Pravidla a pokyny pro používání AI studenty

Základní principy využívání AI

AI nástroje nám mohou pomoci ve studiu, nicméně nezapomínejte na to, že cílem vašeho studia je rozvoj tvůrčího a kritického myšlení, které jsou klíčové pro váš úspěch ve studiu i v životě. Neochuzujte se o příležitosti k růstu. Mějte na paměti, že je třeba si osvojit:

 • schopnost formulovat hypotézy,
 • provádět analýzy a interpretace,
 • zdůvodňovat závěry,
 • aplikovat teorii při praktickém výzkumu v našem oboru,
 • vyhledávat a používat informační různorodé a zahraniční zdroje,
 • kriticky o nich přemýšlet.

Věnujte dost času efektivnímu a správnému používání AI a sdílejte mezi sebou příklady dobré praxe.

Základní principy pro etické, tvůrčí, přínosné a bezpečné využívání AI v akademickém prostředí jsou pro všechny na UK následující:

1.      TRANSPARENTNOST

Používejte AI nástroje v souladu s akademickou a osobní morálkou a chovejte se eticky – citujte, buďte objektivní, respektujte intelektuální vlastnictví a autorská práva. Buďte upřímní a transparentně komunikujte s vyučujícími o používání AI nástrojů, viz dále. Respektujte jejich rozhodnutí, pokud vám AI nástroje nedoporučují.

2.      SVĚDOMITOST

Vždy pečlivě zkontrolujte a kriticky zhodnoťte informace získané prostřednictvím AI, abyste zajistili jejich spolehlivost, přesnost a relevantnost v kontextu vlastní práce. Buďte si vědomi toho, že výstupy vygenerované nástroji AI mohou být zavádějící, chybné, založené na stereotypech či předsudcích, anebo diskriminační.

3.      ODPOVĚDNOST

Pamatujte, že za využití výstupů AI jste vždy zodpovědní vy jako autoři či autorky práce.

4.      BEZPEČNOST

Při využívání nástrojů AI zároveň souhlasíte s podmínkami použití, které stanovil poskytovatel. Pokud poskytnete nástrojům AI osobní údaje nebo citlivé informace, pamatujte, že se mohou dostat k nepovolaným osobám a být zneužity.

Výše uvedený text je zkrácenou verzí Doporučení studentům pro práci s nástroji AI Univerzity Karlovy.

Praktické pokyny pro uvedení používání AI

V každé studentské práci, při které vzniká nějaký dokument, vždy shrňte, jak jste AI využili a proč. Před standardní část práce “Zdroje / Literatura” přidejte část textu s názvem “Použití AI”. Tato praxe vám pomůže být kritičtější při výběru a používání těchto nástrojů, zvážit roli AI v procesu učení a pochopit její dopad na vaši práci.

Prohlášení Použití AI typicky obsahuje:

 1. Seznam použitých nástrojů AI a odkazy na aplikace.
 2. Stručné vysvětlení, k čemu jste daný nástroj použili.
  1. brainstorming
  2. shromažďování informací
  3. k usnadnění pochopení tématu
  4. k analýze dat
  5. k jazykové korektuře
  6. tvorbě určitých částí textu (abstrakt apod.).
 3. Příklady důležitých promptů, které jste použili.

Uvedené doporučení volně vychází z Acknowledging use of AI University of Newcastle.

Příklady prohlášení Použití AI

Při psaní tohoto textu jsme použili Microsoft Copilot pro zkrácení úvodního textu (prompt: Zkrať následující text).

Úvod > Pro studující > Pravidla a pokyny pro používání AI studenty