Pilotní běh kurzu celoživotního vzdělávání Data steward

V pondělí 5.2. jsme zahájili pilotní běh kurzu celoživotního vzdělávání Data steward. Tento kurz pořádá Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK ve spolupráci s Národní technickou knihovou, Sociologickým ústavem AV ČR a Centrem pro podporu open science UK.

Hlavními lektory první části byli Dagmar Hanzlíková a Matyáš Hiřman z CpPOS. Děkujeme Národní technické knihovně za poskytnutí prostor i organizační pomoc, Petra Černohlávková a Kristýna Sekyrová se také podílejí na obsahu kurzu.

Data steward je nový druh pracovní pozice podporující správu výzkumných dat v rámci vědeckého týmu. Data stewardi se starají o to, aby se s daty ve všech fázích výzkumného cyklu (tj. plánování, sběr, zpracování, analýza, uchovávání, sdílení a opětovné použití dat) zacházelo odpovídajícím způsobem. Dohlížejí na procesy správy dat, řízení kvality dat a zajišťují soulad s předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Cílem je, aby týmy pracovaly s daty takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich integrita, bezpečnost a aby data naplňovala do co největší možné míry FAIR principy.

Pilotní běh má 12 účastníků, kterým přejeme mnoho zdaru ve studiu.

Náhled obrázku

Náhled obrázku

Náhled obrázku

Náhled obrázku

Úvod > Nástěnka > Pilotní běh kurzu celoživotního vzdělávání Data steward