Témata bakalářkých a diplomových prací v roce 2020/2021

Kliknutím na jméno konkrétní(ho) vedoucí(ho) se přesunete ke specifikaci daných témat v rámci této stránky. Podrobné instrukce, jak si zadat téma závěrečné práce jsou zveřejněny v hlavním rozcestníku této sekce.

1. PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

 • 1.1 Analýza věcných pořádacích systémů v nakladatelské sféře [BP]
 • 1.2 Analýza knihovních fondů [rámcové téma BP]

2. Dr. Jan Dvořák

 • 2.1 Analýza citační sítě časopisu mimo standardní citační databáze [BP]

3. Mgr. Jakub Fiala

 • 3.1 Biomedikalizace: proměna přístupu ke zdraví jako společenské téma [BP]
 • 3.2 Citizen science & Quantified Self: příklady nuceného sebeměření [BP]
 • 3.3 Citizen science & Quantified Self: sebeměření pro dobro [BP]
 • 3.4 DIY nositelná elektronika pro Quantified Self [BP]
 • 3.5 Prezentace ústavu za pomocí tištěných propagačních materiálů [BP]
 • 3.6 Případová studie ústavních webových stránek [BP]
 • 3.7 Self-Tracking Data jako způsob sebepozná(vá)ní [BP rámcové téma pro více zájemců]
 • 3.8 Srovnávací analýza zveřejněných projektů Show&Tell na serveru Quantified Self [BP]

4. Mgr. Michal Hokynek

kontaktní e-mail doktoranda: mic1hal@gmail.com
 • 4.1 Knihovny věcí. Veřejné knihovny a služby sdílení [BP]
 • 4.2 Ocenění IFLA Green Library Award [BP]
 • 4.3 Role veřejných knihoven v rozvoji místních komunit [BP]
 • 4.4 Sebeorganizování českých knihovníků a knihovnic [BP]
 • 4.5 Vzdělávání k environmentální gramotnosti ve veřejných knihovnách [BP]

5. prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

 • 5.1 Doporučující znalostní systémy ve vybrané oblasti [BP]
 • 5.2 Odraz inovačního cyklu v publikačních aktivitách [BP]
 • 5.3 Rozpoznávání a vyhledávání obrazových informací [BP]
 • 5.4 Terminologický vývoj v oblasti kódování informací [BP]
 • 5.5 Vývoj expertních systémů ve vybrané oblasti [DP]
 • 5.6 Získávání znalostí z vybraných dat [DP]

6. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

 • 6.1 Funkce rozšíření dotazu v rešeršních systémech [DP]
 • 6.2 Posuzování pertinence výsledků vyhledávání [DP]

7. MgA. Ondřej Javora

kontaktní e-mail doktoranda: ondrejjavora@gmail.com
 • 7.1 Animace v českých multimediálních výukových materiálech v kontextu multimediálních principů [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
 • 7.2 České učebnice v kontextu principů multimediálního vzdělávání [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
 • 7.3 Personalizační princip (personalization principle) v českých učebnicích [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
 • 7.4 Princip koherence (coherence principle) v českých učebnicích [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
 • 7.5 Principy redukce irelevantního zpracovávání (extraneous processing) v učebnicích českých nakladatelství [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
 • 7.6 Principy řízení esenciálního zpracovávání (essential processing) v učebnicích českých nakladatelství [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
 • 7.7 Uživatelské rozhraní českých digitálních učebnic v kontextu HCI [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]

8. Mgr. Andrea Jelínková

kontaktní e-mail doktorandky: jelinkova@lib.cas.cz
 • 8.1 Bohemika ve sbírce starých tisků Rudolfa Wolkana v Krajské vědecké knihovně v Liberce [BP]
 • 8.2 Eduard Langer (1852-1914) jako bibliofil a sběratel [BP]
 • 8.3 Česká knihovědná periodika ve 20. století [BP]

9. Mgr. Marie Kazárová

kontaktní e-mail doktorandky: marie.kazarova@gmail.com
 • 9.1 Využití Data miningu ve výzkumu informačního chování [BP]
 • 9.2 Metody analýzy dat ve výzkumu informačních potřeb [BP]
 • 9.3 Analýza současného stavu využití dat v informační vědě a knihovnictví [BP]
 • 9.4 Využití bibliominingu v českých knihovnách [BP]
 • 9.5 Využití vizualizace dat v oblasti vědy a výzkumu [BP]
 • 9.6 Získávání znalostí z dat digitálních knihoven [BP]
 • 9.7 Analýza uplatnění text miningu v informační vědě a knihovnictví [BP]

10. PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

 • 10.1 Autorita a její proměny v digitálním věku [BP rámcové téma pro více zájemců]
 • 10.2 Kvalifikační požadavky zaměstnanců v oblasti projektového managementu ve vymezeném segmentu knihoven [BP rámcové téma pro více zájemců]
 • 10.3 Studie proveditelnosti [BP rámcové téma pro více zájemců]
 • 10.4 Informační chování v oblasti spirituality [DP rámcové téma pro více zájemců]

11. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

 • 11.1 Katalogy knihovny Jakuba Konráda Praetoria z Perlenberku [BP]
 • 11.2 Sběratelé rukopisů 16. – 21. století [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 11.3 Výzkumy bohemikálních rukopisů v zahraničí v 19. století [BP]
 • 11.4 Čtenářství v pozdním středověku [DP tematický okruh pro více zájemců]
 • 11.5 Knihy v prostředí pražské univerzity v 15. a 16. století [DP]
 • 11.6 Ochrana rukopisů a inkunábulí v českých sbírkách [DP]
 • 11.7 Tiskařská produkce z období raného novověku online: srovnávací analýza [DP]

12. Ing. Jitka Novotná, Ph.D.

 • 12.1 e-Government a základní registry veřejné správy [BP]
 • 12.2 Webová analytika portálu [BP rámcové téma pro více zájemců]
 • 12.3 Pojem informační války a vliv médií na šíření informací [DP]
 • 12.4 Analýza vybraných reportingových nástrojů [DP]
 • 12.5 Analýza dat státní pokladny – návrh datového skladu pro vizualizaci výsledků [DP]
 • 12.6 Řízení rizik v oblasti e-Governmentu [DP]
 • 12.7 Datová vizualizace v Business Intelligence [DP]
 • 12.8 Využití agilních metodik řízení projektů [DP]

13. Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

 • 13.1 Vzdělávací programy v českých knihovnách [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 13.2 Digitální média v kontextu české vzdělávací politiky [BP]
 • 13.3 Možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví v digitálním prostředí [BP]
 • 13.4 Testování digitálních vzdělávacích aplikací [BP]
 • 13.5 Vztah globální klimatické změny a digitálních technologií v současném myšlení [DP]

14. Mgr. Jakub Sedláček

 • 14.1 Budování parasociálních vztahů na YouTube [BP]
 • 14.2 OnlyFans: pornografie, nebo symptomatická léčba epidemie samoty? [BP]
 • 14.3 „Incelové“: subkultura nedobrovolného celibátu [BP]
 • 14.4 Smrt celebrity a parasociální truchlení [BP]
 • 14.5 Uživatelé seznamovacích aplikací v době pandemie [BP]
 • 14.6 Umělá inteligence ve zpracování zvuku a produkci populární hudby [BP]

15. PhDr. Veronika Sladká

kontaktní e-mail doktorandky: veronika.sladka@gmail.com
 • 15.1 Inormační potenciál titulních listů v 16. století [BP]
 • 15.2 Knihkupecké katalogy v 17. a 18. století [BP]
 • 15.3 Možnosti a limity využití digital humanities při studiu starých tisků [BP]
 • 15.4 Podoba a umístění nakladatelských informací v tiscích 16. století [BP]
 • 15.5 Problematika prezentace vzácných tisků v elektronickém prostředí [BP]

16. Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.

 • 16.1 Pornography and Czech children [DP]
 • 16.2 The influence of parental strategies on the formation of digital habits in their children [DP]
 • 16.3 User interface design guidelines for children mobile learning applications [DP]

17. PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

 • 17.1 České čítárny novin a časopisů 1772-1798 [BP]
 • 17.2 Johann Heinrich Hottinger jako knihovník [BP]

18. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

 • 18.1 Informační a komunikační technologie na Blízkém východě [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.2 Informační etika [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.3 Informační právo [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.4 Kapitalismus dohledu [DP]
 • 18.5 Nová média a behaviorální modifikace [DP]
 • 18.6 Nová média a demokratizační procesy [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.7 Reprezentace v počítačových hrách [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.8 Sociální a kulturní aspekty počítačových her [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.9 Sociální aspekty nových médií [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.10 Teoretické aspekty herního designu [DP rámcové téma pro více zájemců]
 • 18.11 Výukové počítačové hry a simulace [DP rámcové téma pro více zájemců]

19. Mgr. David Jiří Šlosar

kontaktní e-mail doktoranda: slosarda@ff.cuni.cz
 • 19.1 Bibliometrická analýza vybraného tématu [rámcové BP téma pro více zájemců]
 • 19.2 Scientometrie v ČR v období 1990 až 2020 [BP]
 • 19.3 Vliv hodnocení vědy na vědeckou produkci vybraného státu [rámcové BP téma pro více zájemců]
 • 19.4 Současný stav hodnocení vědy v EU [BP]
 • 19.5 Vizualizace ve scientometrii [BP]
 • 19.6 Světové rankingy akademických institucí a jejich scientometrie [BP]
 • 19.7 Frakcionalizace ve scientometrii [DP]

20. PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.

 • 20.1 Postsocialismus v české knižní kultuře [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 20.2 Prestiž nakladatele v komparativní historické perspektivě: případová studie života a díla vybraného nakladatele dvacátého či jednadvacátého století [BP]
 • 20.3 Proměny čtenářství a každodennosti v období tzv. normalizace [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 20.4 Proměny postavení autora jako politicko-sociální instituce po roce 1989 [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 20.5 Proměny postavení nakladatelského subjektu v letech 1948-1968 [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 20.6 Společenská a kulturní role domácích knihoven v letech 1948-1989 [BP]
 • 20.7 Chaos, krize, nové příležitosti? Český knižní trh v době pandemické [BP]
 • 20.8 Co jsou to materiální dějiny ,samizdatu‘? Společenská a kulturní role „alternativního“ knižního komunikačního okruhu (Darnton) ve vybraném období v rozmezí let 1948-1989 ve světle současných neo-materialistických přístupů [DP]

21. Mgr. Michal Švarný

kontaktní e-mail doktoranda: michal.svarny@gmail.com
 • 21.1 Analýza počítačové hry, nebo gamifikovaného informačního systému z hlediska HCI [BP]
 • 21.2 Herní gramotnost jako součást mediální gramotnosti [BP]
 • 21.3 Výuka cizích jazyků se zapojením vzdělávacích aplikací [BP]
 • 21.4 Kombinace distančního on-line vzdělávání a prezenční výuky [BP]

