Párování pracovních míst s nezaměstnanými skrze sémantická data | Matching jobs with unemployed through semantic data

Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. CZ.1.04/5.1.01/77.00440. | Project of Operational Programme Human Resources and Employment No. CZ.1.04/5.1.01/77.00440.

Identifikační údaje projektu

Název projektu: Využití mezinárodních zkušeností s business ontologiemi pro návrh a vývoj platformy propojení nezaměstnaných s poskytovali přímých nabídek práce prostřednictvím hyperlokálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Datum zahájení: 01. 12. 2012

Datum ukončení: 31. 05. 2014

Cílem projektu je formou mezinárodní spolupráce přenést zahraniční know-how do podmínek České republiky a přispět tak ke zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny projektu.

Informace o projektu v seznamu příjemců OP LZZ ESF ČR.

www.damepraci.eu – informační portál projektu

www.damepraci.cz – vyvinutá HTML5 aplikace

Popis projektu

Nezaměstnanost se jako sociální fenomén podílí na prohlubující se hospodářské krizi a nejsilněji dnes postihuje především mladé lidi. Ohroženy jsou i další skupiny. Alarmující je prohlubování dlouhodobé nezaměstnanosti rizikových skupin (absolventi, ženy po mateřské dovolené, lidé po padesátce a řada dalších).

Čím déle hledá nezaměstnaný práci, tím více klesají jeho očekávání a roste frustrace. V čase také klesají jeho sociální vazby a tím šance na získání zaměstnání. Výsledkem je, že u dlouhodobě nezaměstnaných klesá podpora v nezaměstnanosti a roste potřeba po okamžitých penězích i za cenu opuštění původního zájmu, tím ale opouští také oblast zájmu tradičních agenturních zprostředkovatelů práce. Vzniká tak efekt ne nepodobný long tailu, který ovšem není obhospodařován agenturami zprostředkujícími práci. Ty totiž nabízejí především práci specializovanou a odbornou, přičemž nejsou schopny zprostředkovat práci mimo obor či časově limitovanou. Střednědobě nezaměstnaní přitom postupně pociťuji potřebu vůbec nějaké práce. Vytváří se tak specifický trh práce, jenž začíná špatně placenými sezónními brigádami a končící kratkými brigádami s odměnou v naturáliích.

Jedním z klíčových okamžiků se tak zdá navrhnutí platformy, která by umožňovala přímé propojení mezi zájemcem o práci a zaměstnavatelem i v případě práce krátkodobé a vázané na konkrétní lokaci. Tomuto řešení napomáhá fakt, že do 2 let většina osob bude vlastnit chytré telefony s připojením na internet.

Mezinárodní partneři

Prvním partnerem je Digital Enterprise Research Institute (DERI) z irské National University of Ireland Galway. DERI je výzkumná součást National University of Ireland. Její specializací je především sémantický web a linked data. Podílí se na vývoji řady webových standardů z této oblasti včetně podílu na W3C standardech.

Druhým partnerem projektu je pracoviště holandské Tilburg University – Tilburg School of Economics and Management, Department of Information Management. Jeho výzkum se specializuje na oblast sociálních věd, ekonomie a obchodu. Jejich pojetí ontologií jako skupinové dohody o reprezentaci znalostní domény je plně v souladu s naším záměrem vytvořit potřebné ontologie pro proces nabídky a poptávky v oblasti nabídek práce.

