Bakalářské studium

Bakalářský program Informační studia a knihovnictví (INSK)

Tento studijní program byl na UISK FF UK otevřen poprvé ve akademickém roce 2002/2003. Je možné jej studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě. Jde o jednooborový tříletý program studia s povinnou praxí před 3. ročníkem. Je ukončen státní závěrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Jeho absolvent získává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. uváděný před jménem).

Název studijního programu: Informační studia a knihovnictví

Typ studijního programu: Bc. (bakalářský)

Standardní doba studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studijní plán nové akreditace (studující nastupující do akademického roku 2020/2021).

Starší studijní plány naleznete na stránkách FF UK věnovaným studijním plánům.

Profil a uplatnění absolventa bakalářského oboru INSK

Cíle studia

  • Zajistit v souladu s požadavky rozvíjející se informatizace společnosti velmi žádané profese zabezpečující střední a vyšší články věcného řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření.
  • Připravit vysokoškolsky vzdělané profesionály vybavené potřebnými teoretickými znalostmi pro praktické působení v informačních službách jak pro jednotlivé profesní skupiny, tak v oblasti občanských informací, včetně veřejných i odborných a vědeckých knihoven, a také pedagogy zajišťující rozvíjení informačních dovedností spolu s budováním moderních školních knihoven na všech typech škol.
  • Vytvořit předpoklady pro přípravu širšího kádru absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních oborů, z nichž nejlepší mají možnost dalšího vzdělávání v navazujícím studijním programu magisterském a případně i v doktorském studijním programu Informační věda.

Podmínky pro úspěšné ukončení studia

  1. Splnění studijního plánu
  2. Složení státní závěrečné zkoušky
    1. Obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu minimálně 40 stran (2 AA)
    2. Ústní zkouška – sloužení dle konkrétního studijního plánu – určující je zahájení roku studia

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2020 a dále

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2020/2021 a později.

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2020 a dále

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2014 a dále

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2014/2015 a později.

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2014/2015 a dále

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010 až 2013

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2010/2011 až 2013/14.

Okruhy otázek pro bakalářské studium – akreditace SZZK 2010-2013 (pdf)

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám pro studenty, kteří začali studovat nejpozději v říjnu 2009

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2009/2010 a dříve.

Úvod > Studium > Bakalářské studium