22. Mgr. Jana Vlachová

kontaktní e-mail doktorandky: janatvrznikova@centrum.cz
 • 22.1 Formální analýza novozákonního cyklu užívaného tiskárnou Jiřího J. Dačického [BP]
 • 22.2 Formální analýza vybraného ilustračního cyklu užívaného českými tiskárnami předbělohorského období [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 22.3 Historický fond starých (a vzácných) tisků vybraného okresního muzea [BP tematický okruh pro více zájemců]
 • 22.4 Obsahová analýza vybraných jednolistů z Dobřenského sborníku [BP rámcové téma pro více zájemců]
 • 22.5 Zmapování výskytu lišt s personifikovanými Ctnostmi v tiskárnách rudolfínské Prahy [BP]

23. doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

 • 23.1 Návraty Josefa Váchala (1884 – 1969) k počátkům knihtisku [BP]
 • 23.2 Význam Pelclových „Abbildungen“ (1773 – 1782) pro českou společnost 18. a 19. století [BP]
 • 23.3 Ilustrátor Jan Willenberg (zemř. 1613) ve službách domácí tištěné knihy [DP]
 • 23.4 Knihopis českých a slovenských tisků ve světle archivních dokumentů [DP]
 • 23.5 Nakladatelské vazby melantrišsko – adamovské tiskárny [DP]
 • 23.6 Prology a epilogy jazykově českých tisků Jiřího Černého z Černého Mostu (zemř. 1606) [DP]
 • 23.7 Reliéfní vazby lidových modlitebních knih 18. a 19. století [DP]
 • 23.8 Umělecké posouzení původem českých jednolistů Kodexu Dobřenského (Strahovská knihovna v Praze) [DP]
 • 23.9 Vývoj tiskové antikvy v Čechách a na Moravě do Bílé hory [DP]

24. Mgr. Nina Wančová

 • 24.1 Analýza pracovních listů používaných v muzeích [BP]
 • 24.2 Digitální gramotnost muzejních pracovníků [BP rámcové téma pro více zájemců]
 • 24.3 Muzea v médiích [BP]
 

1. PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

1.1 Analýza věcných pořádacích systémů v nakladatelské sféře [BP]
Analysis of subject classifications in the publishing sphere

Cílem práce je zanalyzovat možnosti kompatibility vybraných věcných pořádacích systémů v nakladatelské sféře (např. BISAC, Thema) se systémy používanými v české bibliografii (např. MDT, Konspekt).

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
data mining,
případová studie

1.2 Analýza knihovních fondů [rámcové téma BP]
Library collections analysis

Cílem práce může být provedení analýzy vybraného fondu knihovny na základě zvolené metody. Cílem práce může být též představení a porovnání moderních metod analýzy knihovních fondů na základě rešerše v zahraničních zdrojích. Cílem práce též může být formulace možných přístupů k analýze a hodnocení knihovních fondů na základě rozhovorů s experty.

Téma je určené více zájemcům.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie

 

2. Dr. Jan Dvořák

2.1 Analýza citační sítě časopisu mimo standardní citační databáze [BP]
Citation network of a journal not indexed in standard citation databases

Práce zmapuje možnosti získávání informací o citacích z a do časopisů, které nejsou indexovány ve standardních citačních databázích Web of Science a Scopus. Některé z těchto metod budou demonstrovány a zhodnoceny při analýze citační sítě konkrétního časopisu.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
případová studie

 

3. Mgr. Jakub Fiala

3.1 Biomedikalizace: proměna přístupu ke zdraví jako společenské téma [BP]
Biomedicalization: transforming access to health as a social issue

Cílem práce je do hloubky prozkoumat proměnu vztahu lidí k vlastnímu zdraví (problematika biomedikalizace) v kontextu vývoje technologií a společenském kontextu. Dohledat zmínky, názory, postoje a nabídnout syntézu proměnu pohledu na konci 20. a začátku 21. století.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
tvůrčí kompilát

3.2 Citizen science & Quantified Self: příklady nuceného sebeměření [BP]
Citizen science & Quantified Self: examples of forced Self-Tracking

Cílem práce je kriticky zhodnotit příklady vynuceného sebeměření v praxi; navázat na základní rozlišení mezi Communal tracking, Pushed tracking a Imposed tracking a nabídnout ukázky reálného zapojování těchto taktik do (informačního) designu služeb.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
případová studie,
tvůrčí kompilát

3.3 Citizen science & Quantified Self: sebeměření pro dobro [BP]
Citizen science & Quantified Self: Self-Tracking for the Good

Cílem práce je pragmaticky zhodnotit aktuální možnosti sebeměření s cílem přispět k vědeckému pokroku (vyššímu dobru). Dohledat projekty, kriticky je zhodnotit, porovnat; případně se podívat na projekty podobného ražení v minulosti.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
meta-analýza,
data mining

3.4 DIY nositelná elektronika pro Quantified Self [BP]
DIY wearable electronics for Quantified Self

Cílem práce je zmapovat historii, charakterizovat klíčové prvky, které DIY přístup přináší, a na příkladu vybraných konkrétních zařízení se pokusit kriticky zhodnotit současný stav po domácku vyrobených či modifikovaných nositelných zařízení.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
tvůrčí kompilát

3.5 Prezentace ústavu za pomocí tištěných propagačních materiálů [BP]
Institute’s presentation by printed promotional materials

Cílem práce je zjistit, jaké informace by bylo vhodné uchazečům o studium na našem ústavu komunikovat ve formě tištěných propagačních materiálů, aby pro ně byly užitečné.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie

3.6 Případová studie ústavních webových stránek [BP]
Case study of Institute’s website

Cílem práce je zjistit, jaké informace jsou pro uživatele ústavních webových stránek nejdůležitější a v jaké formě jsou pro nejpřívětivěji prezentovány.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
pozorování, stínování, modelování (person),
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie

3.7 Self-Tracking Data jako způsob sebepozná(vá)ní [BP rámcové téma pro více zájemců]
Self-Tracking Data as a tool for Self-Knowledge

Rámcové téma pro více zájemců, konkrétní oblast zájmu je možné specifikovat a realizovat více prací s obdobným cílem, zaměřených na odlišné domény (spánek, jídlo, fyzická aktivita atd.). Cílem je zjistit, jaké otázky mohou v dané oblasti měřenému člověku data zodpovědět.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
data mining,
experiment

3.8 Srovnávací analýza zveřejněných projektů Show&Tell na serveru Quantified Self [BP]
Comparative analysis of published projects Show & Tell on Quantified Self website

Cílem práce je zjistit určit rozdíly mezi zveřejněnými projekty (https://quantifiedself.com/show-and-tell/) a dát je do vzájemného kontextu. Nabídnout možnost jejich čtení i zjednodušené interpretace.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza

 

4. Mgr. Michal Hokynek

kontaktní e-mail doktoranda: mic1hal@gmail.com
4.1 Knihovny věcí. Veřejné knihovny a služby sdílení [BP]
Libraries of Things. Public Libraries and Sharing Services

Autor/ka popisuje současné trendy ekonomiky sdílení. Soustřeďuje se na zavádění služeb sdílení neknižních jednotek ve veřejných knihovnách. Popisuje fungování služby ve vybrané tuzemské i zahraniční knihovně.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
případová studie

4.2 Ocenění IFLA Green Library Award [BP]
The IFLA Green Library Award

Práce představí ocenění IFLA Green Library Award, představí finalisty posledního ročníku soutěže a důvody, proč byly vybrané knihovny oceněny. Zhodnotí odezvu ocenění v knihovnické komunitě ve světě i v České republice. Autor/ka se na základě zjištěných poznatků pokusí nalézt knihovnu z českého prostředí, která by byla vhodná k účasti v soutěži a provede srovnání jedné knihovny z finálního kola s vybranou českou knihovnou.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
srovnávací analýza,
případová studie,
tvůrčí kompilát

4.3 Role veřejných knihoven v rozvoji místních komunit [BP]
The Role of Public Libraries in the Community Development

V práci autor/ka popisuje komunitní funkce knihoven. Popisuje příklady knihoven, které podporují setkávání a spolupráci místních skupin obyvatel a jejich aktivit a příklady, kdy činnosti knihovny a nabízené služby přímo vedou k emancipaci a posílení jednotlivců i celé komunity.
Práci je možné zpracovat výhradně nad konkrétní knihovnou.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
případová studie

4.4 Sebeorganizování českých knihovníků a knihovnic [BP]
Self-organising of Czech Librarians

Práce zkoumá spolkové, zájmové a svépomocné aktivity českých knihovníků a knihovnic od devadesátých let 20. století po současnost. Autor/ka popisuje důvody jejich vzniku a jejich cíle.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
historická analýza,
rozhovory s pamětníky

4.5 Vzdělávání k environmentální gramotnosti ve veřejných knihovnách [BP]
Environmental Literacy Education in Public Libraries

Autor/ka v práci popisuje možnosti a cíle environmentálního vzdělávání v knihovnách a jeho význam a přínosy pro dnešní společnost. Provede průzkum mezi vybranými knihovnami.
Před zápisem je vhodné provést základní průzkum, zda takové knihovny/aktivity v ČR existují.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
tvůrčí kompilát

 

5. prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

5.1 Doporučující znalostní systémy ve vybrané oblasti [BP]
Recommending knowledge systems in selected field

Vyhledání, popis a srovnání.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
případová studie,
tvůrčí kompilát

5.2 Odraz inovačního cyklu v publikačních aktivitách [BP]
Reflection of innovation cycle in publication activities

Hledání souvislostí za pomocí kritické rešerše, příspěvek k bibliometrii.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

5.3 Rozpoznávání a vyhledávání obrazových informací [BP]
Recognition and searching of image information

Vypracovat přehled současného stavu.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
tvůrčí kompilát

5.4 Terminologický vývoj v oblasti kódování informací [BP]
Development of terminology in the field of information coding

Frekvenční a obsahová analýza zavádění nových termínů.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
historická analýza,
data mining,
tvůrčí kompilát

5.5 Vývoj expertních systémů ve vybrané oblasti [DP]
Expert systems development in selected field

Cílem práce bude prozkoumat existující expertní systémy ve vybrané oblasti a navrhnout vlastní aplikaci.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
případová studie

Téma může rozpracovat více zájemců.

5.6 Získávání znalostí z vybraných dat [DP]
Knowledge discovery in selected dataset

Cílem práce bude prozkoumat možnosti využití metod data miningu na vzorku dat.

Téma může rozpracovat více zájemců.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
případová studie

 

6. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

6.1 Funkce rozšíření dotazu v rešeršních systémech [DP]
Query expansion in information retrieval systems

Cílem práce je analyzovat, jakým způsobem funguje rozšíření dotazu ve vybraném rešeršním systému na základě testovacích dotazů. V teoretické části budou popsány obecné možnosti rozšíření dotazů zadávaných uživateli, např. využití oborových tezaurů či slovníků, a jejich přínos pro uživatele. Výzkumná část bude zaměřena na konkrétní rešeršní systém, který s touto funkcionalitou pracuje, a na základě testovacích dotazů bude provedena analýza jejího přínosu pro množství a relevanci výsledků vyhledávání.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
experiment,
tvůrčí kompilát

6.2 Posuzování pertinence výsledků vyhledávání [DP]
User judgments of retrieval results relevance

Cílem práce je zjistit, jaká kritéria používají uživatelé při posuzování pertinence (kognitivní relevance) výsledků vyhledávání a jaké faktory mohou posuzování ovlivnit. V teoretické části bude vysvětlen pojem pertinence a shrnuty poznatky zahraničních výzkumů k tomuto tématu. Výzkumná část může být realizována formou rozhovorů nebo pozorování, a může být zaměřena na odborné informace nebo na informace „všedního dne“.

