Magisterské studium

Navazující magisterský program Informace, média a knižní kultura (IMKK)

Program je možné studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě jako samostatný program a pouze v prezenční formě i jako sdružené studium v kombinaci s jiným programem na FF UK. Je ukončen státní závěrečnou magisterskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Jeho absolvent získává akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděný před jménem).

Název studijního programu: Informace, média a knižní kultura

Typ studijního programu: Mgr. (navazující magisterský)

Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studijní plán naleznete na stránkách FF UK věnovaným studijním plánům

Profil a uplatnění absolventa navazujícího magisterského oboru INSK

Profilace

*V rámci studia se student může volbou předmětů profilovat ve dvou konkrétních oblastech (modulech): Moderní technologie, informační zdroje a služby nebo Knižní kultura.

Rozdělení oboru IMKK

Navazující magisterský studijní program v oboru Informace, média a knižní kultury (IMKK) se větví na dva moduly:

 1. Modul 1 – Moderní technologie, informační zdroje a služby
 2. Modul 2 – Knižní kultura

*Student volí předměty příslušného modulu podle studijního plánu. Dále si volí předměty z následujících skupin: Skupina 1 – Povinně volitelné předměty (PVP), Skupina 2 – Informační chování, čtenářství a společnost, Skupina 3 – Kurátorství a správa sbírek, Skupina 4 – Cizí jazyk II Akademické čtení (viz Studijní plán oboru IMKK).

Samostatné/sdružené studium

Od akademického roku 2019/2020 je možné studovat navazující magisterský program Informace, média a knižní kultura jako samostatné nebo sdružené studium. Studenti sdruženého studia kombinují program s jiným navazujícím magisterským programem na FF UK, který je také možné studovat jako sdružené studium. Tato možnost (v souladu s novelou vysokoškolského zákona a novou akreditací) se nazývá sdružené studium dvou studijních programů. Aktuální přehled programů, které je možné studovat ve sdruženém (dříve dvouoborovém) studiu je vždy zveřejněn na stránkách FF UK. Diplomovou práci píše student vždy jen na jednom z programů podle toho, který si při nástupu zvolil jako program maior (viz Studijní plán oboru IMKK).

Cíle studia

Primárním cílem programu Informace, média a knižní kultura je vzdělávat studenty v oboru informační vědy, zejména z pohledu vztahu člověka, médií a informací, s těžištěm ve studiu informačního chování a rozvoje knižní a mediální kultury od středověku po současnost se zvláštním zřetelem k problematice čtenářství.

Okruhy otázek k magisterským zkouškám IMKK pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2020

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 a později.

Okruhy programu IMKK

 

Navazující magisterský obor Studia nových médií (SNM)

Informace k navazujícímu magisterskému studijnímu programu v oboru Studia nových médií (SNM) najdete na samostatné stránce oboru. Obor Studia nových médií je možno studovat pouze v prezenční formě.

 

Navazující magisterský obor Informační studia a knihovnictví (INSK) – od roku 2019/2020 nepřijímá nové studenty

Obor je možné studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě. Jde o jednooborový dlouletý program studia. Je ukončen státní závěrečnou magisterskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Jeho absolvent získává akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděný před jménem).

Název studijního programu: Informační studia a knihovnictví (7201T-mgr.)

Typ studijního programu: Mgr. (navazující magisterský)

Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studijní plán: naleznete na stránkách FF UK věnovaným studijním plánům

Profil a uplatnění absolventa navazujícího magisterského oboru INSK

Rozdělení oboru INSK

Navazující magisterský studijní program v oboru Informační studia a knihovnictví (INSK) se větví na tři zaměření:

 1. informační,
 2. knihovnické,
 3. knihovědné.

Cíle studia

 • Zajistit pro vzrůstající potřeby celospolečensky rozvinutého pracovního trhu v oblasti koncepce, tvorby a využívání informačních systémů a služeb včetně knihovnických vysoce kvalifikované informační speciality, schopné věcně řídit a podílet se na odborné práci v jednotlivých článcích společenského informačního komunikačního cyklu od sběru po výstupní zpracování a šíření dat a informací.
 • Připravit koncepční, řídící a vědecké pracovníky pro rozvoj informačního zabezpečení vědeckých pracovišť a institucí, vysokých škol všech typů a zaměření a také výzkumných a vývojových laboratoří v průmyslu a službách.
 • Připravit vysokoškolsky vzdělané profesionály vybavené potřebnými teoretickými znalostmi pro budování, ochranu a správu historicky, resp. kulturně vzácných sbírek dokumentů (rukopisů, inkunabulí, starých tisků), pro jejich knihovědnou analýzu a knihovnické zpracování s předpokladem dalších badatelských prací.
 • Vychovat vedoucí pracovníky schopné moderním způsobem řídit a rozvíjet občanské informační služby a zároveň budovat, provozovat a zajistit využívání knihovních a informačních fondů ve veřejných knihovnách a vytvářet z nich základní regionální informační a kulturní centra pro nejširší občanskou veřejnost včetně dětí a mládeže.
 • Vychovat specialisty pro kvalifikovanou informační podporu strategického řízení podniků v průmyslu i službách, pro sofistikované metody vyhledávání a analyticko-syntetické zpracování dat a informací na základě využívání světových databázových informačních zdrojů.

