Profil absolventa

Profil absolventa programu Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Bakalářský program je určený zájemcům ze všech typů středních škol a gymnázií, nabízím ucelené studium zaměřené na práci s informacemi, zajišťuje jak oporu pro další vysokoškolské studium, tak otevírá možnosti pro vstup do praxe.

Absolvent bakalářského programu ovládá:

 • vyspělé informační a knihovnické technologie,
 • profesionální metody organizace práce v knihovnách i dalších informačních střediscích,
 • ví, jak komunikovat s uživatelem a čtenářem,
 • rozumí jeho požadavkům a ví, jak mu vyjít vstříc díky znalostem výpočetní a telekomunikační techniky, psychologie i didaktiky,
 • teoreticky i prakticky ovládá prostředky třídění informací, jejich ukládání a zpětného vyhledávánl.

Absolvent se může uplatnit například jako:

 • Informační specialista spravující informační databáze
 • Odborný knihovník
 • Informační asistent zajišťující sběr, zpracování, ukládání a zpětné vyhledávání a šíření informací

Studijní plán bc. studia programu Informační studia a knihovnictví si lze stáhnout z fakultní aplikace.

 

Profil absolventa programu Informace, média a knižní kultura (Mgr.)

Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na středním a vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře.

Absolvent navazujícího magisterského programu dovede:

 • analyzovat informační chování a informační potřeby uživatelů informačních služeb,
 • rozvíjet informační a mediální gramotnost a čtenářství u dětské i dospělé populace,
 • používat analytické metody a vyhledávat informace v různých informačních zdrojích pro vládní, neziskový a vzdělávací, výzkumný i soukromý sektor,
 • spravovat sbírky kulturního dědictví,
 • spravovat digitální sbírky,
 • aplikovat výzkumné metody pro potřebu výzkumu oboru,
 • modelovat informační systémy,
 • aplikovat knihovědné metody při práci s rukopisy a starými tisky.

Absolvent se může uplatnit například jako:

 • Informační specialista
 • Správce odborných databází
 • Manažer informačních institucí
 • Manažer sbírek kulturního dědictví
 • Digitální kurátor
 • Informační analytik řídící procesy v informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí
 • Výzkumný pracovník v oblasti rukopisů a vzácných tisků
 • Správce sbírek rukopisů a vzácných tisků včetně digitálních archivů

Studijní plán mgr. studia programu Informace, média a knižní kultura si lze stáhnout z fakultní aplikace.

 

Profil absolventa programu Studia nových médií (Mgr.)

Studium poskytuje vzdělání, díky kterému jeho absolventi snadno nacházejí uplatnění v oblasti digitálních médií, kulturní správy, obchodu, marketingu, vzdělávání ve firmách i školách a všude tam, kde je kladen důraz na komunikaci prostřednictvím interaktivních médií. Připravuje osobnosti schopné vytvářet a rozvíjet občanské a informační služby a aktivity se znalostí soudobých filosofických a sociálních aspektů komunikace a nových médií.

Absolvent navazujícího magisterského programu zná a dovede:

 • teoretické a praktické znalosti z oblasti komunikace a nových médií,
 • kritická reflexe současné mediální a globální kultury,
 • ovládání nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi,
 • koncepční myšlení a schopnost sledovat, vyhodnocovat a prakticky uplatňovat poznatky z vývojových trendů informačních technologií a informační politiky,
 • tvorba interaktivních informačních a multimediálních produktů, profesionální znalosti problematiky informační architektury, interaktivního designu a schopnosti optimalizace komunikačních procesů,
 • příprava, koordinace, realizace, monitorování a vyhodnocení marketingových kampaní, online projektů a kampaní zaměřených na technologie nových médií.

Absolvent se může uplatnit například ve:

 • Výzkumné a vývojové organizace, obchodní, projekční a poradenské organizace zabývající se novými informačními technologiemi a médii
 • Média a kulturní správa
 • Pedagogika
 • Firmy a studia zabývající se grafickým designem 2D i 3D grafiky, televizní a filmové ateliéry, reklamní agentury, softwarové firmy
 • Projektant informačních systémů s vyspělou multimediální kulturou
 • Informační analytik pro veřejnoprávní i soukromé instituce, ziskové i neziskové
 • Absolventky a absolventi jsou schopní založit vlastní firmu produkující multimediální obsah, webové stránky, reklamní animovanou televizní a filmovou tvorbu, počítačové hry, statickou i animovanou 3D realitu apod.

Studijní plán mgr. studia programu Studia nových médií si lze stáhnout z fakultní aplikace.

 

Profil absolventa programu Informační věda (Ph.D.)

Program rozvíjí teoretické principy a koncepty informační vědy v nejabstraktnější rovině, vybavuje je bohatou škálou dovedností klíčových pro další rozvoj akademické kariéry v mezinárodním měřítku.

Absolvent doktorského programu dovede:

 • rozvíjet a aplikovat nejvyspělejší metody a technologie práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování vysoce kvalifikovaných informačních služeb,
 • ztvárnit, vyhodnotit a publikovat poznatky z vývojových trendů ve světovém informačním procesu, informační politice i technologii,
 • rozumí kvalifikovaným potřebám a požadavkům uživatele či čtenáře a ví, jak jim vyjít vstříc v rámci světové odborné a vědecké komunity.

Absolvent se může uplatnit například jako:

 • Špičkový informační manažer řídící výzkum, vývoj, budování a správu informačních databází z hlediska věcné struktury a obsahové náplně dat, indexace, klasifikace a přípravy výstupů
 • Řídící pracovník rozsáhlých a složitých služeb knihoven všech typů
 • Tvůrce knihovních fondů, jejich konceptor, správce a provozovatel služeb na nich založených, včetně elektronických virtuálních knihoven on-line zpřístupňovaných ve veřejných počítačových sítích
 • Špičkový znalec fondů historicky cenných rukopisných a knižních sbírek
 • Řídící pracovník v oblasti organizace archívních fondů, antikvárních prací a služeb, muzejních a klášterních knihoven

Studijní plán Ph.D. studia programu Informační věda si lze stáhnout z fakultní aplikace.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa