Přijímací řízení Bc. a Mgr.

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2018/2019

 

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2018/2019 pro bakalářské a navazující magisterské studium naleznete aplikaci UK Přijímací řízení, na webové stránce  FF UK v sekci Přijímací řízení, další podrobnosti naleznete také na webu pro uchazeče.

Pro uchazeče organizujeme také Přípravný kurz.

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. 10. 2017, v případě bakalářského studia lze přihlášky podávat do 28. 2. 2018, k magisterskému studiu je možné přihlášky podávat do 31. 3. 2018.

Profil absolventa

Profil absolventa oboru Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Profil absolventa obor Informační studia a knihovnictví (Mgr.)

 

Přijímací řízení na ÚISK pro akademický rok 2018/2019

1 Studijní programy, studijní obory a formy studia na ÚISK

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy otevírá následující jednooborové studijní programy:

 • Bakalářský studijní program „Informační studia a knihovnictví“, studijní obor „Informační studia a knihovnictví“
 • Navazující magisterský studijní program „Informační studia a knihovnictví“, studijní obor „Informační studia a knihovnictví“
 • Navazující magisterský studijní program „Informační studia a knihovnictví“, studijní obor „Studia nových médií“. Informace k přijímacímu řízení na studijní obor Studia nových médií naleznete na: http://novamedia.ff.cuni.cz

   Jednotlivé studijní programy jsou na ÚISK realizovány v následujících formách:

 • Prezenční studium (bakalářský studijní program, navazující magisterský program )
 • Kombinované studium (bakalářský studijní program, navazující magisterský program „Informační studia a knihovnictví“, studijní obor „Informační studia a knihovnictví“ (INSK) – jen pro zaměření knihovnické.

2 Bakalářský studijní program oboru INSK (prezenční a kombinovaný)

Jde o jednooborový tříletý program studia s povinnou praxí před 3. ročníkem. Je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Jeho absolvent získává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. uváděný před jménem) – viz zákon č. 111/1998 Sb., § 45.

Pozn. Studijní plány bc. studia oboru Informační studia a knihovnictví viz Studijní plány.

Bakalářský studijní program není rozdělený na specializace.

Podmínky přijetí ke studiu: (další obecné informace včetně termínů podání přihlášek viz stránky FF UK)

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • úspěšné složení přijímací zkoušky (viz dále část 3)

Uchazeči o bakalářský studijní program nelze prominout přijímací zkoušku!

 

3 Navazující magisterský studijní program oboru INSK (prezenční a kombinovaný)

Jde o dvouleté vysokoškolské studium navazující na studium bakalářské nebo i magisterské. Studium oboru INSK je v akademickém roce 2017/2018 rozdělené do tří specializací: informační, knihovnické a knihovědné. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděný před jménem).

Podmínky přijetí ke studiu: (další informace včetně termínů podání přihlášek viz stránky FF UK).

 • ukončené bakalářské nebo magisterské studium na ÚISK, na jiné fakultě UK nebo jiné vysoké škole
 • úspěšné složení přijímací zkoušky (viz dále část 4)

Uchazeči o navazující magisterský studijní program nelze prominout přijímací zkoušku.

V rámci navazujícího magisterského studijního programu studijního oboru INSK  jsou na ÚISK zajišťovány následující specializace:

 • informační – prezenční studium
 • knihovnické – prezenční i kombinované studium
 • knihovědné – prezenční studium

Záznam informačního webináře o navazujícím magisterském studiu (ze dne 13. 3. 2018) – pro spuštění webináře je potřeba nainstalovat plug-in Adobe Connect

Záznam informačního webináře pro uchazeče o navazující magisterské studium (ze dne 1. 3. 2017)

3.1 Informační specializace

V zaměření jde o vzdělávání směřující k přípravě koncepčních a budoucích řídících pracovníků typu:

 • projektantů, tvůrců a provozovatelů informačních systémů a služeb ve výzkumu, vývoji, na vysokých školách a v dalších institucích vědeckovýzkumné základny
 • odborných rešeršérů a studijně rozborových informačních analytiků
 • projektantů, tvůrců a provozovatelů informačních systémů a služeb ve státní i místní správě, v masmédiích, v mezinárodních organizacích typů nadací a v dalších typech organizací
 • projektantů, tvůrců a provozovatelů informačních systémů sloužících strategickému řízení podniků, marketingu i obchodním činnostem
 • zprostředkovatelů strategických informací
 • podnikatelů v oblasti zprostředkování odborných informací
 • v jiných znalostních a informačních profesích

3.2 Knihovnická specializace

V zaměření jde o vzdělávání směřující k přípravě zejména následujících profesí:

 • řídící pracovníci ve všech typech knihoven
 • bibliografové (konceptoři, tvůrci, editoři všech typů bibliografických děl)
 • správci všech typů databází v knihovnách
 • tvůrci knihovních fondů
 • projektanti a systémoví knihovníci pro zavádění a provoz automatizovaných knihovnických systémů
 • referenční specialisté vyřizující dotazy z referenčních systémů a databází ve veřejných knihovnách
 • výchovně vzdělávací pracovníci s dětmi a mládeží ve veřejných knihovnách
 • pracovníci řídící kulturní a vzdělávací aktivity knihoven

3.3 Knihovědná specializace

Jde o specializaci slučující v sobě základní knihovnicko-informační odbornost a navíc hluboké znalosti historické, orientované na písemnictví, knihovny a nakladatelství, podložené také jazykovými znalostmi (zejména němčiny a dle užší specializace i latiny). Absolventi pak pracují např. jako:

 • znalci vzácných tisků i rukopisů
 • správci sbírek vzácných tisků a rukopisů včetně digitalizovaných
 • vedoucí pracovníci knihoven zaměřených na vzácné knihovní a rukopisné sbírky, klášterních a zámeckých knihoven
 • podnikatelé v antikvárních obchodních aktivitách
 • badatelé a výzkumní pracovníci v oblasti rukopisů a vzácných tisků, včetně jejich ochrany a restaurace
 • odborníci na digitalizaci starých tisků a rukopisů

Pozn. Studijní plán navazujícího Mgr. studia oboru Informační studia a knihovnictví viz Studijní plány.

