Přijímací řízení Bc. a Mgr.

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2020/21

 

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2020/21 pro bakalářské a navazující magisterské studium naleznete aplikaci UK Přijímací řízení, na webové stránce  FF UK v sekci Přijímací řízení, další podrobnosti naleznete také na webu pro uchazeče.

Pro uchazeče organizujeme také Přípravný kurz.

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. 10. 2019 do 29.2.2020 v případě bakalářského studia, od 1.10.2019 do 31. 3. 2020 v případě navazujícího magisterského studia.

Profil absolventa

Profil absolventa oboru Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Profil absolventa obor Informace, média a knižní kultura (Mgr.)

 

Přijímací řízení na ÚISK pro akademický rok 2020/21

1 Studijní programy a formy studia na ÚISK

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy otevírá následující studijní programy:

 • Bakalářský studijní program „Informační studia a knihovnictví“
 • Navazující magisterský studijní program „Informace, média a knižní kultura“
 • Navazující magisterský studijní program „Studia nových médií“. Informace k přijímacímu řízení na studijní obor Studia nových médií naleznete na: http://novamedia.ff.cuni.cz

   Jednotlivé studijní programy jsou na ÚISK realizovány v následujících formách:

 • Prezenční studium (bakalářský studijní program, navazující magisterský program )
 • Kombinované studium (pro rok 2020/21 pouze navazující magisterský program)

2 Bakalářský studijní program Informační studia a knihovnictví (prezenční)

Jde o jednooborový tříletý program studia s povinnou praxí před 3. ročníkem. Je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Jeho absolvent získává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. uváděný před jménem) – viz zákon č. 111/1998 Sb., § 45.

Pozn. Studijní plány bc. studia oboru Informační studia a knihovnictví viz Studijní plány.

Bakalářský studijní program není rozdělený na specializace.

Podmínky přijetí ke studiu: (další obecné informace včetně termínů podání přihlášek viz stránky FF UK)

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • úspěšné složení přijímací zkoušky (viz dále část 3)

Uchazeči o bakalářský studijní program nelze prominout přijímací zkoušku!

3 Navazující magisterský studijní program Informace, média a knižní kultura (prezenční a kombinovaný)

Jde o dvouleté vysokoškolské studium navazující na studium bakalářské nebo i magisterské. Nově bude možné studovat i v kombinaci s jiným programem FF (sdružené studium, dříve dvouoborové). Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděný před jménem).

Podmínky přijetí ke studiu: (další informace včetně termínů podání přihlášek viz stránky FF UK).

 • ukončené bakalářské nebo magisterské studium na ÚISK, na jiné fakultě UK nebo jiné vysoké škole
 • úspěšné složení přijímací zkoušky (viz dále část 4)

Uchazeči o navazující magisterský studijní program nelze prominout přijímací zkoušku.

Pozn. Studijní plán navazujícího Mgr. studia oboru Informace, média a knižní kultura

Detailní informace o studiu lze získat také v Studijním informačním systému Univerzity Karlovy, po vstupu bez registrace volit PŘEDMĚTY, Filozofická fakulta, Katedra: Ústav informačních studií a knihovnictví.

4 Přijímací zkoušky

Přijímací řízení na FF UK je realizováno v souladu s Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze. 

4.1 Přijímací řízení k tříletému bakalářskému studijnímu programu (prezenčnímu)

Přihlášky k bakalářskému studiu je možné podávat od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020.

Přijímací řízení k tříletému bakalářskému prezenčnímu studiu programu Informační studia a knihovnictví je jednokolové, pouze ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí

 • motivace ke studiu oboru informační studia a knihovnictví
 • prostudovaná oborová literatura

 U přijímací zkoušky Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literaturya to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura)Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované literatury.  

Při prezenci u  přijímací zkoušky  se musí uchazeč prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.Doporučujeme uchazečům, aby si před přijímacím řízením prostudovali Podmínky přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2020/21 (bakalářské a navazující magisterské studium).

Maximální počty přijímaných uchazečů do bakalářského studia prezenčního pro akademický rok 2020/21 : 42 uchazečů.

Maximální počty přijímaných uchazečů do bakalářského studia kombinovaného pro akademický rok 2020/21: kombinovaná forma studia pro tento akademický rok se neotvírá.

4.2 Přijímací řízení k dvouletému navazujícímu magisterskému studijnímu programu (prezenčnímu a kombinovanému)

Přihlášky k magisterskému studiu je možné podávat od 1.10.2019 do 31. 3. 2020.

Přijímací řízení k dvouletému navazujícímu magisterskému studiu prezenčnímu i kombinovanému je jednokolové, ústní. Probíhá formou rozhovoru s uchazečem, při němž se hodnotí

 • motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis)
 • základní znalosti oboru
 • prostudovaná oborová literatura (viz seznam literatury)

Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované odborné literatury v tištěné formě k posouzení. Seznam musí obsahovat deset titulů z navrženého seznamu odborné literatury a další tituly dle vlastního zájmu. Vybrané tituly musí být alespoň ze dvou tematických okruhů, přičemž okruh Informační věda je povinný pro všechny (minimálně dvě publikace) a druhý okruh si uchazeč volí. Tituly dle vlastního zájmu by měly reflektovat odborné směřování uchazeče.

Motivace ke studiu, znalosti oboru a schopnost interpretace prostudované literatury budou hodnoceny na základě rozhovoru s uchazečem.

Uchazeč se při prezenci ústní přijímací zkoušky musí prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem. Pokud nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci vykonat přijímací zkoušku.

Doporučujeme uchazečům, aby si před přijímacím řízením prostudovali Podmínky přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2020/2021 (bakalářské a navazující magisterské studium).

 

Maximální počty přijímaných uchazečů do navazujícího magisterského studia prezenčního pro akademický rok 2020/21: 36 uchazečů.

Maximální počty přijímaných uchazečů do navazujícího magisterského studia kombinovaného pro akademický rok 2020/21: 23 uchazečů.

4.3 Termíny přijímacích zkoušek – uchazeč dostane individuální pozvání na konkrétní datum

Termíny pro prezenční i kombinované studium jsou shodné, klíčový je pouze stupeň studia.

Přijímačky do navazujícího magisterského programu Informace, média a knižní kultura

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium Informace, média a knižní kultura se budou konat ve dnech 1.-12.6.2020 od 9:00 konkrétní data a místo konání budou upřesněna.

Přijímačky do bakalářského programu Informační studia a knihovnictví

Přijímací zkoušky na bakalářské studium INSK se konají ve dnech 1.-12.6.2020 od 9:00 konkrétní data a místo konání budou upřesněna..

Informace k přijímacímu řízení na studijní obor Studia nových médií naleznete na: http://novamedia.ff.cuni.cz

5 Přípravný kurz

Ústav informačních studií a knihovnictví organizuje pro uchazeče také Přípravný kurz.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení Bc. a Mgr.