Jinonické texty

Petr Boldiš – Pořádání informací a znalostí na internetu: analýza a trendy

Eva Bratková – Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010

Eva Bratková – Citování literatury a tvorba bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2

Eva Bratková – Databáze databází

Eva Bratková – LISA: Library and Information Science Abstracts

Eva Bratková – Metadata a jejich hlavní schémata

Eva Bratková – Národní bibliografické informační zdroje oboru informační a knihovní vědy (Česko a Slovensko)

Eva Bratková – OPAC: Systémy a rozhraní a jejich vývoj, část I.

Eva Bratková – Otevřený přístup a digitální knihovny v oblasti vědy a výzkumu (vybrané systémy)

Eva Bratková – Univerzální bibliografické systémy: vstupy, databáze a výstupy

Eva Bratková – Síť trvalých identifikátorů informačních entit

Eva Bratková – Vyhledávání informací z databází PASCAL, části Vědy o informacích, dokumentace a FRANCIS, části Vědy o informacích a komunikace: studijní příručka

Marcela Buřilová – Identifikační popis

Jiří Cejpek – Od informační společnosti ke společnosti znalostní

Barbora Drobíková – Úvod do katalogizačních pravidel RDA: Resource Description and Access (2011)

Barbora Drobíková – Úvod do katalogizačních pravidel RDA: Resource Description and Access (2014)

Ondřej Fabián – Elektronické informační zdroje

Andrea Fojtů, Lenka Němečková – HCI v kontextu informační vědy: postup návrhu uživatelských rozhraní

Zdeňka Hrazdírová – Gymnastika u počítače: praktická příručka

Jan Hutař – Ochrana novodobých knihovních fondů 19. a 20. století

Jan Hutař – Úvod do ochrany digitálních dat

Roman Chýla – Model odborného textu z hlediska optimálního působení na čtenáře

Jiří Ivánek – Stručně o rozhodovacích tabulkách a konstrukci rozhodovacích stromů

Jiří Ivánek – Stručně o zpracování znalostí v expertních systémech

Jiří Ivánek – Vybrané kapitoly z kódování informací

Václav Jansa, Linda Skolková – Technologie s otevřeným zdrojovým kódem

Petra Jedličková – Informační politika

Petra Jedličková – Sociální aspekty elektronické komunikace

Petr Jelínek, Vladimír Šild, Jiří Voříšek – Architektura a katalog informatických služeb

Richard Khel – Z pramenů k dějinám knihovnictví v Archivu Univerzity Karlovy v Praze

Blanka Koubová – Právní úprava veřejného knihovnictví

Helena Kučerová – Organizace znalostí

Hana Landová – Informační profese a její vzdělávací aspekty

Hana Landová – Vysokoškolské knihovny: Vybraná témata I.

Martin Ledínský – Sdílená katalogizace a služby přebírání záznamů v České republice

Jakub Němec – Vývoj v oblasti elektronických knih a elektronického papíru

Petr Očko – Klíčové aspekty rozvoje obchodních modelů informační ekonomiky na počátku 21. století

Patrick Overy, Jitka Hradilová – Průvodce informačními zdroji Evropské unie

Richard Papík – Databáze vědeckých lékařských informací

Richard Papík – Rešeršní strategie a informační systémy pro vědu a výzkum

Jindra Planková – Meziknihovní služby v České republice

Jan Pokorný – Technické nástroje integrace informačních zdrojů

Jan Pokorný – Úvod do integrace informačních zdrojů

Jan Pokorný – Velký index jako moderní integrační nástroj

Ivana Příbramská – Úvod do informačního chování

Zuzana Rybářová – Role systémového knihovníka při zavádění knihovního systému

Radka Římanová – Kooperativní systém zpracování autoritních souborů v České republice

Jaromír Skřivan – Datové modely a návrhy relačních schémat

Petra Sluková – Informace a komunikace

Vladimír Smetáček – Systém SEMAN

Anna Stöcklová – Akvizice

Anna Stöcklová –Dekompozice knihovnického systému_Stöcklová

Anna Stöcklová – Organizace a ochrana knihovního fondu_

Anna Stöcklová – Služby knihoven, Vybrané problémy

Anna Stöcklová – Základy zpracování dokumentu

Lucie Šerá – Ukázky vyhledávání v chemických databázích

Lucie Šerá – Vyhledávání informací v databázích zaměřených na chemii

Lidmila Vášová – Úvod do bibliopedagogiky (Úloha informačních institucí ve vzdělávání)

Lucie Vavříková – Úvod do scientometrie

Rudolf Vlasák – Informační politika

Rudolf Vlasák – Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích

Rudolf Vlasák – Knihovnictví, informační profese, informační politika a vzdělávání

Rudolf Vlasák – Světové informační systémy

Katrin Vodrážková – Médium filmu a nové zobrazovací techniky

Katrin Vodrážková – Médium fotografie a obraz

Petr Voit – Knihtisk 15. a 16. století

Petr Voit – Knihtisk 17. a 18. století

Petr Voit – Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století

Petr Voit – Nálezová zpráva o fragmentech tří pozdněantických próz tištěných česky počátkem 16. století

Petr Voit – Nauka o ilustraci

Petr Voit – Nauka o knižní vazbě

Petr Voit – Nauka o papíru

Petr Voit – Nauka o starých tiscích

Petr Voit – Nesnadná cesta knihovědy k dějinám knižní kultury

Petr Voit – Počátky čtenářství a knihtisk 15. a 16. století

Petr Voit – Počátky renesanční typografie v Čechách a na Moravě

Petr Voit – Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století

Petr Voit – Spravedlnost pro Severinovy bible

Petr Voit – Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století

Petr Voit – Udržet pravý okraj stránkové sazby

Úvod > Studium > Informační zdroje > Jinonické texty