finální podoba zadání musí být bez výjimky ve studijním informačním systému viz harmonogram výše.

Návod k výběru tématu závěrečné práce vypsaného v SISu

1. Přihlaste se do Studijního informačního systému, vstupte do modulu „Témata prací (Výběr práce)“, prostřednictvím filtru vyberte práce, které vypisuje Ústav informačních studií a knihovnictví, dále vyberte relevantní typ práce z příslušné nabídky a konečně zvolte volbu „nezadané“. Zobrazí se vám tak vypsaná témata, ze kterých můžete vybírat.

2. Pokud máte o některé vypsané téma zájem, domluvte se na podrobnostech s vedoucím, případně s konzultujícím práce. Po dohodě s vedoucím si téma zapište, tj. otevřete si záznam práce, rozklikněte ve spodní liště „Upravit záznam o práci“, potvrďte „Vykonat“, vložte pomocí obrázku lupy své jméno do kolonky „řešitel“, a uložte. Koordinátor zadávání závěrečných prací v SIS vaši volbu potvrdí. Od této chvíle budete můžete upravovat podrobnosti zadání.

⚠️ Systém neslouží k rezervaci témat, dovolí vám zvolit si pouze jedno téma. Vždy si proto téma zapisujte až po dohodě s jeho vedoucím. ⚠️ Případné odebrání studujícího od tématu musí provést studijní oddělení.

Varianta B: individuální téma

Pouze studující navazujícího magisterského studia a pouze v odůvodněných případech  mohou přijít s vlastním návrhem tématu – nezbytnou podmínkou je v takovém případě plná podpora vedoucího práce.

Návrh zadání individuálního tématu musí být předložen nejpozději do 13. 1. (lednový termín), 11. 5. (květnový termín), 7. 9. (zářijový termín) e-mailem koordinátorovi, aby je bylo možné projednat pracovní skupinou ústavu. Pokud jej zasílá studující, je bezpodmínečně nutné připojit do kopie předmětného vedoucího práce.

Návrh musí být ve formátu DOC/DOCX a obsahovat všechny následující povinné položky:

  • název práce
  • název práce v anglickém jazyce
  • jazyk práce
  • vedoucí práce (a popř. konzultující)
  • autor(ka) práce
  • zásady pro vypracování práce (tj. jednoznačnou odpověď na otázku, co je cílem práce? a naznačený postup práce, tedy jakou metodou či jakými metodami bude postupováno, aby bylo možné cíle práce dosáhnout)
  • seznam odborné literatury (tj. čtyři kvalitní zdroje ocitované dle normy ISO 690, přičemž alespoň jeden z nich existuje primárně jako tištěná publikace)

Pakliže bude návrh pracovní skupinou vyhodnocen jako vyhovující, koordinátor zadání vloží do systému a dále s ním bude zacházeno jako s jakýmkoliv jiným zadáním závěrečné práce.

Vypracování závěrečné práce

Závěrečnou práci musíte připravit v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími dokumenty.

Tím nejdůležitějším je Opatření děkana č. 10/2014  – pro studentky a studenty je důležitá hlavně Část I. Bakalářské a diplomové práce (s. 7 – 11), resp. jeho aktualizace Opatření děkana č. 18/2016.

Formální doporučení pro vypracování, včetně vzorové šablony, shrnují stránky studijního oddělení FF UK. Řiďte se prosím doporučeními, nikoliv uveřejněnou šablonou, která je v některých bodech zavádějící.

 Kromě všech náležitostí, které stanovují výše uvedené dokumenty, je třeba dodržet konkrétní požadavky ÚISK. Zde jsou uvedeny formální náležitosti, rozsah, obsahové členění i jak má vypadat titulní list.
(Podmínky pro rigorózní práce jsou uvedeny zde.)

 Connaway, L, Radford, M, & Connaway, L 2017, Research Methods In Library And Information Science, 6Th Edition, Santa Barbara, California: Libraries Unlimited je dostupná prostřednictvím UKAZ a EBSCO: eBooks.

