Výzkumné týmy

Na Ústavu informačních studií a knihovnictví působí přední experti v oblasti informační vědy, dějin knižní kultury a nových médií. Naši pracovníci tvoří celkem tři výzkumné týmy, které jsou otevřené vědecké spolupráci na různé úrovni, např. s paměťovými a vzdělávacími institucemi, neziskovými i soukromými organizacemi.

Forma a rozsah spolupráce je vždy určována na základě individuálních požadavků partnera.

Informační věda a knihovnictví

Náš tým se zaměřuje na výuku a výzkum v rozmanitých oblastech informační a knihovní vědy. Na poli informační vědy se věnujeme práci s daty a informacemi, jejich vznikem, zpracováním, měřením, kódováním, tříděním, uchováním, ochranou a vnímáním ve společnosti. V oboru knihovnictví se specializujeme na digitalizaci a dlouhodobou ochranu knihovních fondů, správu kulturního dědictví či teorii a historii knižní kultury. Naši odborníci se dokáží ve výzkumných projektech uplatnit například poskytováním konzultací či zapojením do některých klíčových fází projektu.

Co umíme

Zpracováváme analýzy, expertízy, odborná stanoviska a poskytujeme odborné konzultace v následujících oblastech:
 • odborné rešerše, vyhledávání informací ve specializovaných databázích a databázových centrech;
 • hodnocení vědy pomocí metod scientometrie, publikační a citační analýzy;
 • budování repozitářů a digitálních knihoven;
 • výzkumná data a jejich standardizace, správa bází dat pro vědu a výzkum;
 • management informačních institucí;
 • management informačních procesů;
 • výzkum informačního chování a informačních potřeb;
 • optimalizace uživatelských rozhraní na základě principů HCI (human-computer interaction) a metod UX (user experience design)
 • projektování informačních systémů;
 • organizace informačních fondů a katalogizační politika;
 • informační a čtenářská gramotnost, informační a mediální výchova.

Co nabízíme

 • odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti informační vědy a knihovnictví;
 • školení organizace informací;
 • přípravu metodologických doporučení;
 • návrh a optimalizace uživatelských rozhraní;
 • supervize projektů;
 • odbornou přípravu k výkonu knihovnických profesí;
 • zpracování oponentur a recenzních posudků.

Vizitka vědeckého týmu Informační věda a knihovnictví

Centrum pro dějiny knižní kultury

Centrum pro dějiny knižní kultury bylo zřízeno v létě 2015 rozhodnutím děkanky FF UK. Jeho cílem je mezioborově propojit knižní kulturu s knihovnictvím a dalšími obory na FF UK (česká literatura a komparistika, český jazyk, dějiny umění). Náš tým se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti dějin knižní kultury. Specializujeme se jak na teorii, tak na historii knižní kultury v našich zemích od jejích počátků do 20. století. Stejně tak se zabýváme logistikou historických fondů. Spolupracujeme především s paměťovými institucemi, které uchovávají, zpracovávají a zpřístupňují historické knižní fondy. Jsme též v pracovním kontaktu s partnerskými ústavy AV ČR. Naši odborníci jsou specialisté v oblasti knižní kultury a dokáží se ve výzkumných projektech uplatnit jako koordinátoři či řešitelé na úrovni specialistů. Členové týmu působí v různých projektech a programech a také v mezinárodních institucích (např. CERL).

Co umíme

Umíme zpracovávat analýzy, expertízy, odborná stanoviska a poskytovat odborné konzultace v následujících oblastech:

 • dějiny knižní kultury;
 • rukopisy;
 • prvotisky;
 • staré tisky a mladší tisky do přelomu 19. a 20. století;
 • management paměťových institucí.

Co nabízíme

 • zpracování kompletních odborných studií;
 • zpracování oponentur a recenzních posudků.

Vizitka vědeckého týmu Centrum pro dějiny knižní kultury

 

Studia nových médií

Středem našeho zájmu jsou nová média. Věnujeme se digitálním technologiím, práci s daty a informacemi, analýze sociálních sítí, marketingu v sociálních médiích či vývoji výukových herních simulací. Zajímá nás problematika uživatelských rozhraní a mobilních aplikací od jejich návrhu přes přístupnost až po uživatelské testování. V rámci výzkumu používáme principy interakčního designu a designu zaměřeného na uživatele. Jsme otevřeni spolupráci s partnery z různých odvětví, ať už ve výzkumné či komerční sféře. Spolupracujeme s paměťovými a vzdělávacími institucemi (knihovny, muzea, univerzity), neziskovými i soukromými organizacemi (firmy, média). Ve výzkumných projektech, aplikovaném výzkumu a praxi obecně se dokážeme uplatnit například poskytováním konzultací či zapojením do některých klíčových fází projektu.

Co umíme

Zpracováváme analýzy, expertízy, odborná stanoviska a poskytujeme odborné konzultace v následujících oblastech:

 • sociální sítě, sociální média a on-line média;
 • analýza sociálních sítí (Social Network Analysis);
 • marketing v sociálních sítích (komunikační strategie, prezentace společnosti, brandbuilding);
 • vývoj výukových herních simulací;
 • nositelná elektronika (wearables);
 • informačních technologie a optimalizace procesů;
 • data mining firemních dat;
 • výzkum definované cílové skupiny (klientů, určité věkové skupiny apod.);
 • bezpečnostní prostředí firmy ve vztahu k interním/externím procesům.

Co nabízíme

 

 • školení a koučink zaměstnanců pro potřeby prezentace společnosti v nových médiích;
 • tvorbu analýz, návrhů marketingových a komunikačních strategií včetně spolupráce při jejich realizaci;
 • analýzy tržních trendů v zájmových segmentech trhu;
 • průzkumy trhu, zákaznické a zaměstnanecké spokojenosti;
 • vývoj prototypu, nového produktu (software, aplikace, databáze);
 • zpracování podkladových materiálů i kompletních odborných studií;
 • odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti nových médií;
 • přípravu metodologických doporučení;
 • supervizi projektů;
 • zpracování oponentur a recenzních posudků.

Vizitka vědeckého týmu Studia nových médií

 

Úvod > Věda a výzkum > Výzkumné týmy