Témata bakalářských a diplomových prací v roce 2022/23

Přehled vypsaných témat závěrečných prací.

 

Detaily jednotlivých témat a kriteria pro jejich vypracování najdete pod tímto odkazem. Instrukce, jak si zadat téma závěrečné práce jsou zveřejněny v hlavním rozcestníku této sekce.

 

1             PhDr. Eliška Baťová, dipl. um.

kontaktní e-mail doktorandky: Ela.Est@seznam.cz

1.1          Porovnání materiálních znaků vybraných rukopisů s českými zpěvy z 2. poloviny 15. století z fondu Národní knihovny ČR [tematický okruh pro více zájemců]

1.2          Porovnání textových znaků vybraných rukopisů s českými zpěvy z 2. poloviny 15. století z fondu Národní knihovny ČR [tematický okruh pro více zájemců]

1.3          Knižní kultura v husitologickém díle Zdeňka Nejedlého

1.4          České pozdně středověké liturgické prameny v knihovních a archivních katalozích

1.5          Funkce jazykově českých pozdně středověkých liturgických rukopisů

 

2             PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. nebude v akademickém roce 2022/2023 vypisovat žádná témata

3             Dr. Jan Dvořák

3.1          Analýza citační sítě časopisu mimo standardní citační databáze [BP]

 

4             prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

4.1          Doporučující znalostní systémy ve vybrané oblasti [BP]

4.2          Odraz inovačního cyklu v publikačních aktivitách [BP]

4.3          Rozpoznávání a vyhledávání obrazových informací [BP]

4.4          Terminologický vývoj v oblasti kódování informací [BP]

4.5          Vývoj expertních systémů ve vybrané oblasti [DP]

4.6          Získávání znalostí z vybraných dat [DP]

 

5             Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. nebude v akademickém roce 2022/2023 vypisovat žádná témata

6             Mgr. Andrea Jelínková

kontaktní e-mail doktorandky: jelinkova@lib.cas.cz

6.1          Bohemika ve sbírce starých tisků Rudolfa Wolkana v Krajské vědecké knihovně v Liberce [BP]

6.2          Eduard Langer (1852-1914) jako bibliofil a sběratel [BP]

6.3          Česká knihovědná periodika ve 20. století [BP]

 

7             Mgr. Matěj Krejčiřík

7.1          Systém správy ve vybraném/ných blockchainových databází [rámcové BP téma pro více zájemců]

7.2          Analýza způsobů měření reputace relevantních pro blockchainové databáze [rámcové DP téma pro více zájemců]

7.3          Druhá vrstva Bitcoinu – Lightning network [BP]

7.4          Analýza konsenzového mechanismu Proof of Work [DP]

7.5          Analýza konsenzového mechanismu Proof of Stake [BP]

7.6          Bitcoin [rámcové BP téma pro více zájemců] Ethereum [rámcové BP téma pro více zájemců]

 

8             PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

8.1          Autorita a její proměny v digitálním věku [BP rámcové téma pro více zájemců]

8.2          Kvalifikační požadavky zaměstnanců v oblasti projektového managementu ve vymezeném segmentu knihoven [BP rámcové téma pro více zájemců]

8.3          Studie proveditelnosti [BP rámcové téma pro více zájemců]

8.4          Informační chování v oblasti spirituality [DP rámcové téma pro více zájemců]

 

9             doc. Jindřich Marek, Ph.D.

9.1          Osobní knihovna Františka kardinála z Dietrichštejna [BP]

9.2          Sběratelé rukopisů 16. – 21. století

9.3          Knihovna rožmberského lékaře a astronoma Heřmana Buldera [BP]

9.4          Knihovna premonstrátského kláštera Hradiště u Olomouce jako součást švédské knižní kořisti [DP]

9.5          Knihy v prostředí pražské univerzity v 15. a 16. století [DP]

9.6          Ochrana rukopisů a inkunábulí v českých sbírkách [DP]

9.7          Tiskařská produkce z období raného novověku online: srovnávací analýza [DP]

9.8          Osobní knihovna kněze Václava Rosy († po 1560) [DP]

9.9          Předání knižní sbírky pražského arcibiskupství Národnímu muzeu v roce 1827 [DP]

 

10           Ing. Jitka Novotná, Ph.D.

10.1       e-Government a základní registry veřejné správy [BP]

10.2       Webová analytika portálu [BP rámcové téma pro více zájemců]

10.3       Pojem informační války a vliv médií na šíření informací [DP]

10.4       Analýza vybraných reportingových nástrojů [DP]

10.5       Analýza dat státní pokladny – návrh datového skladu pro vizualizaci výsledků [DP]

10.6       Řízení rizik v oblasti e-Governmentu [DP]

10.7       Datová vizualizace v Business Intelligence [DP]

10.8       Využití agilních metodik řízení projektů [DP]

 

11           Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

11.1       Vzdělávací programy v českých knihovnách [BP tematický okruh pro více zájemců]

11.2       Digitální média v kontextu české vzdělávací politiky [BP]

11.3       Možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví v digitálním prostředí [BP]

11.4       Testování digitálních vzdělávacích aplikací [BP]

11.5       Vztah globální klimatické změny a digitálních technologií v současném myšlení [DP]

 