Metoda doporučená vedoucí pro řešení práce:
pozorování, stínování, modelování (person)

 

7. MgA. Ondřej Javora

kontaktní e-mail doktoranda: ondrejjavora@gmail.com
7.1 Animace v českých multimediálních výukových materiálech v kontextu multimediálních principů [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
Animation in Czech Multimedia Learning Materials in the Context of Multimedia Learning [topic proposal]

Cílem práce je pomocí obsahové a kritické analýzy aplikovat poznatky z oblasti multimediálního vzdělávání (viz Mayer, 2014) zaměřující se na využití animace v digitálních učebnicích či jiných výukových materiálech, které jsou k dispozici v češtině.

Řešitel volí vzdělávací oblast dle aktuální podoby RVP (např. Člověk a příroda – Fyzika), etapu v rámci Národního programu vzdělávání (např. střední vzdělávání) a konkrétní titul. Výběr učebnic řešitel provádí na základě seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013). Lze vybrat i jiný titul, portál apod., který je dostupný v češtině a splňuje vhodná kritéria.
Pro potřeby rešerše současného stavu poznání a vymezení pojmů je práce s cizojazyčnými prameny nutnou podmínkou. Na základě rešerše a stanovených kritérií bude v praktické části provedena obsahová a kritická analýza. Množství titulů se může lišit v závislosti na výsledcích rešerše a zaměření studie.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
obsahová analýza

Mayer, R. (Ed.). (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

7.2 České učebnice v kontextu principů multimediálního vzdělávání [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
Czech schoolbooks in the context of multimedia learning and cognitive psychology [topic proposal]

Cílem práce je pomocí obsahové a kritické analýzy vybraných titulů zjistit, jak jsou aplikovány poznatky oboru multimediálního vzdělávání (viz Mayer, 2014) v učebnicích, které jsou používány v rámci vzdělávacího sytému ČR.

Řešitel volí vzdělávací oblast dle aktuální podoby RVP (např. Člověk a příroda – Fyzika), etapu v rámci Národního programu vzdělávání (např. střední vzdělávání) a konkrétní titul či formálně jednotnou řadu učebnic (např. Fyzika pro střední školy I. – IV.). Výběr učebnic řešitel provádí na základě seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013).
Pro potřeby rešerše současného stavu poznání a vymezení pojmů je práce s cizojazyčnými prameny nutnou podmínkou. Na základě rešerše a stanovených kritérií bude v praktické části provedena obsahová analýza a vyhodnocení dat. Množství titulů se může lišit v závislosti na výsledcích rešerše a zaměření studie.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová analýza,
kritická analýza,
srovnávací studie

Mayer, R. (Ed.). (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

7.3 Personalizační princip (personalization principle) v českých učebnicích [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
Personalization Principle in Czech Schoolbooks [topic proposal]

Cílem práce je analyzovat a porovnat učebnice, které jsou používány v rámci vzdělávacího systému ČR, v kontextu personalizačního principu (personalization principle) popsaných např. Mayerem (viz Mayer, 2014).

Řešitel volí vzdělávací oblast dle aktuální podoby RVP (např. Člověk a příroda – Fyzika), etapu v rámci Národního programu vzdělávání (např. střední vzdělávání), stupeň (např. 6 ročník) a konkrétní tituly či formálně jednotné řady učebnic (např. Fyzika pro střední školy I. – IV.). Výběr učebnic řešitel provádí na základě seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013).
Pro potřeby rešerše současného stavu poznání a vymezení pojmů je práce s cizojazyčnými prameny nutnou podmínkou. Na základě rešerše a stanovených kritérií bude v praktické části provedena obsahová analýza, srovnávací studie a vyhodnocením získaných dat. Množství titulů se může lišit v závislosti na výsledcích rešerše a konkrétnímu zaměření studie. Výsledky lze doplnit i o kvalitativní průzkum uživatelských preferencí vybraných titulů formou dotazníku.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová analýza,
srovnávací studie,
kvalitativní průzkum formou dotazníku

Mayer, R. (Ed.). (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

7.4 Princip koherence (coherence principle) v českých učebnicích [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
Coherence principle in schoolbooks of Czech publishing houses [topic proposal]

Cílem práce je analyzovat a srovnat učebnice, které jsou používány v rámci vzdělávacího systému ČR, v kontextu principu koherence (coherence principle) popsaných např. Mayerem (viz Mayer, 2014).

Řešitel volí vzdělávací oblast dle aktuální podoby RVP (např. Člověk a příroda – Fyzika), etapu v rámci Národního programu vzdělávání (např. střední vzdělávání), stupeň (např. 6 ročník) a konkrétní tituly či dvě formálně jednotné řady učebnic (např. Fyzika pro střední školy I. – IV.). Výběr učebnic řešitel provádí na základě seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013).
Pro potřeby rešerše současného stavu poznání a vymezení pojmů je práce s cizojazyčnými prameny nutnou podmínkou. Na základě rešerše a stanovených kritérií bude v praktické části provedena obsahová analýza, srovnávací studie a vyhodnocením získaných dat. Množství titulů se může lišit v závislosti na výsledcích rešerše a konkrétnímu zaměření studie.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová analýza,
srovnávací studie

Mayer, R. (Ed.). (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

7.5 Principy redukce irelevantního zpracovávání (extraneous processing) v učebnicích českých nakladatelství [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
Extraneous Processing Reduction Principles in Case of Czech Schoolbooks

Cílem práce je analyzovat a porovnat učebnice, které jsou používány v rámci vzdělávacího systému ČR, v kontextu principů pro redukci irelevantního zpracovávání (extraneous processing) popsaných např. Mayerem (viz Mayer, 2014).

Řešitel volí vzdělávací oblast dle aktuální podoby RVP (např. Člověk a příroda – Fyzika), etapu v rámci Národního programu vzdělávání (např. střední vzdělávání), stupeň (např. 6 ročník) a minimálně dva konkrétní tituly či dvě formálně jednotné řady učebnic (např. Fyzika pro střední školy I. – IV.). Výběr učebnic řešitel provádí na základě seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013).
Pro potřeby rešerše současného stavu poznání a vymezení pojmů je práce s cizojazyčnými prameny nutnou podmínkou. Na základě rešerše a stanovených kritérií bude v praktické části provedena obsahová analýza, srovnávací studie a vyhodnocením získaných dat. Množství titulů se může lišit v závislosti na výsledcích rešerše a konkrétnímu zaměření studie. Výsledky lze doplnit i o kvalitativní průzkum uživatelských preferencí vybraných titulů formou dotazníku.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová analýza,
srovnávací studie,
kvalitativní průzkum formou dotazníku

Mayer, R. (Ed.). (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

7.6 Principy řízení esenciálního zpracovávání (essential processing) v učebnicích českých nakladatelství [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
Essential Processing Managing Principles in Case of Czech Schoolbooks

Cílem práce je analyzovat a srovnat učebnice, které jsou používány v rámci vzdělávacího systému ČR, v kontextu principů řízení esenciálního zpracovávání (extraneous processing) popsaných např. Mayerem (viz Mayer, 2014).

Řešitel volí vzdělávací oblast dle aktuální podoby RVP (např. Člověk a příroda – Fyzika), etapu v rámci Národního programu vzdělávání (např. střední vzdělávání), stupeň (např. 6 ročník) a minimálně dva konkrétní tituly či dvě formálně jednotné řady učebnic (např. Fyzika pro střední školy I. – IV.). Výběr učebnic řešitel provádí na základě seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013).
Pro potřeby rešerše současného stavu poznání a vymezení pojmů je práce s cizojazyčnými prameny nutnou podmínkou. Na základě rešerše a stanovených kritérií bude v praktické části provedena obsahová analýza, srovnávací studie a vyhodnocením získaných dat. Množství titulů se může lišit v závislosti na výsledcích rešerše a konkrétnímu zaměření studie. Výsledky lze doplnit i o kvalitativní průzkum uživatelských preferencí vybraných titulů formou dotazníku.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová analýza,
srovnávací studie,
kvalitativní průzkum formou dotazníku

Mayer, R. (Ed.). (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

7.7 Uživatelské rozhraní českých digitálních učebnic v kontextu HCI [BP tematický okruh určený ke konkretizaci zadání práce]
User interface of Digital Czech Schoolbooks [topic proposal]

Cílem práce je obsahová a kritická analýza uživatelského rozhraní vybrané digitální učebnice, která se používá v rámci vzdělávacího systému ČR, v kontextu poznatků z oboru HCI a multimediálního vzdělávání.

Řešitel volí vzdělávací oblast dle aktuální podoby RVP (např. Člověk a příroda – Fyzika), etapu v rámci Národního programu vzdělávání (např. střední vzdělávání) a konkrétní titul. Výběr učebnic řešitel provádí na základě seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013).
Pro potřeby rešerše současného stavu poznání a vymezení pojmů je práce s cizojazyčnými prameny nutnou podmínkou. Na základě rešerše a stanovených kritérií bude v praktické části provedena obsahová a kritická analýza. Množství titulů se může lišit v závislosti na výsledcích rešerše a zaměření studie.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová analýza,
kritická analýza

 

8. Mgr. Andrea Jelínková

kontaktní e-mail doktorandky: jelinkova@lib.cas.cz
8.1 Bohemika ve sbírce starých tisků Rudolfa Wolkana v Krajské vědecké knihovně v Liberce [BP]
Bohemical prints from Rudolf Wolkan collection in the Regional Research Library in Liberec

Krajská vědecká knihovna v Liberci spravuje část pozůstalosti česko-německého literárního historika Rudolfa Wolkana (1860-1927), v níž se nachází i menší sbírka starých tisků 16.-17. století. Analýza této sbírky, zaměřená na bohemikální tisky (tiskařská, autorská, obsahová bohemika), by mohla být přínosná pro národní retrospektivní bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
historická analýza,
případová studie,
bibliografie

8.2 Eduard Langer (1852-1914) jako bibliofil a sběratel [BP]
Eduard Langer (1852-1914) as a bibliophile and a collector

Práce by měla zmapovat sběratelskou činnost broumovského právníka, žurnalisty, politika a zároveň tvůrce jedné z největších knižních sbírek v rakousko-uherské monarchii. Klíčová slova: dějiny knihoven, biografie, dějiny regionálních osobností, historické knihovny, ničení knihoven, osobní knihovny.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
pozorování, stínování, modelování (person),
historická analýza,
případová studie,
tvůrčí kompilát

8.3 Česká knihovědná periodika ve 20. století [BP]
Czech Book History Periodicals in the 20th Century

