Petr Voit

doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP504

 

Schedule

Publications

 • Voit P.: Boj o volnou plochu. Slepotisk na české knižní vazbě 16. století dle databáze NUSK a Strahovské knihovny v Praze. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2023. 703 s. • p. ISBN 978-80-88009-31-3.
 • Voit P.: Slepotisk na české knižní vazbě 16. století. In Kašparová A.: Slepí svědkové doby. Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, 2022, s. • p. 13-86. ISBN 978-80-87266-48-9.
 • Voit P.: Die Utraquisten und der Buchdruck (bis ca. 1523). In Hrachovec P.: Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer und Sachsen. Köln, Böhlau Verlag Wien Köln Weimar, 2021, s. • p. 127-154. ISBN 978-3-412-51953-7.
 • Voit P.: Role knižní vazby při revitalizaci Strahovské knihovny za opata Jana Lohela. In Pařez J.: Bibliotheca Strahoviensis. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2021, s. • p. 115-122. ISBN 978-80-88009-28-3.
 • Voit P.: Konfesionalita a mentalita mezi koncem 15. a druhou polovinou 16. století pohledem české knižní kultury. Knihy a dějiny, 2020, č. • no. 27, s. • p. 85-153. ISSN 1210-8510.
 • Voit P.: Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2020. 409 s. • p. ISBN 978-80-88009-20-7.
 • Voit P.: Confessionality and Mentality between the End of the 15th and the Second Half of the 16th Century from the Perspective of Czech Book Culture. Knihy a dějiny, 2020, č. • no. 27, s. • p. 8-84. ISSN 1210-8510.
 • Voit P.: Rare Book Bindings from the Strahov Library in Prague. From the Gothic to the treshold of the Baroque. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2020. 409 s. • p. ISBN 978-80-88009-19-1.
 • Voit P.: Kniha - Knihtisk - Knižní kultura. In Pánek J.: Akademická encyklopedie českých dějin. Praha, Historický ústav AV ČR, 2020, s. • p. 445-460. ISBN 978-80-7286-366-2.
 • Voit P.: Humanism in the Czech Lands in the First Half of the 16th Century. In Storchová L.: Companion to Central and Eastern European Humanism. Berlin, De Gruyter, 2020, s. • p. 1-22. ISBN 978-3-11-064642-9.
 • Voit P.: Knihtisk a knižní kultura jako zrcadlo české měšťanské společnosti poznamenané husitstvím. In Hradilová M., Jelínková A., Veselá L.: Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha, Academia, 2020, s. • p. 19-53. ISBN 978-80-200-3128-0.
 • Voit P.: Vzácné knižné vazby Strahovské knihovny v Praze. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2020. 409 s. • p. ISBN 978-80-88009-18-4.
 • Voit P.: Illjuzija i realnosť - dve formy interpretacii nasledija Franciska Skoriny. In Gruša A.: Francysk Skaryna. Novyja dasledavanni. Minsk, Belaruskaja navuka, 2019, s. • p. 12-22. ISBN 978-985-08-2415-8.
 • Voit P.: Albrecht Dürer a počátky české ilustrace. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum, 2019, č. • no. 64, s. • p. 45-55. ISSN 2570-6861.
 • Voit P.: Utrakvisté a knihtisk. In Boldan K.: Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské. Praha, Filosofia, 2018, s. • p. 11-27. ISBN 978-80-7007-559-3.
 • Voit P.: Koncept humanismu v marxisticky formované paleobohemistice (1956-1996). Česká literatura, 2018, č. • no. 66, s. • p. 777-812. ISSN 0009-0468.
 • Voit P.: Humanismus v novém konceptu literatury českých zemí (1. polovina 16. století). Česká literatura, 2017, č. • no. 65, s. • p. 181-212. ISSN 0009-0468.
 • Voit P.: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547. Praha, Academia, 2017. 933 s. • p. ISBN 978-80-200-2752-8.
 • Lemeškin I., Voit P.: Skorina ir Čekija. Rusėniškoji Biblija. In Narbutas S.: Pranciškaus Skorinos "Rusėniškajai Biblijai" - 500. Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017, s. • p. 49-68. ISBN 978-9986-498-72-8.
 • Voit P.: Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2015. 1335 s. • p. ISBN 978-80-88009-05-4.
 • Voit P.: Novyje svedenija o dejatelnosti Franciska Skoriny v Prage (1517 - 1519). In Vaitkeviciute V.: Vilniaus Universiteto Bibliotekos Metraštis 2015. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, s. • p. 339-373. ISBN 0-000-00000-0.
 • Voit P.: Mikuláš Konáč z Hodíškova - inspirace k úvahám o humanismu. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 63, s. • p. 3-39. ISSN 0009-0786.
 • Boldan K., Neškudla B., Voit P.: The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547. Turnhout, Brepols Publishers, 2014. 260 s. • p. ISBN 978-2-503-55179-1.
 • Voit P.: Konfesionální flexibilita a česká knižní kultura první poloviny 16. století. In Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. Praha, Scriptorium, 2014, s. • p. 611-622. ISBN 978-80-86852-67-6.