12           Mgr. Jakub Sedláček

12.1       Budování parasociálních vztahů na YouTube [BP]

12.2       OnlyFans: pornografie, nebo symptomatická léčba epidemie samoty? [BP]

12.3       Smrt celebrity a parasociální truchlení [BP]

12.4       Uživatelé seznamovacích aplikací v době pandemie [BP]

12.5       Umělá inteligence ve zpracování zvuku a produkci populární hudby [BP]]

 

13           PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

13.1       České čítárny novin a časopisů 1772-1798 [BP]

13.2       Johann Heinrich Hottinger jako knihovník [BP]

 

14           Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

14.1       Informační a komunikační technologie na Blízkém východě [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.2       Informační etika [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.3       Informační právo [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.4       Kapitalismus dohledu [DP]

14.5       Nová média a behaviorální modifikace [DP]

14.6       Nová média a demokratizační procesy [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.7       Reprezentace v počítačových hrách [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.8       Sociální a kulturní aspekty počítačových her [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.9       Sociální aspekty nových médií [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.10     Teoretické aspekty herního designu [DP rámcové téma pro více zájemců]

14.11     Výukové počítačové hry a simulace [DP rámcové téma pro více zájemců]

 

15           Mgr. David Jiří Šlosar

kontaktní e-mail doktoranda: slosarda@ff.cuni.cz

15.1       Bibliometrická analýza vybraného tématu [rámcové BP téma pro více zájemců]

15.2       Scientometrie v ČR v období 1990 až 2020 [BP]

15.3       Vliv hodnocení vědy na vědeckou produkci vybraného státu [rámcové BP téma pro více zájemců]

15.4       Současný stav hodnocení vědy v EU [BP]

15.5       Vizualizace ve scientometrii [BP]

15.6       Světové rankingy akademických institucí a jejich scientometrie [BP]

15.7       Frakcionalizace ve scientometrii [DP]

15.8       Benfordův zákon v bibli

15.9       Bibliometrická analýza vybraných statistických testů

15.10     Bibliometrická analýza Benfordova zákona

15.11     ICT nástroje využívané při tvorbě závěrečných prací při oboru INSK v ČR

15.12     Názorové proudy expertů na Metodiku M17+

15.13     Výpůjčky knih v kontextu statistických zákonů [rámcové téma pro více zájemců]

15.14     Vlastnosti poločasu citovanosti výstupů SSH u české vědy

15.15     Scientometrie českého INSK

15.16     Kategorizace závěrečných prací oboru LIS jeho studenty [rámcové téma pro dva zájemce]

 

16           PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.

16.1       Postsocialismus v české knižní kultuře [BP tematický okruh pro více zájemců]

16.2       Prestiž nakladatele v komparativní historické perspektivě: případová studie života a díla vybraného nakladatele dvacátého či jednadvacátého století [BP]

16.3       Proměny čtenářství a každodennosti v období tzv. normalizace [BP tematický okruh pro více zájemců]

16.4       Proměny postavení autora jako politicko-sociální instituce po roce 1989 [BP tematický okruh pro více zájemců]

16.5       Proměny postavení nakladatelského subjektu v letech 1948-1968 [BP tematický okruh pro více zájemců]

16.6       Společenská a kulturní role domácích knihoven v letech 1948-1989 [BP]

16.7       Chaos, krize, nové příležitosti? Český knižní trh v době pandemické [BP]

16.8       Co jsou to materiální dějiny ,samizdatu‘? Společenská a kulturní role „alternativního“ knižního komunikačního okruhu (Darnton) ve vybraném období v rozmezí let 1948-1989 ve světle současných neo-materialistických přístupů [DP]

 

17           doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

17.1       Návraty Josefa Váchala (1884 – 1969) k počátkům knihtisku [BP]

17.2       Význam Pelclových „Abbildungen“ (1773 – 1782) pro českou společnost 18. a 19. století [BP]

17.3       Ilustrátor Jan Willenberg (zemř. 1613) ve službách domácí tištěné knihy [DP]

17.4       Knihopis českých a slovenských tisků ve světle archivních dokumentů [DP]

17.5       Nakladatelské vazby melantrišsko – adamovské tiskárny [DP]

17.6       Prology a epilogy jazykově českých tisků Jiřího Černého z Černého Mostu (zemř. 1606) [DP]

17.7       Reliéfní vazby lidových modlitebních knih 18. a 19. století [DP]

17.8       Umělecké posouzení původem českých jednolistů Kodexu Dobřenského (Strahovská knihovna v Praze) [DP]

17.9       Vývoj tiskové antikvy v Čechách a na Moravě do Bílé hory [DP]

 

18           Mgr. Nina Wančová, Ph.D.

18.1       Analýza pracovních listů používaných v muzeích [BP]

18.2       Digitální gramotnost muzejních pracovníků [BP rámcové téma pro více zájemců]

18.3       Muzea v médiích [BP]

 

 

 

Úvod > Studium > Závěrečné práce Bc. a Mgr. > Témata bakalářských a diplomových prací v roce 2022/23