Práce se zaměří na knihovědná periodika (časopisy, ročenky), které vycházely v Československu/České republice od roku 1918 do současnosti. Ve starším období Slovanská knihověda, později další periodika (Miscellanea ORST, Bibliotheca Strahoviensis, Problematika historických a vzácných knižních fondů, Knihovna, Bibliotheca antiqua, Knihy a dějiny). Cílem práce je podat chronologický přehled knihovědných periodik, jejich charakteristiku a typologii i stručnou analýzu obsahu.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza

 

9. Mgr. Marie Kazárová

kontaktní e-mail doktorandky: marie.kazarova@gmail.com
9.1 Využití Data miningu ve výzkumu informačního chování [BP]
Usage of Data Mining in Information Behavior Research

Cílem bakalářské práce bude prozkoumat možnosti využití technik Data miningu ve výzkumu informačního chování uživatelů. První část práce popisuje metody výzkumu informačního chování a zkoumá zdroje dat.
Druhá část popisuje techniky Data miningu, které lze využít v rámci výzkumu informačního chování, jejich přínos a uplatnění a začleňuje fázi Data miningu do celého procesu získávání znalostí z dat. Třetí část uvádí příklady aplikací v českém a zahraničním prostředí.
Příklady zdrojů dat – google analytics (webová analytika), data z knihovních automatizovaných systémů – měření interakce mezi uživatelem a knihovním systémem apod.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Metody výzkumu informačního chování, zdroje dat
3. Data mining – obecné informace, zařazení do celého procesu získávání znalostí z dat, popis vybraných technik, přínos a způsob uplatnění ve výzkumu informačního chování
4. Příklady aplikací v českém a zahraničním prostředí
5. Závěr

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
data mining (v případě zájmu řešitele),
tvůrčí kompilát (primárně),
případová studie

9.2 Metody analýzy dat ve výzkumu informačních potřeb [BP]
Data Analysis Methods in Information Need Research

Cílem bakalářské práce bude prozkoumat techniky datových analýz vhodné k uplatnění ve výzkumu informačních potřeb uživatelů. První část práce obecně vysvětluje pojem datová analýza a popisuje vybrané techniky vhodné pro metody výzkumu informačních potřeb uživatelů. Druhá část popisuje metody výzkumu informačních potřeb uživatelů, přínos a uplatnění využití datové analýzy. Třetí část uvádí příklady aplikací v českém a zahraničním prostředí.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Datová analýza – vysvětlení pojmu, obecné informace, popis vybraných technik
3. Využití datových analýz v metodách výzkumu informačních potřeb uživatelů
4. Příklady v českém a zahraničním prostředí
5. Závěr

Metoda doporučená vedoucí pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

9.3 Analýza současného stavu využití dat v informační vědě a knihovnictví [BP]
Analysis of the Current State of Data Usage in Information Science and Librarianship

Cílem bakalářské práce bude prozkoumat aktuální využití dat v českých knihovnách. První část práce popisuje způsoby získávání, shromažďování, zpracování a využití dat v oblasti informační vědy a knihovnictví, druhá část se věnuje aktuální situaci využití dat ve vybraných knihovnách a třetí část se zabývá zhodnocením a konkrétními doporučeními pro jejich potřeby.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Data management v oblasti informační vědy a knihovnictví
3. Aktuální využití dat ve vybraných knihovnách v ČR
4. Zhodnocení a doporučení pro vybrané knihovny v ČR
5. Závěr

Metoda doporučená vedoucí pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

9.4 Využití bibliominingu v českých knihovnách [BP]
Usage of Bibliomining in Czech Libraries

Cílem bakalářské práce bude prozkoumat aktuální možnosti a využití bibliominingu v českých knihovnách. První část práce se věnuje pojmu bibliomining a začleňuje tento pojem do kontextu s pojmem data mining a s celým procesem získávání znalostí z databází. Dále popisuje dosavadní využití v ČR a příklady aplikací ze zahraničí. Druhá část se věnuje možnostem uplatnění bibliominingu ve vybraných typech knihoven v ČR. Třetí část se zabývá konkrétními českými knihovnami a potenciálem využití bibliominingu v rámci jejich chodu.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Bibliomining – vysvětlení pojmu, obecné informace, příklady využití v zahraničí
3. Analýza uplatnění bibliominingu ve vybraných typech knihoven v ČR
4. Příklady a potenciál využití bibliominingu ve vybraných knihovnách v ČR
5. Závěr

Metoda doporučená vedoucí pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

9.5 Využití vizualizace dat v oblasti vědy a výzkumu [BP]
Analysis of Data Visualization Usage in Science and Research

Cílem bakalářské práce bude prozkoumat dosavadní využití vizualizací dat v oblasti vědy a výzkumu. První část práce popisuje jednotlivé typy vizualizací dat, formu vstupních dat a následně hodnotí jejich vhodnost a srozumitelnost dle typů oborů a jejich převažujících dat. Druhá část popisuje typická vstupní data u vybraných oborů a přiřazuje k nim vhodné vizualizace. Třetí část popisuje konkrétní příklady užití vizualizací dat a hodnotí jejich vhodnost a srozumitelnost.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Vizualizace dat – typy vizualizací, forma vstupních dat a uplatnění u vybraných typů oborů
3. Forma a obsah vstupních dat u vybraných oborů a výběr vhodných vizualizací
4. Příklady vizualizací dat a zhodnocení jejich vhodnosti a srozumitelnosti
5. Závěr

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
tvůrčí kompilát,
kritická analýza

9.6 Získávání znalostí z dat digitálních knihoven [BP]
Knowledge Discovery in Data of Digital Libraries

Cílem bakalářské práce bude prozkoumat možnosti využití technik data miningu pro analýzu dat digitálních knihoven. První část práce popisuje techniky data miningu, které lze využít za účelem získávání znalostí z dat digitálních knihoven, způsob jejich uplatnění a přínos. Dále také začleňuje fázi data miningu do celého procesu získávání znalostí z databází. Druhá část popisuje obecné principy platforem digitálních knihoven a zkoumá data, a to jejich formu, obsah a způsob uplatnění, které platformy v rámci provozu generují. Třetí část uvádí příklady aplikací v českém a zahraničním prostředí digitálních knihoven.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Data mining – obecné informace, zařazení do kontextu procesu získávání znalostí, vhodné techniky pro získávání znalostí z dat digitálních knihoven a jejich přínos
3. Digitální knihovny – obecné informace, forma a obsah dat vhodná pro získávání znalostí
4. Příklady aplikací na zahraničních a českých digitálních knihovnách
5. Závěr

Metoda doporučená vedoucí pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

9.7 Analýza uplatnění text miningu v informační vědě a knihovnictví [BP]
Analysis of Text Mining Usage in Information Science and Librarianship

Cílem bakalářské práce bude prozkoumat uplatnění technik text miningu v oblasti informační vědy a knihovnictví. První část práce popisuje vybrané techniky text miningu, jejich přínos a příklady způsobů uplatnění v oblasti informační vědy a knihovnictví v současnosti. Dále začleňuje tento pojem do kontextu s pojmem data mining a s celým procesem získávání znalostí z dat. Druhá část analyzuje přínos a potenciál využití text miningu v různých typech organizací. Třetí část uvádí příklad a přínos uplatnění text miningu v konkrétní vybrané organizaci v ČR.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Text mining – vysvětlení pojmu, vhodné zdroje a formy dat, příklady způsobů uplatnění v oblasti informační vědy a knihovnictví, uvedení do kontextu s pojmy data mining a získávání znalostí z dat
3. Analýza uplatnění text miningu ve vybraných typech organizací a jeho přínos
4. Příklad a přínos využití ve vybrané organizaci v ČR
5. Závěr

Metoda doporučená vedoucí pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

 

10. PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

10.1 Autorita a její proměny v digitálním věku [BP rámcové téma pro více zájemců]
Authority and its transformation in the digital age

Konkrétní příklady témat, jež je možné v rámci téma zpracovat:
Literarární rešerše na téma stávajícího výzkumu proměny autorit v online prostředí
Internet jako facilitátor oslabení autority (na příkladu konkrétní komunity nebo organizace)
Internet jako facilitátor posílení autority (na příkladu konkrétní komunity nebo organizace)
Konstituce autority v online prostředí
Vliv autority na percepci relevance zdrojů v online prostředí

Autorita je v kontextu výše uvedených prací vnímána jako entita s vnitřním a/nebo vnějším oprávněním rozhodovat, směřovat, ovlivňovat příp. i kontrolovat vývoj v určité oblasti. . Pro praktickou část práce zvolí prostředí (komunitu, organizaci apod.), ve které bude dané téma zkoumat.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
případová studie

10.2 Kvalifikační požadavky zaměstnanců v oblasti projektového managementu ve vymezeném segmentu knihoven [BP rámcové téma pro více zájemců]
Qualification requirements of staff in project management in a defined segment of libraries

Téma může být zpracováno na konkrétní segment knihoven, příp. i na větší instituci samotnou.
Cílem práce je zmapovat současné požadavky na znalosti a dovednosti v oblasti projektového managementu mezi různými typy zaměstnanců specifikovaného segmentu knihoven a porovnat je se skutečným stavem. Výstupem práce je i komplexní doporučení směřující ke zvýšení kompetencí mezi zaměstnanci v této oblasti.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza
kvantitativní průzkum formou dotazníku/ankety
kvalitativní průzkum formou rozhovorů
analýza na základě zvolených standardů
případová studie

10.3 Studie proveditelnosti [BP rámcové téma pro více zájemců]
Feasibility study

Cílem práce je zpracovat ucelený návrh studie proveditelnosti pro projekt implementace vybrané technologie v konkrétní zvolené organizaci. Typ technologie i prostředí, pro který bude studie zpracována, si student volí sám po dohodě s vedoucí práce tak, aby měl jistotu, že bude mít přístup ke všem potřebným informacím a datům nezbytným pro ucelené zpracování studie proveditelnosti.

Metoda doporučená vedoucí pro řešení práce:
případová studie

10.4 Informační chování v oblasti spirituality [DP rámcové téma pro více zájemců]
Information behavior in the domain of spirituality

V rámci tohoto tématu budou zpracována témata, která se budou zabývat specifiky využívání informačních zdrojů a technologií v oblasti spirituality.
Téma je možné pro konkrétní zájemce omezit např. následujícím způsobem:
– soustředit se na úzce vymezenou cílovou skupinu např. dle denominací
– soustředit se na vzorce chování v oblasti percepce / distribuce informací
– omezit se na konkrétní typ technologie např. v procesu dalšího sebevzdělávání
– obavy z „“hereze““ – dopad na výběr zdrojů při sebevzdělávání
– projekt nastavení komunikační strategie pro vybranou cílovou skupinu (případová studie) apod.