Podmínky pro úspěšné ukončení studia

 1. Splnění studijního plánu
 2. Složení státní závěrečné zkoušky
  1. obhajoba magisterské diplomové práce v rozsahu minimálně 60 stran (3,5 AA) – Součástí obhajoby je prezentace (ppt., pdf., příp. v dalších formátech vhodných pro tvorbu prezentací), kterou je zapotřebí zaslat tajemnici ústavu nejpozději týden před termínem obhajoby.
  2. ústní zkouška ze 3 povinných předmětů:
   1. informační věda a informační politika
   2. informační služby
   3. informační technologie
  3. zkouška z jednoho ze tří volitelných předmětů:
   1. veřejné knihovnictví
   2. specializované informační služby, informační management
   3. knihověda a historické fondy

 

Okruhy otázek k magisterským zkouškám INSK pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2010/2011 a později.

Okruhy – informační zaměření (pdf)

Okruhy – knihovnické zaměření (pdf)

Okruhy – knihovědné zaměřní (pdf)

Okruhy otázek k magisterským zkouškám INSK podle staré akreditace

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2009/2010 a dříve.

Okruhy pro zaměření A a B (doc)

Kombinované (dálkové) magisterské studium oboru Informace, média a knižní kultura (IMKK)

samostatné studium, kombinovaná forma studia

Podmínky přijímacích zkoušek jsou stejné jako u prezenčního studia. Uchazeč by měl mít jasnou představu, jak bude své studium kombinovat s dalšími aktivitami, které mu znemožňují studium prezenční. Podmínkou pro přijetí je motivace, nikoli zaměstnání v oborové instituci nebo předchozí absolvování studia knihovnictví.

 • Student plní studijní plán shodný jako pro prezenční studium. Stejný počet povinných i volitelných předmětů, stejné kreditní povinnosti pro zápis do dalších ročníků. Atestace probíhají ve zkouškovém období, společně s prezenčním studiem. Stejně tak závěrečné státní zkoušky.
 • Studenti se mohou účastnit výuky v rámci prezenčního studia (neplatí obráceně), což je doporučováno zejména u přípravy na jazykovou zkoušku.
 • Pro studenty prvních ročníků je pořádán víkendový výjezdní adaptační kurz (sobota až neděle, bude se konat v říjnu).
 • Speciální rozvrh pro dálkové studium.

Kombinované (dálkové) magisterské studium oboru INSK – od roku 2019/2020 nepřijímá nové studenty

Podmínky přijímacích zkoušek jsou stejné jako u prezenčního studia. Uchazeč by měl mít jasnou představu, jak bude své studium kombinovat s dalšími aktivitami, které mu znemožňují studium prezenční. Podmínkou pro přijetí je motivace, nikoli zaměstnání v oborové instituci nebo předchozí absolvování studia knihovnictví.

V rámci kombinovaného magistesterského studia je možné studovat pouze knihovnické zaměření.

 • Student plní studijní plán shodný jako pro prezenční studium. Stejný počet povinných i volitelných předmětů, stejné kreditní povinnosti pro zápis do dalších ročníků.  Atestace probíhají ve zkouškovém období, společně s prezenčním studiem. Stejně tak závěrečné státní zkoušky.
 • Pro jednotlivé předměty jsou vypisovány hromadné konzultace (nejedná se o výuku, ta je v režimu samostudia) cca 3x za semestr každý předmět podle specifického rozvrhu. Zpravidla probíhají tyto konzultace v pátek, ale není to (zvláště u volitelných předmětů) vždy pouze tento den v týdnu – viz rozvrhy pro kombinované studium.
 • Studenti bakalářského stupně nemají tělesnou výchovu (kredity nahrazují volitelným předmětem).
 • Studenti se mohou účastnit výuky v rámci prezenčního studia (neplatí obráceně), což je doporučováno zejména u přípravy na jazykovou zkoušku.
 • Pro studenty prvních ročníků je pořádán víkendový výjezdní adaptační kurz (sobota až neděle, obvykle se koná v září) – tento kurz není povinný, ale pro socializaci v novém prostředí přináší obrovské výhody.

Problematice kombinovaného studia ÚISK FF UK se věnuje článek:

ŘÍMANOVÁ, Radka. Práce při studiu, studium při práci: příspěvek k diskusi o průniku praxe a teorie. In: Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: SDRUK (Městská knihovna v Praze), s. 59-67. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf.

Úvod > Studium > Magisterské studium