Přijímací řízení Bc. a Mgr.

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2019/2020

 

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2018/2019 pro bakalářské a navazující magisterské studium naleznete aplikaci UK Přijímací řízení, na webové stránce  FF UK v sekci Přijímací řízení, další podrobnosti naleznete také na webu pro uchazeče.

Pro uchazeče organizujeme také Přípravný kurz.

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. 10. 2018 do 28.2.2019 v případě bakalářského studia, k magisterskému studiu bude přihlašování teprve otevřeno, přihlášky bude možné podávat do 31. 3. 2019.

Profil absolventa

Profil absolventa oboru Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Profil absolventa obor Informace, média a knižní kultura (Mgr.) – připravuje se

 

Přijímací řízení na ÚISK pro akademický rok 2019/2020

1 Studijní programy, studijní obory a formy studia na ÚISK

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy otevírá následující studijní programy:

 • Bakalářský studijní program „Informační studia a knihovnictví“, studijní obor „Informační studia a knihovnictví“
 • Navazující magisterský studijní program „Informace, média a knižní kultura“
 • Navazující magisterský studijní program „Studia nových médií“. Informace k přijímacímu řízení na studijní obor Studia nových médií naleznete na: http://novamedia.ff.cuni.cz

   Jednotlivé studijní programy jsou na ÚISK realizovány v následujících formách:

 • Prezenční studium (bakalářský studijní program, navazující magisterský program )
 • Kombinované studium (bakalářský studijní program, navazující magisterský program)

2 Bakalářský studijní program oboru INSK (prezenční a kombinovaný)

Jde o jednooborový tříletý program studia s povinnou praxí před 3. ročníkem. Je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Jeho absolvent získává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. uváděný před jménem) – viz zákon č. 111/1998 Sb., § 45.

Pozn. Studijní plány bc. studia oboru Informační studia a knihovnictví viz Studijní plány.

Bakalářský studijní program není rozdělený na specializace.

Podmínky přijetí ke studiu: (další obecné informace včetně termínů podání přihlášek viz stránky FF UK)

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • úspěšné složení přijímací zkoušky (viz dále část 3)

Uchazeči o bakalářský studijní program nelze prominout přijímací zkoušku!

 

3 Navazující magisterský studijní program Informace, média a knižní kultura (prezenční a kombinovaný)

Jde o dvouleté vysokoškolské studium navazující na studium bakalářské nebo i magisterské. Nově bude možné studovat i v kombinaci s jiným programem FF (sdružené studium, dříve dvouoborové). Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděný před jménem).

Podmínky přijetí ke studiu: (další informace včetně termínů podání přihlášek viz stránky FF UK).

 • ukončené bakalářské nebo magisterské studium na ÚISK, na jiné fakultě UK nebo jiné vysoké škole
 • úspěšné složení přijímací zkoušky (viz dále část 4)

Uchazeči o navazující magisterský studijní program nelze prominout přijímací zkoušku.

Záznam informačního webináře o navazujícím magisterském studiu předchozího oboru INSK (ze dne 13. 3. 2018) – pro spuštění webináře je potřeba nainstalovat plug-in Adobe Connect

Záznam informačního webináře pro uchazeče o navazující magisterské studium předchozího oboru INSK (ze dne 1. 3. 2017)

Pozn. Studijní plán navazujícího Mgr. studia oboru Informace, média a knižní kultura – připravuje se.

Detailní informace o studiu lze získat také v Studijním informačním systému Univerzity Karlovy , po vstupu bez registrace volit PŘEDMĚTY, Filozofická fakulta, Katedra: Ústav informačních studií a knihovnictví.

4 Přijímací zkoušky

Přijímací řízení na FF UK je realizováno v souladu s Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze. 

4.1 Přijímací řízení k tříletému bakalářskému studijnímu programu (prezenčnímu a kombinovanému)

Přihlášky k bakalářskému studiu je možné podávat od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019.

Přijímací řízení k tříletému bakalářskému prezenčnímu studiu oboru INSK je jednokolové, pouze ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí

 • motivace ke studiu oboru informační studia a knihovnictví
 • prostudovaná oborová literatura

 

U přijímací zkoušky Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literaturya to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura)Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované literatury.  

Při prezenci u  přijímací zkoušky  se musí uchazeč prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.Doporučujeme uchazečům, aby si před přijímacím řízením prostudovali Podmínky přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2019/2020 (bakalářské a navazující magisterské studium).

Maximální počty přijímaných uchazečů do bakalářského studia prezenčního pro akademický rok 2019/20 : 42 uchazečů.

Maximální počty přijímaných uchazečů do bakalářského studia kombinovaného pro akademický rok 2019/20: 40 uchazečů.

4.2 Přijímací řízení k dvouletému navazujícímu magisterskému studijnímu programu (prezenčnímu a kombinovanému)

Přihlášky k magisterskému studiu je možné podávat do 31. 3. 2019.

 

Přijímací řízení k dvouletému navazujícímu magisterskému studiu prezenčnímu i kombinovanému je jednokolové, ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí

 • motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis)
 • základní znalosti oboru
 • prostudovaná oborová literatura (viz seznam literatury)

 

Uchazeč předkládá k nahlédnutí strukturovaný životopis a motivační dopis (rozsah cca A4), kde uvede svou motivaci ke studiu oboru informační studia a knihovnictví, svou představu o přínosu studia pro něj, dosavadní zkušenosti s oblastí, kterou hodlá formou studia blíže popsat. Uvést může podle svého uvážení i informace o předchozím studiu, osobní připravenosti ke splnění požadavků studia případně jakékoli další skutečnosti, které považuje za významné pro to, aby byl mezi studenty ÚISK vybrán. Posuzována je věcná část textu, motivace, ale i stylistické kompetence uchazeče. Motivační dopis musí být předložen v českém jazyce. Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované odborné oborové literatury v tištěné formě k posouzení – volí si minimálně deset titulů z navrženého seznamu odborné literatury. Motivace ke studiu, znalosti oboru a schopnost interpretace prostudované literatury budou hodnoceny na základě rozhovoru s uchazečem.

Uchazeč se při prezenci ústní přijímací zkoušky musí prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.

Doporučujeme uchazečům, aby si před přijímacím řízením prostudovali Podmínky přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2019/2020 (bakalářské a navazující magisterské studium).

 

Maximální počty přijímaných uchazečů do navazujícího magisterského studia prezenčního pro akademický rok 2019/20: 36 uchazečů.

Maximální počty přijímaných uchazečů do navazujícího magisterského studia kombinovaného pro akademický rok 2019/20: 23 uchazečů.

4.3 Termíny přijímacích zkoušek – uchazeč dostane individuální pozvání na konkrétní datum

Termíny pro prezenční i kombinované studium jsou shodné, klíčový je pouze stupeň studia.

Přijímačky na navazující magisterské studium Informace, média a knižní kultura

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium Informace, média a knižní kultura se budou konat ve dnech 1.-13.6.2019 od 9:00 v Jinonicích, konkrétní data budou upřesněna.

Přijímačky na bakalářské studium INSK

Přijímací zkoušky na bakalářské studium INSK se konají ve dnech 1.-13.6.2019 od 9:00 v Jinonicích, konkrétní data budou upřesněna.

Informace k přijímacímu řízení na studijní obor Studia nových médií naleznete na: http://novamedia.ff.cuni.cz

5 Přípravný kurz

Ústav informačních studií a knihovnictví organizuje pro uchazeče také Přípravný kurz.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení Bc. a Mgr.