Detailní informace o studiu lze získat také v Studijním informačním systému Univerzity Karlovy , po vstupu bez registrace volit PŘEDMĚTY, Filozofická fakulta, Katedra: Ústav informančích studií a knihovnictví.

4 Přijímací zkoušky

Přijímací řízení na FF UK je realizováno v souladu s Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze. 

4.1 Přijímací řízení k tříletému bakalářskému studijnímu programu (prezenčnímu a kombinovanému)

Přihlášky k bakalářskému studiu je možné podávat od 1. 10. 2017 do 28. 2. 2018.

Přijímací řízení k tříletému bakalářskému prezenčnímu studiu oboru INSK je jednokolové, pouze ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí

 • motivace ke studiu oboru informační studia a knihovnictví
 • prostudovaná oborová literatura

 

U přijímací zkoušky uchazeč předloží k nahlédnutí strukturovaný životopis a odevzdá seznam prostudované oborové odborné literatury v tištěné formě k posouzení – volí si alespoň pět knih nebo článků z navrženého seznamu odborné literatury.

Při prezenci u  přijímací zkoušky  se musí uchazeč prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.Doporučujeme uchazečům, aby si před přijímacím řízením prostudovali Podmínky přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2018/2019 (bakalářské a navazující magisterské studium).

Maximální počty přijímaných uchazečů do bakalářského studia prezenčního pro akademický rok 2018/19 : 42 uchazečů.

Maximální počty přijímaných uchazečů do bakalářského studia kombinovaného pro akademický rok 2018/19: 40 uchazečů.

4.2 Přijímací řízení k dvouletému navazujícímu magisterskému studijnímu programu (prezenčnímu a kombinovanému)

Přihlášky k magisterskému studiu je možné podávat od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018.

 

Přijímací řízení k dvouletému navazujícímu magisterskému studiu prezenčnímu i kombinovanému je jednokolové, ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí

 • motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis)
 • základní znalosti oboru
 • prostudovaná oborová literatura (viz seznam literatury)

 

Uchazeč předkládá k nahlédnutí strukturovaný životopis a motivační dopis (rozsah cca A4), kde uvede svou motivaci ke studiu oboru informační studia a knihovnictví, svou představu o přínosu studia pro něj, dosavadní zkušenosti s oblastí, kterou hodlá formou studia blíže popsat. Uvést může podle svého uvážení i informace o předchozím studiu, osobní připravenosti ke splnění požadavků studia případně jakékoli další skutečnosti, které považuje za významné pro to, aby byl mezi studenty ÚISK vybrán. Posuzována je věcná část textu, motivace, ale i stylistické kompetence uchazeče. Motivační dopis musí být předložen v českém jazyce. Dále odevzdá seznam základní prostudované odborné literatury, může být i článková (vizte přehled doporučené literatury). Doporučujeme vybírat studijní literaturu z aktuální produkce a sledovat odborná oborová periodika. Monografická literatura je zpracována v oborové databázi Národní knihovna Databáze knihovnické literatury. Orientaci lze získat i studiem zahraničních zdrojů dostupných např. v Národní knihovně ČR (pro registrované uživatele NK ČR i vzdáleně, tj. do NK ČR stačí dojet jednou a registrovat se a následně lze studovat online).

Uchazeč se při prezenci ústní přijímací zkoušky musí prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.

Doporučujeme uchazečům, aby si před přijímacím řízením prostudovali Podmínky přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2018/2019 (bakalářské a navazující magisterské studium).

 

Maximální počty přijímaných uchazečů do navazujícího magisterského studia prezenčního pro akademický rok 2018/19: 36 uchazečů.

Maximální počty přijímaných uchazečů do navazujícího magisterského studia kombinovaného pro akademický rok 2018/19: 23 uchazečů.

4.3 Termíny přijímacích zkoušek – uchazeč dostane individuální pozvání na konkrétní datum

Termíny pro prezenční i kombinované studium jsou shodné, klíčový je pouze stupeň studia.

Přijímačky na navazující magisterské studium INSK

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium INSK se konají ve dnech 11. a 12.6. od 9:00 v Jinonicích, v místnosti 2014. Zapisovat do pořadníku se můžete od 8:30.

Přijímačky na bakalářské studium INSK

Přijímací zkoušky na bakalářské studium INSK se konají ve dnech 4.-8. 6. od 9:00 v Jinonicích, v místnosti 2014. Zapisovat do pořadníku se můžete už od 8:30. Pokud se nemůžete dostavit v den, na který jste pozváni, lze po domluvě přijít v kterýkoliv jiný den přijímacích zkoušek. V případě potřeby kontaktujte Mgr. Adélu Jarolímkovou, Ph.D. (adela.jarolimkova@ff.cuni.cz).

Informace k přijímacímu řízení na studijní obor Studia nových médií naleznete na: http://novamedia.ff.cuni.cz

5 Přípravný kurz

Ústav informačních studií a knihovnictví organizuje pro uchazeče také Přípravný kurz.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení Bc. a Mgr.