Přijímací řízení Ph.D.

Přijímací řízení doktorského programu Informační věda pro akademický rok 2022/23

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Jeho cílem je především připravit studenta pro vědeckou dráhu. Na ÚISK je možné postgraduálně studovat program Informační věda v prezenční nebo kombinované formě. K přijetí musí uchazeč vypracovat projekt budoucí disertační práce a úspěšně absolvovat přijímací pohovor. Přijetí je rovněž omezeno kapacitou oboru. Maximální počet přijatých uchazečů je 6.

Přihláška ke studiu

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky do 30. 4. 2022. Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení. Nedílnou součást elektronické přihlášky tvoří tyto přílohy:

  1. Projekt připravované doktorské disertační práce v rozsahu tří až pěti stran
  2. Strukturovaný životopis
  3. Seznam odborné četby zaměřené k oboru studia
  4. Přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.)

Obsah a předmět přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá ústně. Prověřují se v ní především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Předmětem přijímací zkoušky jsou:

  1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (až 30 bodů);
  2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (až 15 bodů);
  3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (až 15 bodů).

Ústav informačních studií a knihovnictví nevypisuje témata disertačních prací. Konkretizaci individuálního tématu pro disertační práci projedná uchazeč před podáním přihlášky s potenciálním školitelem z UISK a předsedou Oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Kontaktní osobou pro doktorské studium na ÚISK je doc. Jindřich Marek, Ph.D.

Profil absolventa

Profil a uplatnění absolventa doktorského programu Informační věda

Kontaktní osoba

doc. Jindřich Marek, Ph.D.
e-mail: jindrich.marek@ff.cuni.cz
telefon: 221 619 909

Další informace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení Ph.D.