Jindřich Marek

doc. Jindřich Marek, Ph.D.

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Na Příkopě 29
Místnost č. NP504

Jsem absolventem magisterského studia historie a pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2003). V oboru pomocných věd historických jsem absolvoval doktorské studium (2010) i habilitační řízení (2021), obojí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení magisterského studia jsem působil jako knihovník, později jako vědecký pracovník v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR (do 2016). V projektu Knihověda.cz (program NAKI II) jsem byl hlavním řešitelem za Národní knihovnu ČR (2016–2020). Od roku 2015 jsem zaměstnán na ÚISK (s ústavem spolupracuji již od roku 2012). 

Dlouhodobě se zabývám rukopisnou knižní kulturou v českých zemích ve středověku a v raném novověku. Vedle toho se zajímám o oblast digital humanities, zejména ve vztahu ke kulturním dějinám. Jsem autorem řady časopiseckých studií i kapitol v knihách a jako spoluautor jsem vydal několik katalogů středověkých rukopisů. Napsal jsem monografii o významné osobnosti působící na pražské univerzitě v pozdním středověku – Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát (Praha 2017) a kapitolou o knižní kultuře v letech 1419–1471 jsem přispěl do obsáhlé syntézy Knižní kultura českého středověku (Praha 2020). 

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Jindřich Marek