1. Jan Pokorný - Úvod do integrace informačních zdrojů
 2. Helena Kučerová - Organizace znalostí
 3. Lucie Šerá - Vyhledávání informací v databázích zaměřených na chemii
 4. Anna Stöcklová - Organizace a ochrana knihovního fondu
 5. Jiří Cejpek - Od informační společnosti ke společnosti znalostní
 6. Petr Voit - Nauka o ilustraci
 7. Rudolf Vlasák - Světové informační systémy
 8. Petr Jelínek, Vladimír Šild, Jiří Voříšek - Architektura a katalog informatických služeb
 9. Marcela Buřilová - Identifikační popis
 10. Petr Voit - Nauka o knižní vazbě
 11. Jaromír Skřivan - Datové modely a návrhy relačních schémat
 12. Jiří Ivánek - Stručně o zpracování znalostí v expertních systémech
 13. Petr Voit - Nauka o papíru
 14. Anna Stöcklová - Základy zpracování dokumentu
 15. Hana Landová - Vysokoškolské knihovny: Vybraná témata I.
 16. Rudolf Vlasák - Informační politika
 17. Jan Hutař - Úvod do ochrany digitálních dat
 18. Petr Voit - Nauka o starých tiscích
 19. Richard Khel - Z pramenů k dějinám knihovnictví v Archivu Univerzity Karlovy v Praze
 20. Jiří Ivánek - Vybrané kapitoly z kódování informací
 21. Eva Bratková - Citování literatury a tvorba bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2
 22. Petra Jedličková - Sociální aspekty elektronické komunikace
 23. Blanka Koubová - Právní úprava veřejného knihovnictví
 24. Barbora Drobíková - Úvod do katalogizačních pravidel RDA: Resource Description and Access (2011)
 25. Roman Chýla - Model odborného textu z hlediska optimálního působení na čtenáře
 26. Petra Jedličková - Informační politika
 27. Katrin Vodrážková - Médium filmu a nové zobrazovací techniky
 28. Petr Voit - Knihtisk 15. a 16. století
 29. Zdeňka Hrazdírová - Gymnastika u počítače: praktická příručka
 30. Rudolf Vlasák - Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích
 31. Anna Stöcklová - Dekompozice knihovnického systému
 32. Eva Bratková - Univerzální bibliografické systémy: vstupy, databáze a výstupy
 33. Petr Voit - Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století
 34. Barbora Drobíková - Úvod do katalogizačních pravidel RDA: Resource Description and Access (2014)
 35. Hana Landová - Informační profese a její vzdělávací aspekty
 36. Zuzana Rybářová - Role systémového knihovníka při zavádění knihovního systému
 37. Ondřej Fabián - Elektronické informační zdroje
 38. Eva Bratková - Vyhledávání informací z databází PASCAL, části Vědy o informacích, dokumentace a FRANCIS, části Vědy o informacích a komunikace: studijní příručka
 39. Jiří Ivánek - Stručně o rozhodovacích tabulkách a konstrukci rozhodovacích stromů
 40. Eva Bratková - Databáze databází
 41. Václav Jansa, Linda Skolková - Technologie s otevřeným zdrojovým kódem
 42. Ivana Příbramská - Úvod do informačního chování
 43. Eva Bratková - LISA: Library and Information Science Abstracts
 44. Petr Voit - Nesnadná cesta knihovědy k dějinám knižní kultury
 45. Anna Stöcklová - Akvizice
 46. Petr Voit - Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století
 47. Andrea Fojtů, Lenka Němečková - HCI v kontextu informační vědy: postup návrhu uživatelských rozhraní
 48. Martin Ledínský - Sdílená katalogizace a služby přebírání záznamů v České republice
 49. Petr Boldiš - Pořádání informací a znalostí na internetu: analýza a trendy
 50. Richard Papík - Databáze vědeckých lékařských informací
 51. Petr Voit - Počátky renesanční typografie v Čechách a na Moravě
 52. Eva Bratková - Metadata a jejich hlavní schémata
 53. Petra Sluková - Informace a komunikace
 54. Eva Bratková - Národní bibliografické informační zdroje oboru informační a knihovní vědy (Česko a Slovensko)
 55. Petr Voit - Spravedlnost pro Severinovy bible
 56. Lidmila Vášová - Úvod do bibliopedagogiky (Úloha informačních institucí ve vzdělávání)
 57. Petr Voit - Knihtisk 17. a 18. století
 58. Eva Bratková - Otevřený přístup a digitální knihovny v oblasti vědy a výzkumu (vybrané systémy)
 59. Vladimír Smetáček - Systém SEMAN
 60. Jan Pokorný - Technické nástroje integrace informačních zdrojů
 61. Jindra Planková - Meziknihovní služby v České republice
 62. Petr Voit - Počátky čtenářství a knihtisk 15. a 16. století
 63. Petr Voit - Udržet pravý okraj stránkové sazby
 64. Katrin Vodrážková - Médium fotografie a obraz
 65. Richard Papík - Rešeršní strategie a informační systémy pro vědu a výzkum
 66. Anna Stöcklová - Služby knihoven, Vybrané problémy
 67. Jan Hutař - Ochrana novodobých knihovních fondů 19. a 20. století
 68. Eva Bratková - OPAC: Systémy a rozhraní a jejich vývoj, část I.
 69. Petr Voit - Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století
 70. Patrick Overy, Jitka Hradilová - Průvodce informačními zdroji Evropské unie
 71. Eva Bratková - Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010
 72. Radka Římanová - Kooperativní systém zpracování autoritních souborů v České republice
 73. Jakub Němec - Vývoj v oblasti elektronických knih a elektronického papíru
 74. Petr Očko - Klíčové aspekty rozvoje obchodních modelů informační ekonomiky na počátku 21. století
 75. Eva Bratková - Síť trvalých identifikátorů informačních entit
 76. Jan Pokorný - Velký index jako moderní integrační nástroj
 77. Petr Voit - Nálezová zpráva o fragmentech tří pozdněantických próz tištěných česky počátkem 16. století
 78. Lucie Šerá - Ukázky vyhledávání v chemických databázích
 79. Rudolf Vlasák - Knihovnictví, informační profese, informační politika a vzdělávání
 80. Lucie Vavříková - Úvod do scientometrie