Řešitelé: Mgr. Vít Šisler, Ph.D., Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.

Registrační číslo projektu: DF11P01OVV030

Datum zahájení: 25. března 2011

Datum ukončení: 31. prosince 2014

Partneři: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Název programu: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI

Tématická priorita programu: TP 2.1 – Vztah společnosti k paměti národa

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Záměr: Aplikovaný historický a informačně-vědný výzkum a experimentální vývoj souboru softwarových aplikací umožňujících efektivní zapojení výsledků historického výzkumu do vzdělávání a zpřístupnění výsledků tohoto výzkumu veřejnosti. Cíle projektu bude dosaženo pomocí tří integrálně propojených dílčích cílů.

Dílčí cíl 1: Experimentální vývoj softwarové platformy umožňující vývoj simulací pro výuku
společenských věd. Na FF a MFF UK bude navržen a vyvinut prototyp platformy MIVE (Multiuser Interactive Virtual Environment) využívající principů Game-Based Learning (GBL). Platforma MIVE bude navržena jako univerzální komponent, umožňující snadné rozšiřování pomocí přídavných modulů. MIVE umožní zejména a) prezentovat studentům klíčové historické události z pohledu různých aktérů, b) integraci dobových materiálů, vč. multimediálního obsahu a c) spolupráci mezi jednotlivými uživateli (např. studenty a učiteli). Platforma MIVE dále v projektu poslouží jako nástroj pro vývoj historické výukové simulace.

Dílčí cíl 2: Historický výzkum možných podob prožití dějin v druhé pol. 20. stol na území československého státu. Na Ústavu soudobých dějin AV ČR proběhne aplikovaný výzkum zaměřený na zachycení možných životních osudů příslušníků československého státu v letech 1933 – 1989. Výzkum se bude zabývat klíčovými událostmi zmíněného období a jejich širšími sociálními, kulturními a politickými souvislostmi, zejména pak odlišnou historickou zkušeností jednotlivých skupin obyvatelstva. Přímým výstupem aplikovaného výzkumu budou podklady pro 2 výukovou simulaci vyvinutou na platformě MIVE.

Dílčí cíl 3: Navržení a vývoj výukové simulace na platformě MIVE. Na FF a MFF UK proběhne vývoj historické výukové simulace, přímo využívající technologii platformy MIVE a výsledky aplikovaného výzkumu ÚSD AV ČR. Simulace bude studentům prezentovat klíčová období českých dějin 2. pol. 20. století, umožní jim „prožít“ dobové události z pohledů různých aktérů a rozvinout tak hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Simulace bude integrálně propojena s multimediální encyklopedií zprostředkující studentům faktické informace a vzpomínky pamětníku. Simulace bude evaluována na cca 20-ti českých SŠ. Evaluace zhodnotí využitelnost platformy MIVE ve vzdělávání a výukový efekt historické simulace. Na základě výsledků evaluace bude upravena platforma MIVE tak, aby mohla sloužit jako vývojová aplikace pro další obdobné projekty.