Níže uvedené metody budou tedy aplikovány v závislosti na konkrétním vymezeném tématu.
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
síťová analýza,
případová studie

 

11. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

11.1 Katalogy knihovny Jakuba Konráda Praetoria z Perlenberku [BP]
Catalogues of the Library of Jakub Conrad Praetorius of Perlenberg

Cílem práce je srovnání katalogů knihovny brněnského lékaře a cestovatele Jakuba Konráda Praetoria z Perlenberku, která se v závěru třicetileté války stala součástí švédské knižní kořisti. Tři její dobové katalogy, které je třeba srovnat po formální stránce (typ záznamů, pravděpodobný postup při katalogizaci apod.), jsou dostupné v digitální knihovně Knihovně Akademie věd (https://www.knizni-korist.cz/katalogy/, srov. též https://www.knizni-korist.cz/otto-walde-mikulov/). Katalogy obsahují záznamy o cca 2000 knihách různých vědních oborů.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

Možno v rozšířené podobě vypracovat i jako diplomovou práci.

11.2 Sběratelé rukopisů 16. – 21. století [BP tematický okruh pro více zájemců]
Manuscript collectors from 16th to 21st century

Cílem práce je provést komplexní analýzu rukopisné části vybrané sběratelské knihovny z období 16. – 21. století.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

Možno v rozšířené podobě vypracovat i jako diplomovou práci.

11.3 Výzkumy bohemikálních rukopisů v zahraničí v 19. století [BP]
Research of manuscripts of Czech origin abroad in the 19th century

Cílem práce je představit výzkumy českých badatelů, kteří v 19. století zkoumali bohemikální rukopisy v cizině (Beda Dudík, Josef Pečírka, Jaroslav Goll, Josef Truhlář, Václav Flajšhans) a na základní úrovni analyzovat jejich soupisy publikované tiskem.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
historická analýza,
tvůrčí kompilát

11.4 Čtenářství v pozdním středověku [DP tematický okruh pro více zájemců]
Reading in the late Middle Ages

Cílem práce je komplexní výzkum čtenářství v pozdním středověku na základě dokladů z různých sociálních prostředí, které se týkají jak rukopisů, tak inkunábulí. Pro zpracování tématu je nutná výborná znalost latiny a paleografie.
DRAGOUN, Michal et al., Knižní kultura českého středověku. Praha 2020.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

11.5 Knihy v prostředí pražské univerzity v 15. a 16. století [DP]
Books in the environment of the Prague University in the 15th and 16th centuries

Cílem práce je rekonstruovat podobu knihoven středověké pražské univerzity. Pro zpracování tématu je nutná výborná znalost latiny a paleografie.

DRAGOUN, Michal et al., Knižní kultura českého středověku. Praha 2020.

11.6 Ochrana rukopisů a inkunábulí v českých sbírkách [DP]
Preservation Manuscripts and Incunabula In Czech Collections

Cílem práce bude zmapování podmínek uložení rukopisů a inkunábulí v historických knižních fondech v českých institucích. V teoretické části budou definované zásady ochrany rukopisů a inkunábulí se zaměřením především na preventivní ochranu historických fondů v kontextu jejich uložení, jako jsou vhodné klimatické podmínky, zásady pro manipulaci, ochrana reprodukcí, bezpečnostní opatření. Součástí praktické části budou strukturované rozhovory se správci vybraných historických fondů. Otázky v rozhovorech se zaměří zejména na výše uvedené zásady ochrany historických fondů v českých institucích.

ALT, Jaroslav. Rukověť péče o papírové sbírkové předměty: sborník příspěvků přednesených na semináři RG ČR Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích v Litomyšli 21. – 23. 10. 2003. Praha: Rada galerií České republiky, 2003. ISBN 80-903422-0-5.
DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-88013-75-4.
ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervace archiválií a knih. Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-383-6.
RITZENHALER, Mary Lynn. Preservation Archives and Manuscripts. Chicago: Society of American Archivists, 1993. ISBN 0-931828-94-5.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
kvantitativní výzkum,
srovnávací analýza,
tvůrčí kompilát

11.7 Tiskařská produkce z období raného novověku online: srovnávací analýza [DP]
Printed production from the early modern period online: a comparative analysis

Cílem práce je srovnat prezentaci raně novověké tiskařské produkce (do roku 1800) v reprezentativním vzorku národních retrospektivních bibliografií. V praktické části práce by měla být charakterizován nejen jejich obsah, ale především provedena komplexní analýza uživatelského rozhraní (UX) nejdůležitějších databází. Pro zpracování tématu je třeba základní obeznámenost s problematikou starých tisků, ale také znalost metod analýzy UX.

PETTEGREE, Andrew a KEMP, Graeme. The Universal Short Title Catalogue. Creating and Exploiting a Major Bibliographical Resource. La Bibliofilia, 2017, roč. 119, č. 1, s. 159-171.
Benyon, David. Designing user experience: a guide to HCI, UX and interaction design. Fourth edition. Harlow, England: Pearson, 2019. xxviii, 644 stran. ISBN 978-1-292-15551-7.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
tvůrčí kompilát

 

12. Ing. Jitka Novotná, Ph.D.

12.1 e-Government a základní registry veřejné správy [BP]
e-Government and basic registers of public administration

Cílem práce je popsat využívání ICT veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování informačních služeb. Práce může zahrnout i mezinárodní srovnání.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie

12.2 Webová analytika portálu [BP rámcové téma pro více zájemců]
Web analytics of a portal

Cílem práce je popis problematiky webové analýzy a možnost využití dostupných nástrojů, součástí je příklad na konkrétním portálu. Student rozebere co vše je možné a vhodné sledovat nebo naopak nelze, vybere konkrétní web a udělá analýzu (počty přístupů, kliky, logy, IP, vývoj v čase, možnosti využití…).

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie,
experiment,
tvůrčí kompilát

12.3 Pojem informační války a vliv médií na šíření informací [DP]
The concept of information war and the influence of the media on the dissemination of information

Cílem práce je analýza vlivu šíření informací/dezinformací a jejich ovlivnění uživatele. Součástí práce by měla být analýza konkrétních podkladů (médií, portálu, šetření apod).

Předpokládá se, že by se jednalo o primárně obsahovou a kritickou analýzu textu či případovou studii. Pokud si student vybere aktuální téma (např. téma koronaviru a informování v konkrétní zemi/zemích, příp. vymezí na konkrétní komunitu (odbornou /širokou veřejnost/ jazykovou apod.) a udělá studii nebo porovnání, nemůže dojít k situaci, kdy se práce duplikovala s pracemi 10 let starými, pouze v teoretické části, příp může posoudit, zda je stále platná.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie

12.4 Analýza vybraných reportingových nástrojů [DP]
Analysis of selected reporting tools

Předmětem teoretické části práce bude popis a vysvětlení problematika zajišťování reportingu a následně v praktické části kvalitativní analýza vybraných reportingových nástrojů v prostředí business intelligence. Součástí práce bude sestavení škály hodnotících kritérií.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza

12.5 Analýza dat státní pokladny – návrh datového skladu pro vizualizaci výsledků [DP]
Assessment of tax revenues of regions and municipalities in the Czech Republic

Předmětem práce bude posouzení vývoje daňových příjmů obcí a krajů v ČR v závislosti na příjmech státní pokladny. Součástí práce bude kvalitativní datová analýza dostupných dat státní pokladny a návrh datového skladu pro vizualizaci výsledků.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza

12.6 Řízení rizik v oblasti e-Governmentu [DP]
E-Government Risk Management

V teoretické části budou rozebrány jednotlivé kroky procesu řízení rizik se zaměření na veřejnou správu a hlavní metody využívající se pro identifikaci a kvantifikaci rizik. Praktická část bude zahrnovat popis vybraného projektu, hlavním úkolem bude výběr metodiky, identifikace a ohodnocení rizik a návrh opatření ke snížení jejich závažnosti. Součástí práce bude registr rizik, který může sloužit i pro další projekty.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza,
případová studie

12.7 Datová vizualizace v Business Intelligence [DP]
Data visualization in Business Intelligence

Teoretická část práce se bude zabývat datovou virtualizací a možnostmi jejího využití. Cílem praktické části práce bude na základě vybraných dat vytvořit různé verze logických datových skladů realizovaných pomocí zvolených nástrojů umožňujících datovou virtualizaci.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza,
případová studie,
experiment

12.8 Využití agilních metodik řízení projektů [DP]
Use of agile project management methodologies

Práce se zaměří na analýzu využití agilních metodik řízení projektů, teoretická část se bude věnovat vysvětlení klíčových pojmů týkajících se agilních metodik. Cílem praktické části práce bude na základě dotazníkového šetření identifikovat hlavní přínosy a omezení agilně řízených projektů ve vybrané/vybraných společnostech procházející agilní transformací. Součástí bude sadu doporučení a návrhů na možná zlepšení fungování agilních týmů, která poté může být využita i pro jiné společnosti nebo projekty, procházející agilní transformací.

Možno v rozšířené podobě vypracovat i jako diplomovou práci.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza,
případová studie,
experiment

 

13. Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

13.1 Vzdělávací programy v českých knihovnách [BP]
Educational Programmes in Czech Libraries

Cílem práce je formou několika případových studií analyzovat vzdělávací programy v českých knihovnách a pojmenovat základní trendy v této oblasti. Rámcem práce by měla být teorie a legislativa vymezující vzdělávací funkce knihoven. Kritérii pro analýzu jednotlivých programů a jejich vzájemné porovnání bude především cílová skupina programu, jeho obsah a forma. Práce může zohlednit i specifickou situaci způsobenou pandemií Covid-19 a karanténními opatřeními.

Je vhodné práci zaměřit na vybraný výsek knihoven/skupinu knihoven (například městské), vzhledem k očekávanému rozsahu práce a očekávané míře detailu.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
srovnávací analýza,
případová studie

13.2 Digitální média v kontextu české vzdělávací politiky [BP]
Digital Media in the Context of Czech Educational Policy

Předmětem práce je analýza konceptů vycházejících z digitálního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Digitální vzdělávání je zde chápáno jak na úrovni metody, respektive prostředku pro naplnění vzdělávacích cílů v různých oblastech, tak na úrovni obsahu a cílů – tedy především v oblasti digitální a mediální gramotnosti. Předmětem analýzy jsou legislativní a kurikulární dokumenty, již existující výzkumy (např. Česká školní inspekce), případně i vlastní výzkum v některé z oblastí.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
pozorování, stínování, modelování (person),
obsahová a kritická analýza (textu),
diskurzivní analýza

13.3 Možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví v digitálním prostředí [BP]
Opportunities for Presentation and Interpretation of Cultural Heritage in the Digital Environments

Práce se zaměřuje na možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví v digitálním prostředí. V posledních letech vzniklo jak v českém, tak světovém kontextu mnoho projektů, jež formou digitalizace zprostředkovávají kulturní dědictví. Předmětem analýzy je transformace konceptu kulturního dědictví (heritage), k níž v digitálním prostředí dochází a to jak na straně prezentace (prezentující instituce), tak na straně recepce (zkušenosti s poznáváním kulturního dědictví v digitálním prostředí). Práce by na základě analýzy měla dospět k sadě doporučení pro další projekty v této oblasti.

Téma je možné zpracovat i jako diplomovu práci (s ohledem na zvolenou metodu práce).

