Odborný garant:  Agora – Praha, forum pro dialog a komunikaci – obč. sdružení.
Vedoucí projektu:  PhDr. Ivana Hospodářová, Oldřich Balhar
Spoluřešitelé: PhDr. Zuzana Sládková, Ing. Tomáš Krejča
Partneři projektu:

 • Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze,
 • Česká asociace trenérů paměti a mozkového joggingu
 • DDM Karlínské Spektrum
 • Expertis, s.r.o.

Doba realizace projektu: 20062008

Projekt „Tvořivý  dialog“ si za svůj hlavní cíl klade vytvoření uceleného modulového vzdělávacího programu pro lektory, pedagogy, konzultanty, vzdělavatele z oblasti NNO, obecní a státní správy,… tedy pro všechny ty, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi, ať už v podobě skupin či jednotlivců.
Tohoto cílu projekt dosáhne splněním dílčích cílů, a to prostřednictvím klíčových aktivit.
Dílčí cíle:

 1. Vytvoření uceleného modulového vzdělávacího programu, který poskytne těm, kdo pracují s veřejností, skupinami i jednotlivci, dostatečnou zásobu technik, postupů, příkladů a návodů jak vést dialog, jak zvládat komunikační situace, jak rozvíjet komunikační, argumentační a prezentační dovednosti a schopnost.
 2. Vyškolení 24 účastníků v rámci ověřování vzdělávacího programu, který se uskuteční formou dvou třídenních kurzů v listopadu 2007 a lednu 2008
 3. Zpracování metodiky kurzů pro výuku a nácvik komunikačních, prezentačních a argumentačních dovedností a podkladových materiálů, cvičení, manuálů a literatury pro účastníky.
 4. Zpracování podkladů pro akreditaci kurzů na Ministerstvu školství ČR
 5. Zpracování návrhu koncepce provozu národního konzultačního centra pro rozvoj komunikace a dialogu – s cílem poskytnout zázemí pro další výzkum a rozvoj průběžného vzdělávání zejména dospělých v oblasti komunikace, prezentačních dovedností a argumentace. Centra, které by zajišťovalo supervizi, výměnu zkušeností a šíření ověřených postupů a metod do odborné i laické veřejnosti.Spolupracovalo a podporovalo vzdělávací zařízení,vysoké školy, DDM, KD formou vzdělávání jejich pracovníků a lektorů v moderních formách lektorské práce zaměřené na rozvoj komunikačních, prezentačních a argumentačních dovedností.
 6. Seznámení odborné i laické veřejnosti s výsledky pilotního programu školení formou hodnotícího workshopu a konference za účasti v ČR a v zahraničí působících odborníků v oblasti dialogu a komunikace
 7. Vyhodnocení výsledků a zpracování návrhu na šíření a evaluaci programu a jeho další rozvoj.

Klíčové aktivity:

 1. Zpracování metodiky
 2. Zpracování obsahu kurzů
 3. Zpracování materiálů pro proškolení tutorů
 4. Vyškolení tutorů pro pilotní kurzy
 5. Pilotní kurzy pro lektory
 6. Publikace výsledků na veřejnosti
 7. Zpracování podkladů pro akreditaci MŠMT
 8. Ukončení projektu

Všichni účastníci projektu získají v rámci školení informace o dovednostech nezbytných pro práci s lidmi (práce se skupinou, práce s jednotlivcem, práce s konfliktní situací, vedení diskuze, argumentace a efektivního dialogu, prezentace a komunikace, postupy pro účinné předávání znalostí a dovedností, efektivní poskytování zpětné vazby a vytváření motivující prostředí pro učení se). Navíc budou vybaveni jednotnými modulovými výukovými materiály a metodikami, sadou praktických cvičení a příkladů.
Projekt Tvořivý dialog je projektem úvodním, který položí základy pro činnost národního konzultačního centra pro Rozvoj komunikace a dialogu.

Aktuální stav projektu:
Projektový tým prokonzultoval přístupy a koncepci projektu Tvořivého dialogu. Následně podnikl první kroky k tvorbě obsahu jednotlivých modulů, které by měly být v první hrubé verzi zpracovány do konce března 2007.
V současné době pokračuje ve zpracovávání obsahu jednotlivým modulů a již se připravuje k dalšímu kroku, kterým jsou úpravy, dolaďování a dotváření celku tak, aby během července byl materiál modulového programu připraven k oponentuře.

Bližší informace k projektu, jeho výstupy a aktuality je možné najít na projektových stránkách:http://www.tvorivydialog.cz/.