Přijímací řízení Bc. a Mgr.

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2023/24

 

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2023/24 pro bakalářské a navazující magisterské studium naleznete na fakultních webových stránkách věnovaných Přijímacímu řízení.

Ústav pro uchazeče organizuje Přípravný kurz vhodný zejména pro zájemce o bakalářské studium Informační studia a knihovnictví a navazující magisterské studium Informace, média a knižní kultura.

Den otevřených dveří se koná 14. ledna 2023. Bližší informace zde.

 

Přihlášky je možné podávat do 28. 2. 2023 v případě bakalářského studia
Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2023 v případě magisterského studia.

I. Informace o studijních programech & přihlášky do studia

1. Bakalářské studium: Informační studia a knihovnictví

přihláška do prezenčního studia

2.a Navazující magisterské studium: Informace, média a knižní kultura 

přihláška do prezenčního studia

 přihláška do kombinovaného studia

2.b Navazující magisterské studium: Studia nových médií (SNM)

přihlášku zatím nelze podat 

II. Bakalářský program Informační studia a knihovnictví

Je možné jej studovat jako tříletý samostatný či sdružený s jiným programem, který to nevylučuje. Jeho součástí je povinná praxe před 3. ročníkem (ústav zajišťuje nabídku spolupracujících institucí). Je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. uváděný před jménem). Studijní plán bc. studia programu Informační studia a knihovnictví si lze stáhnout z fakultní aplikace.

Podrobnosti o programu a přihlášce jsou zveřejněny rovněž ve vizitce prezenční.

Podmínky přijetí ke studiu:

Uchazeči nelze prominout přijímací zkoušku.

III. Navazující magisterský program Informace, média a knižní kultura

Jde o dvouleté vysokoškolské studium navazující na studium bakalářské nebo i magisterské. Je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděný před jménem). Studijní plán mgr. studia programu Informace, média a knižní kultura si lze stáhnout z fakultní aplikace.

Podrobnosti o programu a přihlášce jsou zveřejněny rovněž ve vizitce prezenční nebo vizitce kombinované formy.

Podmínky přijetí ke studiu:

Uchazeči nelze prominout přijímací zkoušku.

IV. Přijímací zkoušky

IV.I K tříletému bakalářskému programu Informační studia a knihovnictví

Přihlášky k bakalářskému studiu je možné podávat do 28. 2. 2023.

Přijímací řízení k tříletému bakalářskému prezenčnímu studiu programu Informační studia a knihovnictví je jednokolové, pouze ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí:

  • motivace ke studiu oboru informační studia a knihovnictví (viz strukturovaný životopis),
  • prostudovaná oborová literatura (viz seznam literatury).
U přijímací zkoušky každý uchazeč předkládá svůj strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a zároveň odevzdá vlastní podepsaný seznam prostudované odborné oborové literatury v tištěné formě k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a tři články z ústavem doporučeného seznamu odborné literaturya to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (informační věda; knihovnictví; knižní kultura)Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena nejen motivace ke studiu, ale i schopnost základní interpretace prostudované literatury.

Při prezenci u přijímací zkoušky  se musí uchazeč prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.

Maximální počet přijímaných do bakalářského studia prezenčního pro akademický rok 2023/24 : 42 studujících.
Maximální počty přijímaných do bakalářského studia kombinovaného pro akademický rok 2023/24: neotvírá se

IV.II K dvouletému nav. magisterskému programu Informace, média a knižní kultura

Přihlášky k magisterskému studiu je možné podávat 31. 3. 2023.

Přijímací řízení k dvouletému navazujícímu magisterskému studiu programu Informace, média a knižní kultura je jednokolové, pouze ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí:

  • motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis),
  • prostudovaná oborová literatura (viz seznam literatury),
  • základní znalosti oboru.
U přijímací zkoušky každý uchazeč předkládá svůj strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a také motivační dopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá vlastní podepsaný seznam prostudované odborné oborové literatury v tištěné formě k posouzení. Seznam musí obsahovat nejméně deset titulů z ústavem doporučeného seznamu odborné literatury a další tituly dle vlastního zájmu. Vybrané tituly musí být alespoň ze dvou tematických okruhů (informační věda; moderní technologie, informační zdroje a služby; knižní kultura), přičemž okruh Informační věda je povinný pro všechny (minimálně dvě publikace), druhý okruh si uchazeč volí. Další tituly dle vlastního zájmu by měly reflektovat odborné směřování uchazeče. Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena nejen motivace ke studiu, znalosti oboru, ale i schopnost interpretace prostudované literatury.

Při prezenci u přijímací zkoušky  se musí uchazeč prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.

Maximální počet přijímaných do nav. magisterského studia prezenčního pro akademický rok 2023/24: 36 uchazečů.
Maximální počet přijímaných do nav. magisterského studia kombinovaného pro akademický rok 2023/24: 23 uchazečů.

IV.III Termíny přijímacích zkoušek – uchazeč obdrží pozvání na konkrétní datum

Termíny pro prezenční i kombinované studium jsou shodné.

Přijímačky do bakalářského programu Informační studia a knihovnictví se uskuteční v termínu červen 2023, konkrétní data a místo konání budou upřesněna.

Přijímačky do navazujícího magisterského programu Informace, média a knižní kultura se uskuteční rovněž v termínu červen 2023, konkrétní data a místo konání budou upřesněna.

Doporučujeme všem uchazečům, aby si před přijímacím řízením prostudovali fakultou zveřejněné Podmínky přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2023/24 (bakalářské a navazující magisterské studium).

V. Přípravný kurz

Ústav pro uchazeče organizuje Přípravný kurz vhodný zejména pro zájemce o bakalářské studium Informační studia a knihovnictví a navazující magisterské studium Informace, média a knižní kultura.

Pro letošní přijímací řízení bude kurz realizován v ON-LINE podobě s využitím přístupných multimédií, jeho konání je nezávislé na vývoji pandemické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 a vy o něj nepřijdete.

VI. Profil absolventa

Profil absolventa programu Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Profil absolventa programu Informace, média a knižní kultura (Mgr.)

Profil absolventa programu Studia nových médií (Mgr.)

Zhlédněte záznam prezentace ze Dne otevřených dveří FF UK online

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení Bc. a Mgr.