Přehled studijních programů

Na UISK FF UK je možné studovat následující studijní programy:

Bakalářské studium: Informační studia a knihovnictví

prezenční i kombinované studium

Navazující magisterské studium: Informace, média a knižní kultura 

Program je možné studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě. Program lze také studovat sdruženě (pouze v prezenční formě studia) a to ve dvou variantách – maior (hlavní studijní plán) a minor (přidružený studijní plán). Obor je ukončen státní závěrečnou magisterskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Jeho absolvent získává akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděný před jménem).

  • Název studijního programu: Informace, média a knižní kultura
  • Typ studijního programu: Mgr. (navazující magisterský)
  • Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry)
  • Forma studia: prezenční, kombinovaná
  • Studijní plán: (ODKAZ – bude dodán odkaz na studijní plán, až bude hotový a přístupný pro uchazeče)

Studijní program vychází z informační vědy a z oboru knižní a mediální kultury. Těžiště výuky je kladeno do předmětů zabývajícími se různými aspekty komunikace informací ve společnosti. Patří sem problematika informačních služeb, informační a mediální gramotnosti, kurátorství a správy fondů paměťových institucí a digitálních sbírek, dějiny knižní a mediální kultury, s přihlédnutím ke čtenářství.

Cíle studia

  • Vzdělávat studenty v oboru informační vědy, zejména z pohledu vztahu člověka, médií a informací, s těžištěm ve studiu informačního chování a rozvoje knižní a mediální kultury od středověku po současnost se zvláštním zřetelem k problematice čtenářství.

Navazující magisterské studium: obor Informační studia a knihovnictví (INSK) – od roku 2019/2020 nepřijímá nové studenty

Navazující magisterské studium: obor Studia nových médií (SNM)

prezenční studium

Doktorské studium: obor Informační věda

prezenční i kombinované studium

Úvod > Uchazeč > Přehled studijních programů