 • Voit P.: Neslavné začátky slavného tiskaře Jiřího Melantricha. In Baďurová A.: Humanismus v rozmanitosti pohledů: farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha, Knihovna AV ČR, v.v.i., 2014, s. • p. 285-296. ISBN 978-80-86675-27-5.
 • Voit P.: Pražskaja knižnaja kul'tura v period dejatel'nosti Franciska Skoriny. In Kireeva G.: Materyjaly X mižnarodnych knigaznavčych čytannjav. Minsk, Nacyjanalnaja biblijateka Belaruci, 2014, s. • p. 10-22. ISBN 978-985-7039-31-9.
 • Voit P.: Osobní apel ke koncepci, komplexnosti a interdisciplinárnímu charakteru knižní kultury. Knihy a dějiny, 2014, č. • no. 21, s. • p. 95-100. ISSN 1210-8510.
 • Voit P.: Schönův devoční jednolist s odpustkovou funkcí a Modlitbou o ukrutném zámutku Panny Marie (Strahovská knihovna, sign. 738/zl.). Bibliotheca Strahoviensis, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 27-37. ISSN 1213-6514.
 • Voit P.: Česká knižní kultura doby Václava Hájka z Libočan. Na okraj jednoho badatelského vakua. Česká literatura, 2014, č. • no. 62, s. • p. 163-183. ISSN 0009-0468.
 • Voit P.: Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky. Umění, 2014, č. • no. 62, s. • p. 334-353. ISSN 0049-5123.
 • Voit P.: Úvahy nad pohybem a periodizací českého předbělohorského knihtisku. Knihy a dějiny, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 55-67. ISSN 1210-8510.
 • Voit P.: Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Český časopis historický, 2013, č. • no. 111, s. • p. 901-904. ISSN 0862-6111.
 • Voit P.: Česká a německá reformace v ilustraci české knihy první poloviny 16. století. In Horníčková K., Šroněk M.: In puncto religionis. Praha, Artefactum, 2013, s. • p. 137-162. ISBN 978-80-86890-57-9.
 • Voit P.: Hájkova Kronika česká jako dílo českého knihtisku. In Linka J.: Kronika česká. Praha, Academia, 2013, s. • p. 1365-1382. ISBN 978-80-200-2255-4.
 • Voit P.: České tištěné Bible 1488 – 1715 v kontextu domácí knižní kultury. Česká literatura, 2013, č. • no. 61, s. • p. 477-501. ISSN 0009-0468.
 • Voit P.: Otazníky nad dosud neznámým prvotiskem českého překladu Petrarkovy encyklopedie 1494. In Šidlichovský E., Valeš V.: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, s. • p. 347-352. ISBN 978-80-260-3820-7.
 • Voit P.: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Sv. 1 (severinsko-kosořská dynastie 1488 – 1557). Praha, KLP, 2013. 463 s. • p. ISBN 978-80-86791-98-2.
 • Voit P.: Rozpaky nad českou literární a čtenářskou obcí přelomu 15. a 16. století. In Císařová Smítková A., Jelínková A., Svobodová M.: Libri magistri muti sunt. Praha, Knihovna AV ČR, 2013, s. • p. 35-41. ISBN 978-80-86675-24-4.
 • Voit P.: Nálezová zpráva o fragmentech tří pozdněantických próz tištěných česky počátkem 16. století. Česká literatura, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 55-75. ISSN 0009-0468.
 • Voit P.: Vliv české pozdně gotické typografie na konstituování čtenářské obce. Studia Bibliographica Posoniensia, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 42-51. ISSN 1337-0723.
 • Voit P.: Plzeňsko-norimberský vliv na český knihtisk počátku 16. století. Minulostí západočeského kraje, 2012, č. • no. 47, s. • p. 7-21. ISSN 0544-3830.
 • Voit P., Večeřová P., Petruželková A., Šípek R., Hutař J.: Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Knihovna - knihovnická revue, 2012, č. • no. 23, s. • p. 5-13. ISSN 1801-3252.
 • Voit P.: Spravedlnost pro Severinovy bible. Knihy a dějiny, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 70-86. ISSN 1210-8510.
 • Voit P.: Výzdoba pražských hebrejských tisků první poloviny 16. století jako součást české knižní grafiky. In Sixtová O.: Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha, Academia, 2012, s. • p. 123-152. ISBN 978-80-200-2197-7.
 • Voit P.: Nesnadná cesta knihovědy k dějinám knižní kultury. Česká literatura, 2012, č. • no. 60, s. • p. 586-602. ISSN 0009-0468.
 • Voit P.: Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th Century as a Part of Bohemian Book Design. In Sixtová O.: Hebrew Printing in Bohemia and Moravia. Prague, Academia, 2012, s. • p. 123-152. ISBN 978-80-200-2220-2.
 • Voit P.: Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století. Bibliotheca Strahoviensis, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 105-202. ISSN 1213-6514.
 • Voit P.: Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století. Documenta Pragensia, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 389-457. ISSN 0231-7443.
Úvod > About > Staff > Petr Voit