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie

13.4 Testování digitálních vzdělávacích aplikací [BP]
Testing of Digital Educational Applications

Práce se zaměřuje na proces testování digitálních aplikací a specifika testování aplikací určených pro provoz ve vzdělávacím procesu. V teoretické části práce autor/ka zasadí testování do procesu vývoje aplikací (s důrazem na oblast vzdělávání). V praktické části pak autor/ka navrhne testování k vybrané vzdělávací aplikaci a z části testování i realizuje nebo modeluje. Předmětem práce je testování jak z hlediska technického (funkčnosti aplikace), tak z hlediska obsahového a vzdělávacího (efektivita aplikace).

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
pozorování, stínování, modelování (person)

13.5 Vztah globální klimatické změny a digitálních technologií v současném myšlení [DP]
Relation of the Climate Change and Digital Technologies in Contemporary Thinking

Práce se zaměřuje na fenomén globální klimatické změny a jeho vztah k digitálním technologiím v současném myšlení. Práce zmapuje základní obrysy promýšlení klimatické změny a bude hledat spojitosti s konceptualizací digitálních technologií a médií. Do jaké míry současné digitální technologie přispívají ke klimatické změně? Považují současní myslitelé a myslitelky digitální technologie za východisko klimatické změny? Jak digitální komunikační technologie ovlivňují komunikaci témat týkající se klimatické změny? Jakou roli v rámování témat klimatické změny hraje novomediální umění? Tyto otázky představují možný klíč k ohledání a interpretaci vztahu klimatické změny a digitálních technologií. Od autora nebo autorky se očekává interpretace textů a vlastní originální vklad do diskuze.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
diskurzivní analýza,
teoretická práce

 

14. Mgr. Jakub Sedláček

14.1 Budování parasociálních vztahů na YouTube [BP]
Building Parasocial Relationships on YouTube

Cílem práce je vytvořit typologii youtuberů z hlediska technik, které (vědomě či nevědomě) používají k budování parasociálního vztahu diváka se svou osobou. Od zájemce se očekává splnění předmětu ANM50613 (Celebrita ve světě nových médií) a osobní zájem o youtubery, neboť obsahová analýza bude vyžadovat stovky systematicky zhlédnutých videí.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
obsahová a kritická analýza (textu)

14.2 OnlyFans: pornografie, nebo symptomatická léčba epidemie samoty? [BP]
OnlyFans: Pornography or Symptomatic Treatment of the Loneliness Epidemic?

Cílem práce je zmapovat fenomén OnlyFans včetně existujících rozhovorů s uživateli/tvůrci obsahu a následně se pokusit zodpovědět vyvstalé otázky formou rozhovorů vlastních.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
obsahová a kritická analýza (textu),
data mining

14.3 „Incelové“: subkultura nedobrovolného celibátu [BP]
Incels: A Subculture of the Involutary Celibate

Cílem práce je prozkoumat a popsat online subkulturu „incelů“ a následně se pokusit zodpovědět vyvstalé otázky formou rozhovorů s těmi, kdo se k ní hlásí.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
obsahová a kritická analýza (textu),
síťová analýza,
data mining

14.4 Smrt celebrity a parasociální truchlení [BP]
The Death of Celebrity and Parasocial Mourning

Cílem práce je analýza příspěvků na sociálních sítích, diskuzních komentářů atd. vytvořených v souvislosti s úmrtím vybrané významné celebrity, např. Karla Gotta. Od zájemce se očekává splnění předmětu ANM50613 (Celebrita ve světě nových médií).

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
diskurzivní analýza,
data mining

14.5 Uživatelé seznamovacích aplikací v době pandemie [BP]
Dating App Users in the Times of a Pandemic

Cílem práce je formou rozhovorů prozkoumat proměny chování uživatelů seznamovacích aplikací (Tinder aj.) v době pandemie, případně v návaznosti na ni.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů

14.6 Umělá inteligence ve zpracování zvuku a produkci populární hudby [BP]
Artificial Intelligence in Sound Engineering and Pop Music Production

Cílem práce je popsat historii a současnou praxi využití „umělé inteligence“ v profesionálním nahrávání a zpracování zvuku a v produkci populární hudby. Zájemce by se měl v prostředí zpracování zvuku/hudební produkce sám pohybovat (nebo mít k někomu takovému alespoň dlouhodobější osobní přístup), aby mohl dostupné nástroje osobně zhodnotit.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
historická analýza,
meta-analýza

 

15. PhDr. Veronika Sladká

kontaktní e-mail doktorandky: veronika.sladka@gmail.com
15.1 Inormační potenciál titulních listů v 16. století [BP]
Information Potential of title pages in the 16th Century

Cílem práce je zmapovat ztvárnění a vývojové proměny titulních listů tisků ze 16. století a případně nalezení ustálených vzorů v závislosti na žánru tištěného titulu.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
analýza dochovaných starých tisků

15.2 Knihkupecké katalogy v 17. a 18. století [BP]
Bookseller’s catalogues of 17th and 18th centuries

Základní charakteristika a historický vývoj fenoménu nakladatelských a knihkupeckých nabídkových katalogů v zahraničí a v českých zemích. Komparace na základě obsahové analýzy vybraných titulů ze zahraniční a domácí produkce.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza textu
srovnávací analýza

15.3 Možnosti a limity využití digital humanities při studiu starých tisků [BP]
Possibilities and limitations of digital humanities in the field of book history

Obecný úvod do problematiky digital humanities a jejich uplatnění v rámci společensko-vědního výzkumu, zejména s ohledem na dějiny knižní kultury (situace v zahraniční, v ČR); stěžejní mezinárodní projekty využívající nástroje DH při studiu starých tisků; zhodnocení přínosu a jejich vědeckého využití na konkrétním příkladě.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
tvůrčí kompilát
případová studie

15.4 Podoba a umístění nakladatelských informací v tiscích 16. století [BP]
Form and Position of Publishing Information in the 16th Century Prints

Cílem práce je na základě tiskařské produkce 16. století představit podobu a umístění impresa (tj. informací o místu, datu tisku a tiskaři) včetně vývojových proměn v rovině estetické, typografické a informační.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
typografická analýza fyzických znaků dochované tiskařské produkce

15.5 Problematika prezentace vzácných tisků v elektronickém prostředí [BP]
Issues of Presentation of Rare Books in the Electronic Environment

Základní úvod do problematiky prezentace a zpřístupnění starých tisků, nástroje digital humanities, klady a zápory této formy prezentace, možnosti využití (např. z hlediska vědeckého výzkumu, vzdělávání širší veřejnosti), představení významných projektů.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza
analýza na základě zvolených standardů
tvůrčí kompilát

 

16. Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.

16.1 Pornography and Czech children [DP]
Pornografie a české děti

Jazyk práce: angličtina

Porn consumption moved to early age thanks to early adoption of smartphones in school children. Early porn consumption can cause many social and psychological problems that we are aware of. What we are not aware of is the real situation in Czech children. As well there are not metodic manuals for teachers how to open this theme and talk about this problem with students.
Zásady pro vypracování práce musí být zpracovány v českém jazyce, text výše je uveden anglicky, aby bylo zřejmé, že práce musí být psána v cizím jazyce.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
meta-analýza,
případová studie

16.2 The influence of parental strategies on the formation of digital habits in their children [DP]
Vliv rodičovských strategií na formování digitálních návyků dětí

Jazyk práce: angličtina

To answer the question how the parental attitude towards digital technologies at home form the child behaviour in digital world itself. Use of standardized Patti Valkenburg scales in relation to other aspects such as problematic smartphone use in children, excessive gaming etc.
Zásady pro vypracování práce musí být zpracovány v českém jazyce, text výše je uveden anglicky, aby bylo zřejmé, že práce musí být psána v cizím jazyce.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
meta-analýza,
případová studie

16.3 User interface design guidelines for children mobile learning applications [DP]
Dětské mobilní vzdělávací aplikace: zásady pro kvalitní UI design

Jazyk práce: angličtina

In order to develop an effective mobile learning application, the user interface should take into account the requirements of its users for mobile learning. Children in particular are immature learners and mobile users, whose characteristics and insights are not quite the same as the adults. To date, there are design guidelines for mobile learning applications, however they are not specifically intended for children. The study should bring awareness of efficient UI design for children learning in mobile environments.
Zásady pro vypracování práce musí být zpracovány v českém jazyce, text výše je uveden anglicky, aby bylo zřejmé, že práce musí být psána v cizím jazyce.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
meta-analýza,
případová studie

 

17. PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

17.1 České čítárny novin a časopisů 1772-1798 [BP]
Czech Literary Cafés 1772-1798

Práce se zaměří na kompilaci dostupné literatury (článkové a monografické) týkající se českých čítáren novin a časopisů od založení Gerleho Learned Clubu až do oficiálního zákazu čítáren roku 1798. Pozornost bude věnována motivům, na jejichž základě byly čítárny zřizovány, složení klientely i struktuře dostupných periodik. Situace v Čechách a na Moravě bude porovnána se situací veřejných čítáren v zahraničí. Autorka / autor se pokusí zformulovat hodnocení vlivu veřejných čítáren na vývoj kulturně-politické situace v českých zemích.
Znalost němčiny podmínkou.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
historická analýza,
tvůrčí kompilát

17.2 Johann Heinrich Hottinger jako knihovník [BP]
Johann Heinrich Hottinger As Librarian

Historická analýza teoretického a praktického působení švýcarského filologa a theologa Johanna Heinricha Hottingera (1620-1667) na poli knihovnictví a odraz této činnosti v jeho díle. Práce bude – podle schopností studenta – vycházet buď pouze z analýzy a syntetizující kompilace dostupné relevantní literatury. V případě znalosti latinského jazyka může být zapojena rovněž analýza primárních Hottingerových textů.
Nutná znalost němčiny a angličtiny.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
případová studie,
tvůrčí kompilát

 

18. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

18.1 Informační a komunikační technologie na Blízkém východě [DP rámcové téma pro více zájemců]
Information and communication technologies in the Middle East

Cílem práce je výzkum sociálních, kulturních nebo ekonomických aspektů šíření informačních a komunikačních technologií na blízkém východě. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
meta-analýza,
data mining,
případová studie

18.2 Informační etika [DP rámcové téma pro více zájemců]
Information ethics

Cílem práce je výzkum etických aspektů sběru, uchovávání a sdílení informací ve společnosti. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
diskurzivní analýza,
síťová analýza,
meta-analýza,
data mining,
případová studie

18.3 Informační právo [DP rámcové téma pro více zájemců]
Information law

Cílem práce je výzkum právních aspektů souvisejících s vytvářením, uchováváním a šířením informací ve společnosti. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
meta-analýza,
případová studie

18.4 Kapitalismus dohledu [DP]
Surveillance capitalism

Cílem práce je teoretický výzkum kapitalismu dohledu, analýza implementace jeho prvků v praxi nebo empirický výzkum jeho dopadu na společnost. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
diskurzivní analýza,
historická analýza,
meta-analýza,
případová studie,
experiment

18.5 Nová média a behaviorální modifikace [DP]
New media and behavioral modifications

Cílem práce je výzkum role nových médií v behaviorálních modifikacích, případně výzkum konkrétních aplikací pro změny chování a jejich dopadů na jedince a společnost. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
pozorování, stínování, modelování (person),
případová studie,
experiment