Práce se odevzdává elektronicky společně s jednou tištěnou „pracovní kopií v kroužkové vazbě“ (předložená práce musí být shodná s odevzdanou elektronickou verzí), která je studující(mu) po obhajobě navrácena. Tištěná podoba práce se odevzdává na sekretariátu ÚISK k rukám Kláry Foglarové, sekretářky ústavu, a je možné ji zaslat i poštou.

Dle opatření rektora 13/2017 je možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS Word 2007 nebo Google Docs neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu.

SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů. Neponechtejte vložení dokumentů do systému na poslední chvíli, je možné, že budete muset upravit formátování.
Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů.
Z online konvertorů dostupných zdarma doporučuje studijní oddělení docuPub.

Co přinesly první zkušenosti? Běžný excel (formát XLS nebo XLSX) není přístupný jako příloha práce (ani pokud je zabalen s dalšími soubory do ZIPu), o připuštění přílohy v takovém formátu je nutné speciálně požádat (podrobně viz Čl. 5 předmětného opatření). Při ukládání práce z MS Wordu je sice doporučováno použít volbu „Uložit jako“, pokud by se vám však v takovém případě začernily obrázky či grafy (aktuálně se to stává v MS Wordu 2016), můžete uložení do PDF/A zkusit obejít skrze program PDFCreator pro Windows, který je k dispozici jako open source.

Termíny odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2020/2021

 

Nesplnění studijních povinností do termínu kontroly jejich splnění (cca 10 dní po termínu přihlášky) není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

✅ 18. 12. 2020 – diplomové a bakalářské práce

✅ 7. 5. 2021 – diplomové a bakalářské práce

✅ 28. 7. 2021 – diplomové práce a bakalářské práce

Práce je možné odevzdat přímo na sekretariátu ÚISK v čase 10:00 – 15:00, nebo spolu s tel. kontaktem zaslat poštou na adresu Filozofická fakulta UK, ÚISK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Rozhodující je datum převzetí práce podatelnou nikoli datum odeslání.

Obhajoba diplomové práce závěrečné práce

Při obhajobě diplomové práce (z oboru INSK) diplomant prezentuje svou práci prostřednictvím krátkého vystoupení, v němž přednese hlavní body práce, použité metody a přínosy práce.
Tento požadavek se týká pouze prací diplomových, nikoliv bakalářských.

Změna zadání (tématu) nebo vedoucího práce

K instrukci studijního oddělení si dovolujeme doplnit, že předmětnou zdůvodněnou žádost podává a vytváří studující, nikoliv ústav. To znamená, že je povinností studujícího, aby žádost odůvodnil řádně tak, aby jí bylo vyhověno.

Změna zadání (tématu)

Změnu tématu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti.

Student se domluví s vedoucím práce na názvu a konkrétní podobě nového tématu. Poté se obrátí na katedře či ústavu na osobu pověřenou zadáváním prací v SIS. Pověřená osoba vypíše nové téma do seznamu témat bez řešitele a přidělí toto téma studentovi. Staré téma studentu v SIS zůstane jako paměťová stopa na původně zadanou práci. K novému tématu si student v SIS doplní zásady pro vypracování a doporučenou literaturu. Potom katedra nové zadání vytiskne, nechá je podepsat školitelem a vedoucím katedry. Současně si student sepíše zdůvodněnou žádost o změnu tématu a dá ji podepsat vedoucímu katedry. Oba dokumenty společně, tj. žádost a nové zadání, pošle katedra nebo student k schválení na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana potvrdí v SIS nové zadání, dá vědět studentovi a založí nové zadání spolu se schválenou žádostí do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Změna vedoucího

Změnu vedoucího práce provede studijní oddělení na základě písemné žádosti studenta podepsané vedoucím katedry či ústavu a schválené děkanem. Žádost je předána na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana provede změnu vedoucího práce, dá vědět studentovi a založí žádost do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Koordinátor závěrečných prací ÚISK

Mgr. Jakub Fiala
e: jakub.fiala@ff.cuni.cz
t: (+420) 221 619 910
místnost č. 505b, 5. patro

Úvod > Studium > Závěrečné práce Bc. a Mgr.