Praxe

Praxe – aktuální informace

Vzhledem k vývoji epidemie je již možné sjednávat nové smlouvy k praxím.

 

Praxe je příležitostí ověřit si nabité teoretické znalosti, získat cenné kontakty do budoucna a načerpat inspiraci pro seminární práce a další studium. ÚISK dlouhodobě spolupracuje s řadou zajímavých institucí. Absolvování 1 odborné praxe je pro studenty bakalářského i magisterského studia povinná. Dále je možné absolvovat další praxe jako výběrové semináře včetně praxe v zahraniční. Na začátku každého akademického roku je pořádána úvodní schůzka, kde jsou studenti informováni o ideálním postupu při organizaci praxí.

V případě nejasností kontaktujte koordinátora praxi Mgr. Ninu Wančovou (nina.wancova@ff.cuni.cz). Pro usnadnění řešení prosím při komunikaci vždy uvádějte, o jakou praxi se jedná, kdy máte nastoupit a na čem jsme se dohodli naposledy.

Předměty

Povinná praxe pro Bc. studenty: AIS10142

Povinná praxe pro Mgr. studenty: AIS500105

Ostatní typy praxí: AIS510316 (pro studenty knihovědné specializace; praxe probíhá na pracovištích uchovávajících historické fondy), AISV5918 (praxe pro studenty Mgr., na které se zaměří na 1 konkrétní knihovnický proces), AISP53007 (volitelná praxe pro Mgr. studenty), AISV5919 (výběrový seminář Zahraniční praxe a stáž, pro kterou si vyžádejte smlouvy v anglickém jazyce)

Informace na těchto stránkách platí pouze po studenty bakalářského a navazujícího magisterského oboru Informační studia a knihovnictví (INSK), nikoliv pro studenty oboru Studia nových médií (SNM).

Obecné náležitosti odborné praxe (povinné, volitelné, domácí i zahraniční)

 • Trvání minimálně 15 pracovních dnů (minimálně 6hodinová pracovní doba)
 • Praxi lze plnit během celého akad. roku. Záleží zcela na dohodě s konkrétní institucí a vašich časových možnostech, zda absolvujete praxi jako 15 dnů vkuse, či bude do instituce docházet např. 1 den v týdnu po dobu 15 týdnů.
 • Pracovní náplň je oborově spjata se studiem na ÚISK
 • Shrnutí nabitých dovedností ve standardizovaném formuláři (Formulář pro hodnocení praxe (student)
 • Potvrzení praxe mentorem na standardizovaném formuláři (Formulář pro potvrzení praxe a hodnocení studenta (mentor)
 • Informace získáte také z prezentace z úvodního setkání (praxe-uvodni-prezentace).

Ideální postup při organizaci odborné praxe je shrnut v následujícím schématu:

Výběr instituce

Průběžně aktualizovaný seznam spolupracujících institucí: Praxe-instituce-nabidka-03-2020

Snažíme se studenty v plnění praxe podpořit, zároveň však není v našich organizačních možnostech, abychom praxi kompletně zajišťovali. Studenti mají k dispozici seznam institucí, s kterými spolupracujeme; s 8 z nich máme dokonce uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Student proto komunikuje s institucí ohledně data a náplně praxe, v součinnosti s koordinátorem připraví smlouvu (podrobnosti viz dále). Varianty splnění odborné praxe:

A) V instituci, s kterou má ÚISK uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci

B) Instituci si vyberete ze seznamu a uzavřete jednorázovou smlouvu o praxi

C) Navrhnete instituci dle vašeho výběru a uzavřete jednorázovou smlouvu o praxi (nutná konzultace s koordinátorem)

D) Požádáte koordinátora praxí o uznání stávajícího zaměstnání jako praxi (nina.wancova@ff.cuni.cz). Každá žádost bude individuálně posouzena. K uznání jsou vhodné tyto typy institucí – knihovna, archiv, vydavatelství, muzeum, informační centrum, rešeršní oddělení apod. Pracovní poměr je možné uznat pouze jednou.

Uzavření smlouvy

 1. Navažte kontakt s institucí. U velkých institucí pište do konkrétního oddělení, o které máte zájem. Domluvte si náplň praxe a čas. Přejděte k uzavření smlouvy.
 2. Aktuální tiskopis smlouvy si vyžádejte u koordinátora praxí. Smlouvy jsou dostupné v čj a aj.
 3. Doplňte do smlouvy příslušné údaje a pošlete smlouvu ke kontrole koordinátorovi praxí.
 4. Po odsouhlasení smlouvy ji 3krát vytiskněte (pokud možno oboustranně), podepište vy a zástupce instituce. Datum podepsání smlouvy musí být před započetím praxe, nikoliv v průběhu praxe nebo po vykonání praxe.
 5. V dostatečném časovém předstihu před započetím praxe předejte originály 3 kopií smlouvy koordinátoru praxe. Ten zařídí podpis ze strany FF UK.

Po praxi – získání zápočtu

 1. Absolvování praxe na vybraném pracovišti v rozsahu min. 15 pracovních dní
 2. Zhodnotit praxi vyplněním Formulář pro hodnocení praxe (student). Hodnocení doručte osobně nebo elektronicky v .pdf koordinátorovi praxe (nina.wancova@ff.cuni.cz)
 3. Nechte mentora potvrdit a zhodnotit praxi na formuláři Formulář pro potvrzení praxe a hodnocení studenta (mentor). Mentor zašle elektronicky v .pdf přímo koordinátorovi praxe. Pro anglicky mluvící mentory je dostupný formulář v anglickém jazyce: Formulář pro potvrzení praxe a hodnocení studenta (mentor)-ENG

Poznámka: Hodnocení studenta ani mentora neovlivní udělení zápočtu. Slouží jen pro interní potřeby organizace praxí a optimalizace studia. Jediným případem je neabsolvování praxe.

Absolvování praxe jako VS

Praxe (AIS510316)

 • Určena pro studenty knihovědné specializace
 • Praxe probíhá na pracovištích uchovávajících historické fondy
 • Rozsah praxe 15 dní
 • Náležitosti praxe jsou stejné jako u povinné praxe (uzavření smlouvy, vyplnění standardizovaných formulářů studentem a mentorem)

Praxe a stáž VS (AISV5918)

 • Výběrová praxe pro studenty Mgr. pokud mají splněnou povinnou praxi
 • Rozsah a způsob uzavření smlouvy s institucí je stejné jako u povinných praxí
 • Během praxe se student zaměří na 1 konkrétní knihovnický proces (např.akvizice, správa EIZ,digitalizace)
 • Jako atest podrobněji rozebere konkrétní proces včetně doložení fotodokumentace (podrobnosti o rozsahu viz SIS)

Praxe II (AISP53007)

 • Volitelná praxe pro Mgr. studenty po absolvování povinné praxe
 • Rozsah praxe 15 dní
 • Náležitosti praxe jsou stejné jako u povinné praxe (uzavření smlouvy, vyplnění standardizovaných formulářů studentem a mentorem)

Zahraniční praxe a stáž (AISV5919)

 • Výběrový seminář určený studentům Bc. i Mgr.
 • Praxe probíhá v zahraniční instituci. Jako praxi v zahraniční není možné uznat praxe probíhající v cizím jazyce, ale na území ČR
 • Vyžádejte si smlouvy v anglickém jazyce
 • Po absolvování praxe vyplníte formulář. Pro potvrzení mentorem si vyžádejte formulář pro potvrzení v anglickém jazyce.
Úvod > Studium > Praxe