Přihlášky do doktorského studijního programu Informační věda lze podávat do 30. 4. 2017

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Jeho cílem je především připravit studenta pro vědeckou dráhu. ÚISK FF UK nabízí postgraduální studium oboru Informační věda v prezenční i kombinované formě.

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Předmětem přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce, posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče a prokázání znalostí ze studia odborné literatury. Zvolené téma disertační práce uchazeč předem konzultuje s předsedou oborové rady (je nutné mít souhlas předsedy oborové rady) a se svým potenciálním školitelem z ÚISK FF UK. Předsedou oborové rady je doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. (jiri.soucek@ff.cuni.cz). Pro dizertační projekt jsou vítána témata z následujících oblastí: informační chování, výzkumná data a knižní kultura.

Přihlášky do doktorského studia lze podávat elektronicky do 30. 4. 2017, a to prostřednictvím elektronického systému http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/.

Podat přihlášku do doktorského studia – obor Informační věda (prezenční studium)
Podat přihlášku do doktorského studia – obor Informační věda (kombinované studium)
Více informací o doktorském studiu na ÚISK FF UK

Veškeré důležité informace k doktorskému studiu na FF UK

Úvod > Nástěnka > Přihlášky do doktorského studijního programu Informační věda lze podávat do 30. 4. 2017