18.6 Nová média a demokratizační procesy [DP rámcové téma pro více zájemců]
New media and democratization processes

Cílem práce je zjistit, jaké jsou možnosti a limity nových médií a digitálních technologií v podpoře demokratizačních procesů ve společnosti. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
srovnávací analýza,
historická analýza,
meta-analýza,
data mining,
případová studie

18.7 Reprezentace v počítačových hrách [DP rámcové téma pro více zájemců]
Representation in video games

Cílem práce je kritická analýza reprezentace v počítačových hrách. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
obsahová a kritická analýza (textu),
diskurzivní analýza,
meta-analýza,
případová studie,
experiment

18.8 Sociální a kulturní aspekty počítačových her [DP rámcové téma pro více zájemců]
Social and cultural aspects of video games

Cílem práce je výzkum sociálních a kulturních aspektů počítačových her. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
historická analýza,
případová studie,
experiment

18.9 Sociální aspekty nových médií [DP rámcové téma pro více zájemců]
Social aspects of new media

Cílem práce je výzkum sociálních aspektů nových médií. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
síťová analýza,
meta-analýza,
data mining,
případová studie,
experiment

18.10 Teoretické aspekty herního designu [DP rámcové téma pro více zájemců]
Theoretical aspects of game design

Cílem práce je kriticky zpracovat vybrané teoretické otázky herního designu. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkrétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
diskurzivní analýza,
historická analýza,
meta-analýza,
případová studie

18.11 Výukové počítačové hry a simulace [DP rámcové téma pro více zájemců]
Educational video games and simulations

Cílem výzkumu je analyzovat možnosti a limity využívání počítačových her a simulací ve výuce, případně pomocí experimentu změřit výukový efekt konkrétní aplikace. Jedná se o šířeji definovaný výzkumný okruh, konkétní téma si diplomant stanoví sám po konzultaci s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
KVALItativní průzkum formou deníkových záznamů,
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza,
meta-analýza,
případová studie,
experiment

 

19. Mgr. David Jiří Šlosar

kontaktní e-mail doktoranda: slosarda@ff.cuni.cz
19.1 Bibliometrická analýza vybraného tématu [rámcové BP téma pro více zájemců]
Bibliometric analysis of the chosen topic

Cílem práce je zpracovat bibliometrickou analýzu v tématu či oboru, který si student zvolí po dohodě s vedoucím práce. Rozsah tématu se může pohybovat od úzkého zaměření v rámci ČR až po mezinárodní produkci oboru. Detaily analýzy jsou určeny právě rozsahem tématu, avšak obsaženy jsou minimálně počty prací, citací, geolokační údaje, autorské a afilační údaje, to vše v čase. Teoretická část bude obsahovat stručný úvod do bibliometrie. Praktická část bude obsahovat popis získání dat, jejich zpracování a vyhodnocení výsledků.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
bibliometrická analýza

19.2 Scientometrie v ČR v období 1990 až 2020 [BP]
Scientometrics in CR in period from 1990 to 2020

Cílem práce je vypracovat hloubkovou rešerši scientometrie v rámci ČR v období 1990 až 2020. Bude obsažen úvod do scientometrie, dále v daném období popsán stav výzkumu, vědecká produkce, pracoviště a integrace na národní úrovni.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

19.3 Vliv hodnocení vědy na vědeckou produkci vybraného státu [rámcové BP téma pro více zájemců]
The influence of science evaluation on the scientific production of a selected country

Cílem práce je zmapovat změnu v produkci vědeckých prací vybraného státu v souvislosti se změnou systému hodnocení vědy. Student si volí stát po dohodě s vedoucím práce.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
případová studie,
bibliometrická analýza

19.4 Současný stav hodnocení vědy v EU [BP]
Current state of science evaluation in the EU

Cílem práce je zmapovat a popsat současné systémy hodnocení vědy na národní úrovni ve státech EU 19 (EU 15 + Visegrádská čtyřka).

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

19.5 Vizualizace ve scientometrii [BP]
Visualization in scientometrics

Cílem práce je představit vybrané způsoby vizualizací a prezentací scientometrických dat. V rámci práce budou charakterizována data, se kterými scientometrie pracuje a nástroje, které slouží k vizualizacím.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

19.6 Světové rankingy akademických institucí a jejich scientometrie [BP]
World rankings of academic institutions and their scientometrics

Cílem práce je detailně popsat vybrané světové rankingy akademických institucí (Leiden Ranking, Shanghai Ranking atd.) a provést stručné porovnání. Důraz je kladen na scientometrickou část rankingů. Provedeno bude také zohlednění kritiky a společenský dopad rankingů.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
tvůrčí kompilát

19.7 Frakcionalizace ve scientometrii [DP]
Fractionalization in scientometrics

Cílem práce je zpracovat přehled způsobů frakcionalizace (například zohlednění podílu autora na článku) ve scientometrii. Zahrnuty budou frakcionalizace nejen počtů citací, ale i dalších scientometrických indikátorů. Zohledněn bude i kontext hodnocení vědy.

Metoda doporučená vedoucím pro řešení práce:
tvůrčí kompilát

 

20. PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.

20.1 Postsocialismus v české knižní kultuře [BP tematický okruh pro více zájemců]
Post-socialism in Czech book culture

Cílem práce bude identifikovat a analyzovat vzájemné souvislosti mezi vybranými aspekty „knižního komunikačního okruhu“ (Robert Darnton) a kulturně-politickým kontextem české transformační společnosti po roce 1989.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza
kvalitativní průzkum formou rozhovorů
tvůrčí kompilát
případová studie

20.2 Prestiž nakladatele v komparativní historické perspektivě: případová studie života a díla vybraného nakladatele dvacátého či jednadvacátého století [BP]
The Status and Social Prestige of the Publisher’s Profession in Comparative Historical Perspective: Case Study of the Life and Achievements of a Publisher of the Twentieth or Twenty First Century

Rámcovým cílem práce pomocí biografické metody zmapovat život a dílo vybraného nakladatelského subjektu dvacátého či jednadvacátého století a zhodnotit jeho přínos pro rozvoj české knižní kultury daného období. Cíl práce je možno dále konkretizovat v průběhu individuálních konzultací v závislosti na výzkumných prioritách a zájmech studujících.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
historická analýza,
případová studie

20.3 Proměny čtenářství a každodennosti v období tzv. normalizace [BP tematický okruh pro více zájemců]
Transformation of everyday life and readership during the era of so-called normalisation

Student se zaměří na analýzu vybraného okruhu sociálních institucí, jež s danou problematikou souvisí, tj. např. rodina, škola, veřejná a soukromá knihovna apod.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
kvalitativní průzkum formou rozhovorů,
tvůrčí kompilát,
focus groups

20.4 Proměny postavení autora jako politicko-sociální instituce po roce 1989 [BP tematický okruh pro více zájemců]
Transformation of the socio-political institution of an author after 1989

Na příkladě konkrétního autorského subjektu či skupiny tvůrců bude student demonstrovat a analyzovat uvedené procesy.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
kvalitativní průzkum formou rozhovorů,
tvůrčí kompilát,
případová studie

20.5 Proměny postavení nakladatelského subjektu v letech 1948-1968 [BP tematický okruh pro více zájemců]
Transformation of the institution of publisher during the years 1948-1968

Student si zvolí jedno státní nakladatelství, jež působilo v bývalém Československu v uvedeném období, a na něm bude dané procesy demonstrovat a analyzovat.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
kvalitativní průzkum formou rozhovorů,
případová studie

20.6 Společenská a kulturní role domácích knihoven v letech 1948-1989 [BP]
Social and Cultural Role of Home Libraries during 1948-1989

Rámcovým cílem práce je formou případové studie vybraného výzkumného vzorku domácích knihoven analyzovat a zhodnotit jejich význam v dobovém společensko-kulturním kontextu druhé poloviny dvacátého století. Cíl práce je možno dále konkretizovat v průběhu individuálních konzultací v závislosti na výzkumných prioritách a zájmech studujících.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
historická analýza,
případová studie

20.7 Chaos, krize, nové příležitosti? Český knižní trh v době pandemické [BP]
Chaos, crisis, new opportunities? Czech book market during the pandemic

Rámcovým cílem práce je formou případové studie vybraných aspektů současného knižního trhu a jeho aktérů (např. nakladatelé, distributoři, knihkupci) analyzovat jejich reakci na současnou pandemickou situaci. Klíčovým zdrojem dat bude mediální reprezentace daných procesů a konkrétní výpovědi jejich účastníků. Cíl práce se bude dále konkretizovat v průběhu individuálních konzultací v závislosti na výzkumných prioritách a zájmech studujících.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě jednou z nich, případně jejich kombinací):
kritická diskurzivní analýza mediální reprezentace,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
případová studie

20.8 Co jsou to materiální dějiny ,samizdatu‘? Společenská a kulturní role „alternativního“ knižního komunikačního okruhu (Darnton) ve vybraném období v rozmezí let 1948-1989 ve světle současných neo-materialistických přístupů [DP]
What is the material history of samizdat? Social and cultural role of ‘alternative’ book communication circuit (Darnton) during a selected period (1948-1989) in the light of current approaches of new materialism

Rámcovým cílem práce je formou případové studie vybraného výzkumného vzorku ‚samizdatové‘ textové produkce analyzovat a zhodnotit vztah mezi společensko-kulturní rolí dané oblasti a technologiemi psaní, genezí textů, jejich produkcí/výrobou, včetně otázek financování a distribuce. Cíl práce se bude dále konkretizovat v průběhu individuálních konzultací v závislosti na výzkumných prioritách a zájmech studujících.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě jednou z nich, případně jejich kombinací):
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
historická analýza,
případová studie

 

21. Mgr. Michal Švarný

kontaktní e-mail doktoranda: michal.svarny@gmail.com
21.1 Analýza počítačové hry, nebo gamifikovaného informačního systému z hlediska HCI [BP]
Computer game or gamified information system analysis from the perspective of HCI

Cílem práce je provést kritickou analýzu aplikující kritéria a poznatky z oboru HCI na uživatelské rozhraní vybrané počítačové hry, nebo jiného informačního systému s herními prvky.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
případová studie,
tvůrčí kompilát

21.2 Herní gramotnost jako součást mediální gramotnosti [BP]
Game literacy as part of media literacy

Cílem práce je popsat současný stav odborné diskuze ohledně nově zkoumané kompetence spadající do oblasti mediálního vzdělávání, srovnat případné odlišné přístupy, způsoby vymezení. Na základě této teoretické části pak udělat kritickou obsahovou analýzu konkrétní hry a případovou studii projevů různých úrovní herní gramotnosti v komunitě jejích hráčů.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
pozorování, stínování, modelování (person),
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
meta-analýza,
případová studie,
tvůrčí kompilát

21.3 Výuka cizích jazyků se zapojením vzdělávacích aplikací [BP]
Foreign language teaching with the use of learning application

Cílem práce je popsat různé možnosti využití mobilních a on-line aplikací při výuce cizích jazyků, popsat, jak jsou tyto aplikace v případě českého školství využívány a jak tuto situaci ovlivnila distanční výuka v souvislosti s pandemií COVID-19.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza,
meta-analýza,
případová studie,
tvůrčí kompilát

21.4 Kombinace distančního on-line vzdělávání a prezenční výuky [BP]
Hybrid on-line and in-person learning

Cílem práce je popsat nové trendy v kombinované výuce vyvolané zkušenostmi z uzavírání škol a distanční výukou během pandemie COVID-19. Práce se zaměří na otázku technologií, nikoliv pedagogickou, v souladu s informačně-vědním zázemí oboru.

