Archiv výzkumných projektů

 

Název projektu

Období řešení

Řešitelé

Poskytovatel grantu

Vytvoření nových předmětů v
anglickém jazyce pro obor Studia
nových médií
2016–2018 Mgr. Vít Šisler, Ph.D. FF UK
Vytvoření předmětů: Moderní prezentační techniky a dovednosti & Quantified Self (wearables, data and its impact on users) 2016–2018 Mgr. Jakub Fiala
Spoluřešitel: Mgr. Josef Šlerka
FF UK
Vytvoření předmětu Digital humanities as a key for research in digital era 2016–2018 Mgr. Josef Šlerka
Spoluřešitel: Mgr. Jakub Fiala
FF UK
Virtual Memories: Representation of History and War in Digital Games 2016 Mgr. Vít Šisler, Ph.D. Norské fondy
Inovace předmětů skrze workshop se zahraničním hostujícím profesorem 2015 Mgr. Josef Šlerka
Spoluřešitelé: Mgr. Jakub Fiala, Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
FF UK
Letní škola Open Hardwaru 2015 Mgr. Dita Malečková
Spoluřešitel: Mgr. Jakub Fiala
FF UK
Tvorba studijních materiálů a softwarových aplikací pro předměty „Digital Technologies and the New Culture of Learning“ a „Systémy elektronického vzdělávání“ 2015 Mgr. Vít Šisler, Ph.D. FF UK
Podpora postdoců 2015 Mgr. Vít Šisler, Ph.D. FF UK
Dějiny českého knihtisku první poloviny 16. století 2016–2017 doc. PhDr. Petr Voit, CSc. GA ČR (příjemce FF UK)
Senioři a problematika digitální propasti 2015–2017 PhDr. Iva Zadražilová GA UK
Služby pro imigranty ve veřejných knihovnách ČR 2015–2017 Mgr. Kateřina Nekolová GA UK
Reprezentace ČR ve vedení organizace euroCRIS 2014–2016 Ing. Jan Dvořák, Ph.D. MŠMT ČR–INGO
Výzkum produkce českých zvukových nosičů se zaměřením na gramofonovou firmu ESTA do roku 1946 2014 Filip Šír MŠMT ČR, specifický výzkum
Rozvoj portálu Elektronických studijních textů z oboru ICT, informační vědy a knihovnictví 2014 PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. MK ČR, VISK 2
Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2013–2015 PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. ESF/OPPA (příjemce FF UK)
Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ERNIE) 2013–2015 PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
ESF/OPVK (příjemce FF UK, finanční partner MUNI)
Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí 2013–2015 PhDr. Eva Bratková, Ph.D. MK ČR, program NAKI
Inovace počítačového vybavení oborových knihoven FF UK 2013 Ing. Martin Souček, Ph.D. Fond rozvoje vysokých škol
Bibliometrie a scientometrie 2013 Ing. Martin Souček, Ph.D. MŠMT ČR
Využití mezinárodních zkušeností s business ontologiemi pro návrh a vývoj platformy propojení nezaměstnaných s poskytovali přímých nabídek práce prostřednictvím hyperlokálních služeb 2012–2014 Mgr. Jakub Fiala ESF/OPLZZ (příjemce FF UK)
Párování pracovních míst s nezaměstnanými skrze sémantická data 2012–2014 ESF/OPLZZ (příjemce FF UK)
Digitální technologie ve vzdělávání: Specifikace prvků s pozitivním vlivem na učení a informační chování 2012–2014 Mgr. Michaela Buchtová GA UK
Bibliometrické mapování oboru knihovnictví a informační vědy ČR 2012 Mgr. Lenka Němečková
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Vavříková
FF UK
Retrospektivní katalogizace živého knihovního fondu slovanské filologie FF UK 2012 Šárka Frantová MK ČR, VISK 5
Restaurování historického knihovního fondu slovanské filologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2012 Šárka Frantová MK ČR, Knihovna 21.století
Vytvoření nového předmětu pro magisterský studijní obor Informační studia a knihovnictví – Úvod do eGovernmentu 2012 PhDr. Aleš Pekárek
Spoluřešitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Fond rozvoje vysokých škol
Zřízení otevřené počítačové učebny pro studenty-rodiče 2012 PhDr. Petra Zia Sluková
Spoluřešitelé: Ing. Martin Souček, Ph.D.,  doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Fond rozvoje vysokých škol
Informace a konkurenceschopnost 2011–2013 PhDr. Milena Medková ESF/OPVK (příjemce FF UK, finanční partner VŠB TUO)
Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století 2011–2014 Mgr. Vít Šisler, Ph.D., Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. MK ČR, program NAKI
Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu 2011–2014 Karel Koucký
Inovace studijního programu Informatika na MFF UK: výuka tvorby simulací s edukativními prvky a prohloubení praktického aspektu výuky 2011–2013 Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Mgr. Vít Šisler, Ph.D., Mgr. Michaela Buchtová ESF/OPPA (příjemce FF UK)
Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů 2011–2013 PhDr. Helena Bouzková
Inovace otevřených počítačových učeben Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2011 Ing. Martin Souček, Ph.D. Fond rozvoje vysokých škol
Rozvoj portálu Elektronických studijních textů z oboru informační vědy a knihovnictví 2011 PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. MK ČR, VISK 2
Rozvojový projekt: Příprava nového systému zpracování a uchovávání kvalifikačních prací na FF UK v Praze 2011 Ing. Martin Souček, Ph.D. MŠMT ČR
Rozvojový projekt: Rozvoj HW a SW infrastruktury a podpora využívání elektronických informačních zdrojů FF UK v Praze 2011 Ing. Martin Souček, Ph.D. MŠMT ČR
