Uchazeč si vybírá alespoň deset titulů ze seznamu. Pro představu náplně výuky si prohlédněte studijní plány a osnovy.

 • ADLEROVÁ, Iva;. Informační a publikační gramotnost mladých vědců – začínajícich autorů. ITlib [online]. 2016, 2016(4) [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2016/4/informacni-a-publikacni-gramotnost-mladych-vedcu-zacinajicich-autoru-information-and-publication-literacy-of-early-career-researchers.html?page_id=3260
 • BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. 3rd ed. /. London: Facet, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1. Kapitola 12:Information management and policy, s. 251 – 285
 • BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2011, 3(2) [cit. 2015-01-31]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/04._recenzovaneBeitlova.pdf.
 •  BOHATCOVÁ, Mirjam et al. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.
 • CAVALLO, Guglielmo, ed. a CHARTIER, Roger, ed. A history of reading in the West. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 1999. viii, 478 s. ISBN 0-7456-1936-3.
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1037-X
 • Česká literatura: Literatura – technologie – média. Obrys metodologické rozpravy. 2015, 63(6). Dostupné také z: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/archiv/269-2015/2147-ceska-literatura-63-2015-6 
 • DARNTON, Robert. What is the history of books. Daedalos. 1982, vol. 111, no. 3, pp. 65-83. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/20024803?seq=1#page_scan_tab_contents
 • Diplomové práce ÚISK FF UK viz https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs
 • DORNER, Daniel G., G.E. GORMAN a Philip J. CALVERT. Information Needs Analysis: Principles and practice in information organizations. London: Facet, 2014.
 • DROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3716-7.
 • Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku. Dostupné z:  http://www.encyklopedieknihy.cz
 • FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. Brno: Centrum NAKLIV, KISK FF MU, 2012 [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/static/files/elektronicke-informacni-zdroje.pdf
 • FASURA, Martin. Představujeme vysokoškolské knihovny: knihovny Vysokého učení technického v Brně. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online], 2012, 26(3)[cit. 2015-01-31]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-vysokehoucenitechnickeho-v-brne. (seriál časopisu DUHA o vysokoškolských knihovnách)
 • HARPER, Richard, ed. Trust, computing, and society. New York, NY: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-03847-9.
 • HAVLÍČKOVÁ, Klára. Informační a znalostní management [online]. Praha: ÚISK FF UK, 43 s. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1131Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu.
 • HAZDRA, Adam. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-4711-8.
 • JANÁČEK, Pavel. Literární brak: operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951[online]. Brno: Host, 2004 [cit. 2019-01-03]. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-129-1. Dostupné z: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b85ae850-ef38-11e4-b834-005056827e51
 • KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2014 [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: https://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Organizace-znalost%C3%AD_Ku%C4%8Derov%C3%A1.pdf
 • CHARTIER, Roger. Forms and meanings: texts, performances, and audiences from codex to computer. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, c1995. New cultural studies. Dostupné také z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10491962
 • CHRÁSTOVÁ, Lucie. Moderní technologie v knihovnách muzeí a galerií. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2015, 67(1), s. 9-11. ISSN 0011-2321.
 • KONEČNÝ, Michal. Návrh kompetečního modelu a kurikula digitálního kurátorství [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/426710/ff_m/. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Miroslav Bartošek.
 • KOVÁŘOVÁ, Pavla. Trendy v informačním vzdělávání. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-18-7. Dostupné také z: http://eknihy.knihovna.cz/static/files/trendy-v-informacnim-vzdelavani.pdf
 • MACEVICIUTE, Elena, T.D. WILSON, Arunas GUDINAVIČIUS a Andrius ŠUMINAS, 2017. E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research [online]. 22(3) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/22-3/paper762.html
 • MACLENNAN, Alan. Information Governance and Assurance: Reducing risk, promoting policy. London: Facet, 2014. ISBN 9781856049405.
 • MARTIN, Henri-Jean. The history and power of writing. Chicago: University of Chicago Press, 1994. xv, 591 stran. ISBN 0-226-50835-8.
 • MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 130 s. ISBN 0-521-64258-2.
 • MCKITTERICK, David. Print, manuscript, and the search for order, 1450-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xv, 311 s. ISBN 0-521-82690-X.
 • MINAŘÍKOVÁ, Pavla, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Alma Leora CULÉN, Jan DELONG, Andrea Alessandro GASPARINI a Roman NOVOTNÝ. Librarians as designers: case studies on the improvement of library services. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8360-8. Dostupné také z: http://eknihy.knihovna.cz/static/files/librarians-as-designers-case-studies-on-improvement-of-library-services.pdf
 • MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016. Společnost. ISBN 978-80-200-2572-2.
 • MOTHE, Josiane a Gilles SAHUT, 2018. How trust in Wikipedia evolves: a survey of students aged 11 to 25. Information Research [online]. 23(1) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/23-1/paper783.html
 • ONG, Walter J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2006. 236 s. Limes. ISBN 80-246-1124-4.
 • PACLÍK, Miroslav. Patentové databáze jakožto zdroje informací o technických řešeních . Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 1 [cit. 31.1.2015]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14185. urn:nbn:cz:ik-14185. ISSN 1212-5075.
 • PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha : Velryba, 2011. ISBN 978-80-85860-22-1
 • PAVLÍČEK, Tomáš, Petr PÍŠA a Michael WÖGERBAUER. Nebezpečná literatura?: antologie z myšlení o literární cenzuře. Praha: Host, 2012. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-859-8.
 • PETTEGREE, Andrew. The book in the Renaissance. New Haven: Yale University Press, ©2010. xvi, 421 s. ISBN 978-0-300-11009-8.
 • SCHLEBBE, Kirsten, 2018. Selecting digital children’s books: an interview study. Information Research [online]. 23(2) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/23-2/paper794.html
 • SKLENÁK, Vilém a kol. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0.
 • Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 2. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. 11 s. ISBN 978-80-7050-628-8. Dostupné také z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf.
 • ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Cold War books in the „other“ Europe and what came after. Leiden: Brill, 2011. Library of the written word. The industrial world. Dostupné také z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10455161SUAREZ, Michael F., ed. a WOUDHUYSEN, H. R., ed. The book: a global history. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2013. xx, 748 s. ISBN 978-0-19-967941-6.
 • TRTÍKOVÁ, Ilona. Nástroje a služby podporující vědeckou práci. ITlib [online]. 2017, 2017(2) [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/2/nastroje-a-sluzby-podporujici-vedeckou-praci-tools-and-services-supporting-current-scientific-work.html?page_id=3331
 • VLASÁK, Rudolf. Česká informační politika včera a dnes. ITLib: informačné technológie a knižnice. Roč. 15, č. 1, s. 11-14. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/1/ceska-informacni-politika-vcera-a-dnes.html?page_id=811.
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 2 sv. (655 s., [96] s. obr. příl., s. 656-1350, [64] s. obr. příl.). Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica; 2. ISBN 978-80-7277-390-9.
 • Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)