Jindřich Marek

doc. Jindřich Marek, Ph.D.

Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP504

 

Schedule

Publications

 • Vaculínová M., Marek J.: K činnosti Matěje Koramba v Basileji. Listy filologické / Folia Philologica, 2023, č. • no. 145, s. • p. 429-436. ISSN 0024-4457.
 • Marek J., Veselá L.: Czech Book History up to 1800 Online. Biblioteka, 2022, č. • no. 25 (34), s. • p. 141-149. ISSN 1506-3615.
 • Marek J.: Polemika Josefa Truhláře s Václavem Flajšhansem o soupisu Husova díla. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum, 2022, č. • no. 67, s. • p. 22-29. ISSN 2570-6861.
 • Marek J.: Středověká ludmilská kázání českých utrakvistů. In Mařík J., Musílek M., Sommer P.: Svatá Ludmila : Žena na rozhraní věků. Praha, NLN, 2021, s. • p. 176-184. ISBN 978-80-7422-793-6.
 • Marek J.: Jakoubek of Stříbro as a Wycliffite : The testimony of his sermon collections. In Simonietta S., Campi L.: Before and after Wyclif : Sources and textual influences. Basel, FIDEM (Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales), 2021, s. • p. 187-202. ISBN 978-2-503-59406-4.
 • Marek J.: Postoje pražských radikálních kazatelů ke královské moci v předvečer husitské revoluce. In Bláhová M., Holá M., Woitschová K.: Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Praha, Karolinum, 2021, s. • p. 150-163. ISBN 978-80-246-4824-8.
 • Veselá L., Marek J.: Sběratelský artefakt, nebo projev konfesionality? : Bible v knihovnách české renesanční šlechty. Folia Historica Bohemica, 2020, č. • no. 35, s. • p. 5-27. ISSN 0231-7494.
 • Veselá L., Marek J.: Úvod. In Hradilová M., Jelínková A., Veselá L.: Paralelní existence : Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha, Academia, 2020, s. • p. 7-11. ISBN 978-80-200-3128-0.
 • Dragoun M., Marek J., Boldan K., Studničková M.: Knižní kultura českého středověku. Dolní Břežany, Scriptorium, 2020. 399 s. • p. ISBN 978-80-7649-012-3.
 • Marek J.: Major Figures of Later Hussitism (1437-1471). In Van Dussen M., Soukup P.: A Companion to the Hussites. Leiden, Brill, 2020, s. • p. 141-184. ISBN 978-90-04-39786-6.
 • Marek J.: Václav z Dráchova jako oficiál pražského arcibiskupství. Mediaevalia Historica Bohemica, 2019, č. • no. 22, s. • p. 97-121. ISSN 0862-979X.
 • Marek J.: Svatováclavské kázání Jakoubka ze Stříbra z roku 1413. Studie o rukopisech, 2019, č. • no. 49, s. • p. 37-48. ISSN 0585-5691.
 • Marek J.: Pražská měšťanka Dorota mydlářka a knihy v husitské Praze. Studia Mediaevalia Bohemica, 2019, č. • no. 10, s. • p. 51-64. ISSN 1804-0977.
 • Marek J.: Medieval Utraquist sermons on Czech patron saints. Graeco-Latina Brunensia, 2019, č. • no. 24, s. • p. 105-127. ISSN 1803-7402.
 • Marek J.: Sermo de confessione Jakoubka ze Stříbra. Studie o rukopisech, 2018, č. • no. 48, s. • p. 63-78. ISSN 0585-5691.
 • Marek J.: Účast Josefa Truhláře ve sporu o pravost Rukopisů. Studie o rukopisech, 2017, č. • no. 47, s. • p. 133-157. ISSN 0585-5691.
 • Marek J.: Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 259 s. • p. ISBN 978-80-7422-586-4.
 • Klimek T., Modráková R., Hejnová M., Knoll A., Psohlavec S., Mareš J., Adde-Vomáčka É., Aigner T., Bar P., Bláhová M., Boldan K., Brach K., Brom V., David Z., Marek J. , et al.: MODRÁKOVÁ, Renáta, ed. a KLIMEK, Tomáš, ed. Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. Praha, Národní knihovna České republiky, 2016. 222 s. • p. ISBN 978-80-7050-670-7.
 • Brom V., Čermák V., Dragoun M., Ebersonová A., Halama O., Marek J., Sixtová O., Spurná K., Timofejev D., Visi T.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha, Národní muzeum a Scriptorium, 2016. 373 s. • p. ISBN 978-80-7036-493-2.
 • Marek J.: Das Plädoyer des Prager Theologen Mařík Rvačka (Moritz von Prag) gegen den Kult von Bluthostien. In Flemmig S., Walther H., Schirmer U.: Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität: zum Forschungsstand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht. Leipzig, Sächsische Akademie der Wissenschaften, 2016, s. • p. 44-64. ISBN 978-3-7776-2577-5.
 • Marek J.: Polemické spisy Václava Korandy mladšího proti papeži a představitelům katolické strany v Čechách. Mediaevalia Historica Bohemica, 2016, č. • no. 19, s. • p. 111-156. ISSN 0862-979X.
 • Marek J.: Václav Koranda mladší a kompaktáta. In Soukup P., Halama O.: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha, Filosofia, 2016, s. • p. 153-166. ISBN 978-80-7007-474-9.
 • Marek J., Dragoun M.: Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR : doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur : additamenta ad catal... Praha, Národní knihovna ČR, 2016. 693 s. • p. ISBN 978-80-7050-669-1.
 • Marek J.: Svatováclavská kázání českých utrakvistů. In Modráková R., Klimek T.: Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku : sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. Praha, Národní knihovna ČR, 2016, s. • p. 167-175. ISBN 978-80-7050-670-7.
 • Marek J.: Husitika ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy. Studie o rukopisech, 2016, č. • no. 46, s. • p. 43-53. ISSN 0585-5691.
 • Marek J.: Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra. Studia Historica Brunensia, 2015, č. • no. 62, s. • p. 267-294. ISSN 1803-7429.
 • Marek J.: List Václava Korandy mladšího Hanušovi z Kolovrat do Plzně z doby druhé husitské války. In Špačková L., Stočes J.: Historická dílna X. Sborník příspěvků přednesených v roce 2015. Plzeň, Západočeská univerzita, 2015 ISBN 978-80-261-0576-3.
 • Dragoun M., Marek J.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Praha, Národní muzeum a Scriptorium, 2012. 438 s. • p. ISBN 978-80-7036-350-8.
 • Marek J.: Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích : studie o Jakoubkově postile z let 1413-1414. Praha, Národní knihovna ČR, 2011. 260 s. • p. ISBN 978-80-7050-593-9.
Úvod > About > Staff > Jindřich Marek