Vytvoření kurzu „Projektové financování vysokých škol“ 2011 PhDr. Barbora Drobíková
Spoluřešitelé: Mgr. Michaela Buchtová, Mgr. Cyril Brom, Ph.D
Fond rozvoje vysokých škol
Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii (experiment)“ 2011 Mgr. Lucie Sakastrová
Spoluřešitel: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
FF UK
Europa humanistica. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 14701600 2010–2012 Doc. PhDr. Petr Voit, CSc., PhDr. Kamil Boldan, PhDr. Bořek Neškudla GA ČR
Prezentace a hodnocení výkonnosti vědy 2010–2011 Mgr. Lenka Němečková, Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., Ing. Martin Souček, Ph.D., Mgr. Lucie Vavříková MŠMT ČR
Presentation and Evaluation of Science Performance 2010 PhDr. Richard Papík, Ph.D. MŠMT ČR, Kontakt
Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) – podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí 2009–2012 PhDr. Hana Landová, Ph.D. ESF/OPVK/MŠMZ (nefinanční partner FF UK)
Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu 2009–2012 PhDr. Milena Medková, RNDr. Anna Neumanová OPVK
Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP) 2009–2012 PhDr. Richard Papík, Ph.D. ESF/OPVK/MŠMZ (nefinanční partner FF UK)
Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí (severinsko-kosořská dynastie 1488 až 1557) 2009–2011 Doc. PhDr. Petr Voit, CSc. GA ČR
Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu 2009–2011 PhDr. Richard Papík, Ph.D. ESF/OPVK/MŠMT (hlavní řešitel FF UK)
Inovativní softwarové pomůcky pro studenty informatiky na SŠ a VŠ a zapojení IT do výuky biologie na SŠ 2008–2011 Mgr. Michaela Buchtová ESF/OPPA (příjemce UK)
Jurisprudence pro muslimské menšiny v Evropě 2008 Mgr. Vít Šisler GA UK
Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást kulturního dědictví 2007–2009 Mgr. Blanka Vorlíčková MK ČR
Rozšíření a podpora informačních technologií ve výuce společenských věd 2007–2008 JPD3
Vzdělávání pedagogických pracovníků 2006–2008 ESF
Tvořivý dialog 2006–2008 PhDr. Ivana Hospodářová, Oldřich Balhar
Spoluřešitelé: PhDr. Zuzana Sládková, Ing. Tomáš Krejča
ESF JPD 3
Pražská síť podpory elektronického vzdělávání 2006–2008 PhDr. Richard Papík, Ph.D.; Mgr. Blanka Vorlíčková ESF JPD 3, projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.
HCI, Interakce človek-počítač v humanitních vědách 2006–2008  PhDr. Richard Papík, Ph.D. GA AV
Výzkum a implementace sémantické analýzy textu ve webovém prostředí 2006 doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc., Ing. Martin Souček, Ph.D. FF UK, specifický výzkum
DICOMED: metodologie práce s komunikačními systémy při výuce a mezioborové spolupráci 2006 Mgr. Denisa Kera FR CESNET
Děti a mládež v informačním světě 2006 RNDr. Tomáš Řehák, Ing. Pavel Petříček
Spoluřešitelé: Mgr. Viola Nouzovská, Pavla Hanušová
ESF JPD 3.1
Archivace a zpřístupnění digitálních verzí kvalifikačních prací na UK v Praze 2005–2007 Hlavní koordinátor: Pavel Krbec, ÚVT, rektorát UK;
Řešitel ÚISK: Petra Myšková; Spoluřešitelé ÚISK: Ivanka Pabiánová, Martin Souček
MŠMT ČR v rámci rozvojového projektu UK – Digitální univerzitní repozitář
Rozvoj struktury a zvyšování kvality magisterského navazujícího studijního programu Informační studia a knihovnictví – studijního oboru Studia nových médií 2005–2007 Mgr. Petra Jedličková MŠMT ČR
Transformační a rozvojový program MŠMT „Studium nových médií“ 2005–2006 Mgr. Denisa Kera MŠMT ČR
Inovace kurzu „Bibliopedagogika“ 2005–2006 PhDr. Ludmila Vášová, PhDr. Hana Landová Fond rozvoje vysokých škol
Výzkum a implementace inovativních metod výuky v oblasti informačních studií 2005 Mgr. Petra Jedličková
Spoluřešitel: PhDr. Richard Papík, Ph.D.
GA UK
Information Society without Borders : Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship 2005 Mgr. Petra Jedličková International Visegrad Fund
Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 2004–2008 PhDr. Bohdana Stoklasová MŠMT ČR, Kontakt
Metody hodnocení environmentálních dat, informací a indikátorů 2004–2006 Hlavní řešitel: Bedřich Moldán, COŽP UK;
Spoluřešitel ÚISK: PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Spolupracovníci ÚISK: Petra Sluková, Zuzana Němcová, Lucie Vavříková, Martin Souček
MŽP ČR
Rozvojové a transformační programy pro veřejné vysoké školy 2004 Řešitel: PhDr. Daniel Říha
Spoluřešitel: PhDr. Richard Papík, Ph.D.
MŠMT ČR
Podpora studijních programů garantovaných veřejnou vysokou školu a uskutečňovaných na vyšší odborné škole 2002–2004 PhDr. Richard Papík Ph.D., PhDr. Jan Machytka
Informační studia a knihovnictví v elektronických textech 2002 PhDr. Richard Papík Ph.D.
Spoluřešitel: Ing. Martin Souček
MK ČR
Projekt Jean Monnet – Evropský modul – „Historie a současný vývoj informační a komunikační politiky ES/EU v kontextu rozšíření“ 2001–2006  PhDr. Jitka Hradilová Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, Brusel
Multimediální laboratoř pro výuku pokročilých rešeršních strategií 2001 PhDr. Richard Papík Ph.D. MŠMT ČR, FRVŠ

