Přijímací řízení Ph.D.

Přijímací řízení oboru Informační věda pro akademický rok 2020/21

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Jeho cílem je především připravit studenta pro vědeckou dráhu. Na ÚISK je možné postgraduálně studovat obor Informační věda v prezenční nebo kombinované formě. K přijetí musí uchazeč vypracovat projekt budoucí disertační práce a úspěšně absolvovat přijímací pohovor. Přijetí je rovněž omezeno kapacitou oboru. Maximální počet přijatých uchazečů je 5.

Profil absolventa

Profil a uplatnění absolventa doktorského oboru Informační věda

Přihláška ke studiu

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky do 30. 4. 2020. Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení. Nedílnou součást elektronické přihlášky tvoří tyto přílohy:

  1. Projekt připravované doktorské disertační práce v rozsahu tří až pěti stran
  2. Strukturovaný životopis
  3. Seznam odborné četby zaměřené k oboru studia
  4. Přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.)

Obsah a předmět přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá ústně. Prověřují se v ní především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Předmětem přijímací zkoušky jsou:

  1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (až 30 bodů);
  2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (až 15 bodů);
  3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (až 15 bodů).

Ústav informačních studií a knihovnictví nevypisuje témata disertačních prací. Konkretizaci individuálního tématu pro disertační práci projedná uchazeč před podáním přihlášky s potenciálním školitelem z UISK a předsedou Oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Kontaktní osobou pro doktorské studium na ÚISK je Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

Kontakt

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
jindrich.marek@ff.cuni.cz
telefon 221 619 909

Další informace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení Ph.D.