Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr mohou v téže oblasti studia vykonat státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce. Poté získají titul PhDr., který se uvádí před jménem. Uchazeči o rigorózní řízení nemají statut studenta vysoké školy.

 

Na UISK je možné účastnit se rigorózní zkoušky na oboru Informační studia a knihovnictví (INSK).

Specifikace podmínek pro rigorózní zkoušky z oboru Informační studia a knihovnictví a Studia nových médií

 

 1. Doporučujeme před podáním přihlášky zvolit si pro svou práci konzultanta z řad akademických zaměstnanců ÚISK. Tato podmínka není závazná.
 2.  Uchazeč o rigorózní řízení před podáním přihlášky informuje o svém záměru vedení ÚISK uisk@ff.cuni.cz a předloží:
  1. projekt své rigorózní práce v rozsahu cca jedné strany (důraz na výzkumnou část),
  2. dosavadní publikační činnost,
  3. odborný životopis,
  4. jméno konzultanta práce, pokud si jej zvolil.
 3. Obsahová struktura rigorózní práce:
  1. literature review tématu (české i zahraniční zdroje), obecný teoretický úvod – shrnutí review,
  2. výzkumná část – jádro práce.
  3. Metodologický úvod:
   1. výzkumné metody – metody Informační vědy jsou uvedeny např. v knize Information science research In: Bawden, D. Robinson, L. Introduction to Information Science. London, 2012. S. 303-324.),
   2. popis výzkumu,
   3. výsledky výzkumu.
  4. Závěrečné shrnutí teoretické a výzkumné části.

4. Diplomovou práci lze použít jako základ pro rigorózní práci pouze v případě, že tato práce nebo její podstatná část byla publikována v knižní monografii nebo v recenzovaném vědeckém časopise – tuto skutečnost lze doložit i příslibem publikování, tj. po té co dojde k potvrzení ze strany vydavatele, že práce bude vydána.

5. Diplomová práce může být použita jako základ pro rigorózní práci pouze v případě, že tato práce byla hodnocena v posudku vedoucího i oponenta jako výborná a i konečná klasifikace práce  je výborná.

5. Před obhajobou dojde k prezentaci výsledků rigorózní práce ve formě akademické přednášky např. v rámci Jinonických informačních pondělků (1,5 hod.).

6. Doporučuje se také před obhajobou publikovat výsledky v  recenzovaném vědeckém časopise  nebo knižní monografii – tuto skutečnost lze doložit i příslibem publikování, tj. po té co dojde k potvrzení ze strany vydavatele, že práce bude vydána.

Termíny konání rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se koná vždy ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Přesné termíny zveřejňujeme na Nástěnce na úvodní stránce webových stránek UISK.

Přihlášky

V rámci rigorózního řízení je třeba podat dvě přihlášky:

1. Přihláška k rigoróznímu řízení (tzv. velká přihláška)

Uchazeč podává Přihlášku k rigoróznímu řízení na předepsaném formuláři na adresu Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, nebo tamtéž osobně v podatelně.

Formulář Přihlášky k rigoróznímu řízení najdete na stránkách FF UK.

2. Přihláška k obhajobě práce a k rigorózní zkoušce (tzv. malá přihláška)

Uchazeč podává Přihlášku k obhajobě práce a ke zkoušce lze podat kdykoliv během roku na sekretariátu ÚISK v Praze – Jinonicích. K dubnovému termínu je třeba podat přihlášku nejpozději do 31. 1. a k listopadovému termínu nejpozději do 31. 8.

Formulář Přihlášky k obhajobě rigorózní práce a závěrečné státní rigorózní zkoušce najdete na stránkách FF UK.

Odevzdání rigorózní práce

Rigorózní práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích v tvrdých deskách a v elektronické podobě ve Wordu nejpozději 60 dnů před konáním státní rigorózní zkoušky na sekretariátu ÚISK v Praze – Jinonicích.

Poplatek za rigorózní řízení

Informace k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení najdete na stránkách FF UK.

Prostudujte si také

Zájemcům o rigorózní řízení doporučujeme, aby si prostudovali také Rigorózní řád UK a Rigorózní řád FF UK a aby sledovali webové stránky fakulty, kde jsou informace pravidelně aktualizovány.

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce oboru INSK (Word)

Kontakt pro záležitosti týkající se rigorózního řízení

Mgr. Jan Brož
studijní oddělení FF UK,  č. dveří 126
jan.broz@ff.cuni.cz
tel. 420 221 619 324

Úvod > Studium > Rigorózní řízení