Cílové skupiny

 • Uchazeči/ky o zaměstnání
 • Zájemci/kyně o zaměstnání
 • Děti, mládež a mladí dospělí
 • Fyzické osoby starší 50 let
 • Dlouhodobě nezaměstnané ženy
 • Ženy vracejí se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
 • Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
 • Zaměstnavatelé

Klíčové aktivity a jejich časový harmonogram

 • Vývoj finálního návrhu ontologie (12/2012 – 05/2013)
 • Vývoj specifikací mikroformátů (06/2013 – 09/2013)
  • 09/2013 – Mezinárodní vědecká konference v Praze
 • Vývoj finální verze HTML5 aplikace pro mobilní telefony a jiné platformy (10/2013 – 02/2014)
 • Šíření výstupů projektu (03/2014 – 05/2014)
  • 03-04/2014 – Série 6 jednodenních workshopů
  • 05/2014 – Závěrečná konference v Praze

Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. CZ.1.04/5.1.01/77.00440.Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Identification of project

Project name: The use of international experience with business ontologies for the design and development platform connect the unemployed with job offers to provide direct services through hyperlocal services

Registration Number: CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Recipient name: Univerzita Karlova v Praze

Start date: 01. 12. 2012

End date: 31. 05. 2014

The aim of the project is to transfer foreign know-how into the conditions of the Czech Republic by international co-operation, and thereby to increase the employability of the project’s target groups.

www.damepraci.eu – project’s information portal

www.damepraci.cz – developed HTML5 application

Project description

Unemployment as a social phenomenon contributes to the deepening economic crisis and mainly affects young people today. However other groups are also threatened. What is alarming is the increase in size of the long-term unemployment risk groups (graduates, women returning from parental leave, people over fifty and many others).

The longer the unemployed are looking for job, the more their expectations drop and their frustration grows. Their social ties decrease as well as their chances of getting job relatively to the duration of their unemployment. This results in the long-term unemployed losing the state-provided unemployment compensation and due to their growing need for cash they are willing to abandon their original interests and they also fall off the radar of traditional recruitment agencies. Such unemployed form the long tail of the job market, a part that is not covered by employment agencies. These agencies focus on specialized and professional job positions and oftentimes they fail to connect the unemployed to the other types of jobs outside of this scope, such as work on a contract basis. As the length of time without job increases the unemployed progressively start to feel a need for any kind of job. This creates a specific labour market, between the poorly paid seasonal brigades and one-off jobs with a reward of any kind.

A key feature to address the needs in this segment is to enable direct connection between jobs seekers and employers, especially in the case of short-term jobs that are tier to a specific location. Such feature may be offered by a web application accessible through smart phones. Latest research confirms the feasibility of such solution since it is expected that within 2 years the majority of people will own phones with internet connection that will be able to run such application.

International partners

The first partner is the Digital Enterprise Research Institute (DERI) at the National University of Ireland in Galway. DERI is a web science research institute primarily specialized on semantic web and linked data. Members of the institute work on a number of Web standards in this area, including contributions to the W3C standards.

The second project partner is Dutch Tilburg School of Economics and Management, Department of Information Management, which is based at the University of Tilburg. The research conducted at the department specializes on the fields of social sciences, economics and business. The conceptual modelling established at the department and the ontological approach for capturing the domain knowledge is in line with the aims of the project to represent the supply and demand on job markets.

Target groups

 • Job Applicants
 • Job Seekers
 • Children, youth and young adults
 • People over fifty
 • Long-term unemployed women
 • Women returning to work after parental leave or care of a dependent family member
 • Men in a similar situation as women with young children
 • Employers

Key activities and their timetable

 • Development of final ontology (12/2012 – 05/2013)
 • Development of specifications microformats (06/2013 – 09/2013)
  • 09/2013 – International scientific conference in Prague
 • Development of HTML5 App for smartphones and other platforms (10/2013 – 02/2014)
 • Dissemination of project outputs (03/2014 – 05/2014)
  • 03-04/2014 – A series of six one-day workshops
  • 05/2014 – Final conference in Prague

Project of Operational Programme Human Resources and Employment No. CZ.1.04/5.1.01/77.00440.The project is funded from the European Social Fund through the Operational Programme Human Resources and Employment and the state budget of Czech Republic.

Úvod > Párování pracovních míst s nezaměstnanými skrze sémantická data | Matching jobs with unemployed through semantic data