Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hledá knihovníka na pracovišti regionální bibliografie s nabídkou služebního bytu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SVK PK) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „knihovník na pracovišti regionální bibliografie“.

Počet pracovních pozic: 1

Místo výkonu práce: Plzeň, Smetanovy sady 2

Termín nástupu: od 01. 01. 2018 nebo dohodou

Strukturovaný životopis, motivační dopis a kopie dokladů o dosaženém vzdělání zašlete na adresu knihovny nejpozději do 30. 11. 2017.

 1. kolo výběru – výběr kandidátů dle došlých přihlášek do druhého kola znám do 04. 12. 2017, kdy budou úspěšní kandidáti vyzváni (emailem, popřípadě pomocí SMS) k účasti v druhém kole.
 2. kolo výběru – motivační pohovor v období 06. – 12. 12. 2017 (detaily budou zaslány s výzvou k účasti v druhém kole).

Výsledky výběrového řízení budou kandidátům z druhého kola oznámeny nejpozději 15. 12. 2017 (emailem, popřípadě pomocí SMS).

Požadavky pro uchazeče:

 • Vysokoškolské vzdělání ideálně knihovnického nebo humanitního zaměření
 • Znalost práce PC (min. na úrovni ECDL Start)
 • Jazyková znalost jednoho cizího jazyka na úrovni min. A2, pasivní znalost dalších jazyků výhodou
 • Znalost katalogizačních pravidel RDA nebo AACR2R výhodou
 • Praktická znalost knihovního systému Aleph výhodou
 • Systematičnost, pečlivost, zodpovědnost
 • Všeobecný rozhled o dění v Plzeňském kraji a znalost reálií výhodou
 • Občanská bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • Spolehlivost
 • Ochota se dále vzdělávat

Nabízíme:

 • Platové zařazení podle platných platových tarifů (11. platová třída)
 • Klidnou práci v příjemném prostředí
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou, po zapracování možnost prodloužení až na dobu neurčitou
 • Zaměstnanecké výhody, příspěvek na stravenky
 • Možnost dalšího vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost ubytování ve služebním bytě

Pracovní náplň:

 • Tvorba speciální bibliografické a faktografické databáze na základě obsahové analýzy dokumentů
 • Souběžná a retrospektivní excerpce regionálních periodik pro potřeby budování databáze ANL SVK PK a ANL NK ČR
 • Samostatné zpracování analytických záznamů podle platných mezinárodních standardů a stanovených metodik v automatizovaném knihovnickém systému Aleph
 • Spolupráce při tvorbě souboru jmenných a věcných národních autorit

K přihlášce (příloha č. 1) uchazeč připojí následující doklady:

 • Strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
 • Motivační dopis (maximálně v rozsahu 2 normostran).
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém jazykovém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:

Do 12:00 dne 30. 11. 2017, na přihlášky doručené po lhůtě pro podání přihlášky nebude brán zřetel.

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně na sekretariát ředitele SVK PK nejpozději do 12:00 dne 30. 11. 2017 na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Smetanovy sady 2, Plzeň 30100. Obálku označit „výběrové řízení na pozici knihovník regionální bibliografie – Neotvírat“.

Předání k poštovnímu doručení 30. 11. 2017 je nedostatečné. Riziko za pozdní doručení do SVK PK nese uchazeč.

Upozornění:

 • Kandidáta na pozici knihovník regionální bibliografie bude vybírat výběrová komise v dvoukolovém řízení. V prvním kole budou kandidáti posuzováni podle přihlášky, strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a dokladu o nejvyšším dosaženém odborném a jazykovém vzdělání. Pokud bude kandidát doporučen do dalšího kola, bude mu tato skutečnost oznámena do 04. 12. 2017 na uvedený e-mailový kontakt a bude pozván k ústnímu pohovoru v období 06. – 12. 12. 2017.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poznámky:

 • Přihláškou, viz příloha č. 1, se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, v životopise či motivačním dopise.
 • V životopise uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech.
 • Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání formou osobního předání. Nevyžádané podklady budou po 01. 03. 2018 skartovány.

 

Příloha č. 1

Přihláška k výběrovému řízení

ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, p. o.

na pozici knihovník pracoviště regionální bibliografie

Jméno, příjmení, titul:

Datum a místo narození:

Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu uchazeče:

Číslo občanského průkazu:

Telefonní spojení:

E-mail:

Prohlášení:

V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní doklady, které tímto poskytuji Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, p. o., byly zpracovávány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení.

Po ukončení výběrového řízení budou moje osobní doklady předány ke skartaci po 01. 03. 2018, pokud si je do té doby osobně nevyzvednu. Souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat.

Datum a podpis uchazeče:

Úvod > Pracovní příležitosti > Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hledá knihovníka na pracovišti regionální bibliografie s nabídkou služebního bytu