Metody doporučené vedoucím pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVANTItativní průzkum formou dotazníku/ankety,
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
pozorování, stínování, modelování (person),
srovnávací analýza,
meta-analýza,
případová studie

 

22. Mgr. Jana Vlachová

kontaktní e-mail doktorandky: janatvrznikova@centrum.cz
22.1 Formální analýza novozákonního cyklu užívaného tiskárnou Jiřího J. Dačického [BP]
Formal analysis of the new testament cycle used by the printing office of Jiří J. Dačický

Cílem práce je představit novozákonní cyklus, který byl otištěn v několika edicích náboženské literatury z 80. a 90. let 16. století v pražské tiskárně Jiřího J. Dačického. Komparativní analýza umožní určit míru závislosti na starším zpracování této látky v tiskárně Michaela Peterleho st. a její výsledky spolu s využitím dosavadní literatury umožní přispět k bližšímu poznání inspiračních zdrojů ilustračních motivů užívaných pražskými tiskaři. Přílohou práce bude dosud nepublikovaný seznam jednotlivých štočků vč. jejich knihovědného popisu.

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006.
TVRZNÍKOVÁ, Jana. Tiskař a briefmaler Michael Peterle (1537–1588). Knihy a dějiny 23/1–2, 2016. S. 6–24.
VEČEŘOVÁ, Petra. Knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a Jan Othmar Jakubův Dačický. Disertační práce FF UK. Praha 2012.
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 2006.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

22.2 Formální analýza vybraného ilustračního cyklu užívaného českými tiskárnami předbělohorského období [BP tematický okruh pro více zájemců]
Formal analysis of an illustration cycle used by Czech printers before 1621

Cílem práce je představit konkrétní ilustrační cyklus a za pomoci dosavadní uměnovědné a knihovědné literatury jej zasadit do kontextu ilustrační (a dekorační) výzdoby užívané v dané tiskárně. Přílohou práce je seznam jednotlivých ilustračních štočků vč. jejich knihovědného popisu.

BOHATCOVÁ, Mirjam a kol. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.
KUNZE, Horst. Geschichte der Buchillustration in Deutschland – Das 16. und 17. Jahrhundert. Leipzig: Insel, 1993.
ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006.
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 2006.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

Student/ka by měl/a vybírat nejlépe z tiskáren, jejichž produkce již byla zpracována monograficky či závěrečnou prací.

22.3 Historický fond starých (a vzácných) tisků vybraného okresního muzea [BP tematický okruh pro více zájemců]
Historical collection of rare books in a district museum

Cílem práce je představit historii a současnost sbírky starých a vzácných tisků, popř. rukopisů uložených ve vybraném menším muzeu. Nedílnou součástí je popis fondu a zhodnocení jeho stavu, uchování a zpřístupnění. Práce je vypracována na základě dostupné literatury i informací získaných na webových stránkách muzea a od správce fondu.

BĚHALOVÁ, Štěpánka. Knihovny muzeí a galerií. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 2 [cit. 2014-12-19]. Dostupný z WWW: . ISSN 1804-4255.
HARTMANOVÁ, Květa (sest.). Adresář knihoven muzeí a galerií ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2007.
VRCHOTKA, Jaroslav. Příručka pro knihovny muzeí a galerií. Praha: Národní muzeum, 1982. 155 s. Muzejní práce / Ústř. muzeologický kabinet Nár. muzea; Sv. 20.
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 2006.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
pozorování,
stínování,
modelování (person),
případová studie,
tvůrčí kompilát

22.4 Obsahová analýza vybraných jednolistů z Dobřenského sborníku [BP rámcové téma pro více zájemců]
Content analysis of the selected single-leaves from Dobřenský collection

Cílem práce je analýza 1–3 vybraných jednolistů z Dobřenského sbírky jednolistů z 16. století, jež je uložena ve Strahovské knihovně pod signaturou DR I 21 a je dostupná online na Manuscriptoriu. Student si vybírá dle jednotícího hlediska (např. úkazy na obloze) a své jazykové vybavenosti. Představí obsah a okrajově též formu jednolistů a zasadí je do dobového kulturně-sociálního kontextu. Práce bude vypracována na základě studia pramenů a dostupné literatury.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
diskurzivní analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

BOHATCOVÁ, Mirjam. Výzkum jednolistové publicistiky raného novověku. Knihy a dějiny 4/1, 1997.
HRADILOVÁ, Marta – TOŠNEROVÁ, Marie (eds.). Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., 2018.
KOPÁČEK, Jiří. Dobřenského sbírka jednolistů 16. století. Diplomová práce FF UK. Praha 2000.
SCHILLING, Michael. Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Tübingen: Max Niemeyer, 1990.
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 2006.

22.5 Zmapování výskytu lišt s personifikovanými Ctnostmi v tiskárnách rudolfínské Prahy [BP]
Documentation of the use of personified virtues ornamental bands in the prague printing offices of the time of Emperor Rudolf II

Cílem práce je zmapování motivu s alegoriemi křesťanských Ctností v podobě ženských postav Víry a Naděje, Lásky a Spravedlnosti, Moudrosti a Umírněnosti, Statečnosti a Trpělivosti. Lišty s tímto motivem se objevují v různých zpracováních v českých tiscích 2. poloviny 16. století (v Peterleho tiskárně, u Dačických, Mikuláše Štrause ad.). Základními metodami jsou jednak komparativní analýza, jednak tvůrčí kompilát. Práce přispěje k bližšímu poznání transferu dekoračních prvků užívaných českými raně novověkými tiskaři.

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006.
TVRZNÍKOVÁ, Jana. Život a dílo tiskaře a dřevořezáče Michaela Peterleho. Diplomová práce FF UK. Praha 2015.
VEČEŘOVÁ, Petra. Knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a Jan Othmar Jakubův Dačický. Disertační práce FF UK. Praha 2012.
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 2006.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
srovnávací analýza,
historická analýza,
tvůrčí kompilát

 

23. doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

23.1 Návraty Josefa Váchala (1884 – 1969) k počátkům knihtisku [BP]
Josef Váchal (1884 – 1969) and his returns to the origins of printing
23.2 Význam Pelclových „Abbildungen“ (1773 – 1782) pro českou společnost 18. a 19. století [BP]
The meaning of Pelcl’s „Abbildungen“ (1773 – 1782) for the Czech society of the 18th and 19th century
23.3 Ilustrátor Jan Willenberg (zemř. 1613) ve službách domácí tištěné knihy [DP]
Jan Willenberg (†1613), Illustrator in Service of Local Printed Book
23.4 Knihopis českých a slovenských tisků ve světle archivních dokumentů [DP]
Knihopis českých a slovenských tisků in the Light of Archival Documents
23.5 Nakladatelské vazby melantrišsko – adamovské tiskárny [DP]
Publisher Bindings of Melantrich-Adamov Printing-Office
23.6 Prology a epilogy jazykově českých tisků Jiřího Černého z Černého Mostu (zemř. 1606) [DP]
Prologues and epilogues of Czech prints Jiřího Černého z Černého Mostu (died 1606)
23.7 Reliéfní vazby lidových modlitebních knih 18. a 19. století [DP]
Relief Bindings of Folk Prayer-Books in 18th and 19th Century
23.8 Umělecké posouzení původem českých jednolistů Kodexu Dobřenského (Strahovská knihovna v Praze) [DP]
Artistic assessment of Dobřenského Kodex (Strahov Library in Prague)

Téma je pro svoji náročnost vhodné zejména pro studující se zájmem o dějiny umění a příbuzné obory.

23.9 Vývoj tiskové antikvy v Čechách a na Moravě do Bílé hory [DP]
Development of antique in Bohemia and Moravia before The Battle of White Mountain (November 8, 1620)

 

24. Mgr. Nina Wančová

24.1 Analýza pracovních listů používaných v muzeích [BP]
Analysis of worksheets used in museums

V práci bude pomocí kombinace metod kvalitativního výzkumu analyzováno dostatečné množství pracovních listů s cílem zjistit, zda jejich zpracování (obsah, forma, dramaturgický přístup, grafika) splňuje očekávání, která do nich muzea vkládají. V první části výzkumu musí být zjištěny záměry muzea, v druhé části se přesune zájem na samotné pracovní listy. Práce vyústí v návrh metodiky pro zkoumání pracovních listů používaných v muzeích.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
srovnávací analýza

24.2 Digitální gramotnost muzejních pracovníků [BP rámcové téma pro více zájemců]
Digital literacy of the museum employees

Využívání moderních technologií v muzeích vyžaduje od pracovníků muzeí široké spektrum znalostí, dovedností a kontinuální vzdělávání v této oblasti. V teoretické části práce bude provedena rešerše pojmu digitální gramotnost. V praktické části práce bude vybrána konkrétní činnost v muzeích podle preferencí řešitele (např. komunikací s návštěvníky online, přípravou interaktivních her, samotného obsahu pro expozice či doprovodné programy). K této činnosti bude přiřazen soubor digitálních dovedností, jejichž znalosti se kvalitativně ověří u několika zástupců muzejních pracovníků.

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
KVALItativní průzkum formou dotazníku,
KVALItativní průzkum formou rozhovorů,
KVALItativní průzkum formou focus groups,
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
diskurzivní analýza,
případová studie,
experiment

24.3 Muzea v médiích [BP]
Museums in the Media

Kulturní publicistika a mediální obraz kulturních institucí ukazuje na kulturní úroveň a rozvinutost dané země. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou muzea prezentována v českých médiích např. v horizontu posledních 5 let, v určité lokalitě nebo ve srovnání s jinou zahraniční zemí. Řešitel/ka se může zaměřit na tyto výzkumné otázky – jaké typy článků se o muzeích v médiích objevují, jak často a při jakých příležitostech se o muzeích píše, jaké je vyznění textů, v jakých médiích se objevují, kdo jsou klíčoví autoři muzejní kulturní publicistiky apod. Po upřesnění výzkumných otázek a typu médií bude zvolena adekvátní metoda pro praktickou část práce. Pro tu se nabízí jak kvantitativní metody a statistická analýza článků, tak metody kvalitativní na úrovni jednotlivých textů (obsahová a kritická analýza, analýza dokumentů).

Metody doporučené vedoucí pro řešení práce (obvykle je výzkumná část řešena po dohodě pouze jednou z nich):
obsahová a kritická analýza (textu),
srovnávací analýza,
statistická anlaýza textů,
analýza dokumentů

Úvod > Studium > Závěrečné práce Bc. a Mgr. > Témata bakalářkých a diplomových prací v roce 2020/2021