Povinné a povinně volitelné předměty z předchozího neukončeného studia oborů vyučovaných na ÚISK

Pokud student nastoupí do stejného studia znovu jsou uznávány předměty včetně kreditního hodnocení pokud nedošlo k významné změně (např. změna vyučujícího, jiný studijní plán) a známka není horší než 2 (velmi dobře). Obvykle nejsou obvykle uznávány atestace starší tří let.

Předměty z neukončeného studia jiného oboru

V rámci volitelných předmětů jsou uznávány předměty do výše povinnosti 18 kreditů za studium bakalářské a 12 kreditů za navazující magisterské studium. Předměty musí mít prokazatelný vztah k oboru Informační věda.

Předměty z ukončeného studia ÚISK nebo jiného oboru

Uznávány jsou pouze volitelné a povinně volitelné předměty, za které v rámci realizovaného studia byly získány kredity nad hranici 180 kreditů u bakalářského studia, 120 kreditů u navazujícího magisterského studia. Předměty mohou být uznány jako povinně volitelné, jsou-li takto vypsány v systému ÚISK nebo volitelné, mají-li vztah ke studijnímu oboru informační věda (studováno v jiném oboru, např. se jedná o dějiny literatury).

Předměty absolvované v jiném studiu, které jsou pro současné studium povinné

Tyto předměty jsou uznávány bez kreditového hodnocení. Student musí v rámci současného studia nahradit kreditovou povinnost absolvováním dalšího předmětu. Např. během bakalářského studia navštěvuje povinné předměty navazujícího magisterského oboru Studia nových médií (SNM), pak je přijat na navazující magisterský obor SNM.

Uznávání jazykových zkoušek

Uznávání jazykových zkoušek je v kompetenci Jazykového centra FF UK. Student žádá dle pravidel uvedených na stránce FF UK.

Orientační schémata při uznávání předmětů

Uznávání povinných předmětů v dalším studiu