V rámci navazujícího magisterského studia lze v rámci oboru INSK a SNM zahájit studium pedagogicko-psychologického minima, které je nutné pro aprobaci učitelů středních škol. Protože INSK ani SNM nemá vlastní akreditaci učitelství, studenti našich oborů mohou využít nabídky Katedry psychologie a Katedry pedagogiky.

Studium pedagogicko-psychologického minima funguje tak, že si student zapíše a absolvuje předepsané níže uvedené předměty, přičemž je třeba respektovat jejich posloupnost. Tyto předměty se mu budou počítat jako předměty povinně volitelné v rámci stávajícího studia.

Studium pedagogicko-psychologického minima rozvrženo na 4 semestry. Předpokládá se, že student může při studiu navazujícího magisterského oboru stihnout 3 semestry pedagogicko-psychologického minima a poslední dodělává již po magisterském studiu. Předměty, které student nestihne absolvovat v rámci navazujícího magisterského studia, je možné dodělat v rámci kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV) s názvem Učitelství pro SŠ – společenské a ekonomické vědy.

Tento postup se též doporučuje, protože by student měl mít ve 4. semestru možnost absolvovat pedagogickou praxi, kterou by si měl zajistit sám. ÚISK nemá didaktika oboru a nemůže toto zajistit. Stejně tak 4. semestr obsahuje didaktické předměty, které ÚISK nemůže zajistit. Tyto předměty zajišťuje právě Katedra psychologie v rámci kurzu CŽV.

Kurz CŽV Učitelství pro SŠ – společenské a ekonomické vědy stojí běžně 15 000 Kč. Tím, že bude mít student již některé předměty pedagogicko-psychologického minima uzavřené, se mu sníží adekvátně cena. Ta poté činí přibližně 9 000 – 10 000 Kč  a skládá se ze základní ceny kurzu, tj. 6 300 Kč + cena za jednotlivé předměty.

Kurz CŽV Učitelství pro SŠ – společenské a ekonomické vědy je možné absolvovat bezprostředně po dokončení magisterského studia nebo s odstupem. Absolvování předmětů je nutné doložit přílohou k diplomu nebo indexem. Předměty se uznávají max. 10 let a nesmí být klasifikovány trojkou. Studium je ukončeno státní zkouškou.

Profil absolventa programu Učitelství pro střední školy

Absolvent studijního programu

 • má základní kompetence pro vykonávání učitelské profese, tj. oborové odborné kompetence; pedagogicko psychologické kompetence včetně příslušné sociálně profesní kompetence,
 • má oborově didaktické a metodické kompetence.
 • rozumí školnímu vzdělávacímu prostředí a svému místu v něm,
 • má vytvořeny komplexy dovedností vážících se k výukové činnosti, rozvoji školské instituce i vlastnímu sebevzdělávání a na základě těchto dovedností je schopen konat ve prospěch žáků i optimalizace vzdělávacího prostředí.

Absolventi se dle zákona č. 563/2004 Sb. uplatňují jako učitelé na všech druzích a typech středních škol, dále na vyšších odborných školách; jsou též kvalifikováni pro výuku na 2. stupni základních škol a mohou působit jako lektoři.

Studijní plán

1. semestr

 • Úvod do pedagogiky pro učitele   Zk AUS100001
 • Úvod do psychologie pro učitele  Zk AUS100002

2. semestr

 • Pedagogika pro učitele I.          Z  AUS510002
 • Psychologie pro učitele I.         Zk  AUS500003

3. semestr

 • Pedagogika pro učitele II.         Zk AUS510003
 • Psychologie pro učitele II.         Z  AUS500004

4. semestr

 • Didaktika společensko vědních předmětů nebo Didaktika ekonomických  věd    Zk
 • Práce učitele se školní třídou  Z
 • Kazuistický seminář a reflexe pedagogické praxe   Z

Studijní plán ve 4. semestru se může ještě měnit.