 

Výzkumné projekty doktorandů a doktorandek

Název projektu Období Řešitelé a podrobnosti
Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů 7/2011 – 12/2013 Registrační číslo: NT 12345-3/2011

Příjemce: Národní lékařská knihovna

Řešitelé: PhDr. Helena Bouzková

OPPA: Inovativní softwarové pomůcky pro studenty informatiky na SŠ a VŠ a zapojení IT do výuky biologie na SŠ Záměr: Popularizace informatiky mezi studenty SŠ a aktivizace studentů VŠ pro výzkumnou práci.

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31162

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze.

Řešitelé: Mgr. Michaela Buchtová

Partsip – Partnerská síť informačních profesionálů 1. 10. 2009 – 30. 9. 2012 Cíle: Projekt Partnerská síť informačních profesionálů si klade za cíl zahájit a posílit spolupráci mezi institucemi terciálního vzdělávání (MU, UK, SU, UTB, VŠE), výzkumnými institucemi (knihovna AV ČR) a veřejným (Sdružení knihoven, Svaz knihovníků a informačních pracovníků) i soukromým sektorem (CEITEC Cluster, Sdružení pro informační společnost). Síťuje instituce, ve kterých se vzdělávají i uplatňují informační profesionálové v celé šíři záběru oboru (knihovníci, informační specialisté, specialisté informačních systémů, informační brokeři a další). Nesporným plusem projektu jsou partneři, kteří spolu s žadatelem představují špičkové instituce v oboru, navíc jejich výběr zaručí přenos znalostí a zkušeností do regionů. Projekt je v ČR ojedinělý svým obsahem i rozsahem. Pro naplnění cíle je v projektu navrženo několik platforem pro navazování vztahů a sdílení a předávání znalostí, od virtálních kolaborativních prostředí přes konference, semináře a workshopy až po odborné stáže.

Název OP: OPVK

Registrační číslo: EE2.4.12.0059

Odborný garant projektu: Mgr. Tomáš Bouda

Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014 Program: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015

Kategorie VaV: Aplikovaný výzkum

Záměr: Výzkum bezpečnostní digitalizace jako strategie dlouhodobé ochrany archivních materiálů. Výsledkem bude srovnání strategií bezpečnostní digitalizace a bezpečnostního snímkování (mikrofilmování) po stránce technologické, ekonomické a organizační náročnosti a výzkum jejich možné koexistence v životaschopném systému. Nedílnou součástí projektu bude testování možnosti realizovatelnosti a integrace technologie bezpečnostního snímkování do připravovaného konceptu Národního digitálního archivu.

Příjemce: Národní archiv

Řešitel: Karel Koucký

Další účastníci projektového týmu: Emílie Benešová (Národní archiv), Jiří Bernas (Národní archiv), Tomáš Dvořák (Archiv hlavního města Prahy), Miroslav Kunt (Národní archiv), Jaroslav Šulc (Státní oblastní archiv v Praze), Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze), Milan Vojáček (Národní archiv)

Identifikační kód projektu: VG20112014054

Úvod > Věda a výzkum > Archiv výzkumných projektů