Doporučená literatura je dostupná v rámci elektronických studijních textů. Pro představu náplně výuky si prohlédněte studijní plány a osnovy.

Knihovnické zaměření

 • Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 2. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. 11 s. ISBN 978-80-7050-628-8. Dostupné také z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf.
 • BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2011, 3(2) [cit. 2015-01-31]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/04._recenzovaneBeitlova.pdf.
 • FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. Brno: Centrum NAKLIV, KISK FF MU, 2012 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/static/files/elektronicke-informacni-zdroje.pdf
 • FASURA, Martin. Představujeme vysokoškolské knihovny: knihovny Vysokého učení technického v Brně. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online], 2012, 26(3)[cit. 2015-01-31]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-vysokehoucenitechnickeho-v-brne. (seriál časopisu DUHA o vysokoškolských knihovnách)
 • CHRÁSTOVÁ, Lucie. Moderní technologie v knihovnách muzeí a galerií. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2015, 67(1), s. 9-11. ISSN 0011-2321.
 • LESENKOVÁ, Eva, SOLOVÁ, Vladimíra a VALDMANOVÁ, Eva. Národní lékařská knihovna – veřejná specializovaná knihovna. Knihovna plus [online], 2013, 9(2) [cit. 2015-01-31].ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/lesen.htm.
 • Diplomové práce ÚISK FF UK viz https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs
 • HAZDRA, Adam. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-4711-8.
 • HAVLÍČKOVÁ, Klára. Informační a znalostní management [online]. Praha: ÚISK FF UK, 43 s. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1131Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu.
 • BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. 3rd ed. /. London: Facet, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1. Kapitola 12:Information management and policy, s. 251 – 285
 • Paclík, Miroslav. Patentové databáze jakožto zdroje informací o technických řešeních . Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 1 [cit. 31.1.2015]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14185. urn:nbn:cz:ik-14185. ISSN 1212-5075.
 • Papík, Richard. Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 4 [cit. 31.1.2015]. Dostupné z:: http://ikaros.cz/node/10708. urn:nbn:cz:ik-10708. ISSN 1212-5075.
 • KONEČNÝ, Michal. Návrh kompetečního modelu a kurikula digitálního kurátorství [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/426710/ff_m/. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Miroslav Bartošek.

 

Informační zaměření

 

Knihovědné zaměření

 • Bohatcová, Mirjam et al. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.
 • Kneidl, Pravoslav. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 143 s. Členská knižnice; prémie 1989. ISBN 80-205-0093-6.
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 2 sv. (655 s., [96] s. obr. příl., s. 656-1350, [64] s. obr. příl.). Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica; 2. ISBN 978-80-7277-390-9.