Učební cíl:

Seznámit studenty s různými druhy specializovaných informačních systémů a služeb, zaměřených na nestandardní dokumenty se specifickými rysy a informačním obsahem, např. šedou literaturu, patenty, normy. Součástí předmětu je praktické cvičení ve vybraných online systémech, exkurze na specializovaná informační pracoviště a přednášky hostů.

Vyučující:

Mgr. Věra Pilecká, vera.pilecka@ff.cuni.cz

Atestace: zápočet a zkouška
zápočet: zpracování zadaných seminárních prací
zkouška: praktická část (zvládnutí úloh k jednotlivým okruhům), teoretická část (okruhy)

Základní zdroje a materiály:

Moodle – kurz Speciální informační fondy a služby (klíč k zápisu do kurzu sdělí vyučující)
Pražská síť podpory elektronického vzdělávání (nutná registrace, zdarma)
Elektronické studijní texty ÚISK FF UK (přihlášení osobním číslem z průkazu UK + heslem)
Infonavigátor (blog Richarda Papíka)
Oborová brána Technika (TECH)

+ doporučené zdroje k jednotlivým tématům (dostupné ze systému Moodle)

Témata:

1/ Informační systémy standardů a norem
Specifika a služby. Druhy norem, označení norem, systémy třídění, zastřešující organizace národní i celosvětové
Praktická část
Vyhledávání v online databázi norem ÚNMZ, vyhledávání norem v databázi ISO

2/ Právní informace a právní texty
Zdroje, druhy, specifika. Informační zdroje práva EU.
Praktická část: 
Vyhledávání ve Sbírce zákonů + Usneseních vlády + Dokumentech parlamentu.
Zvládnutí práce s Obchodním rejstříkem, ARES, Evidencí úpadců, Evidencí znalců a tlumočníků, Katastrem nemovitostí, Přehledem soudců a státních zástupců, Notářskou komorou CR, Českou advokátní komorou a Seznamem exekutorů.
Práce s TED (doplněk Úředního věstníku EU - hledání veřejných zakázek). EUR-Lex

3/ Šedá literatura
charakteristika, specifika, informační systémy (OpenSIGLE, NTIS, DA, repozitáře a e-archivy).
Praktická část: 
Zvládnutí práce se systémy ŠL (ArXiv.org, NTIS,OpenSIGLE, DART-Europe E-theses Portal).
 

4/ Patentové informace
Celkový pohled na problematiku (patent, ochranná známka, průmyslový a užitný vzor)
Systémy patentových informací v České republice (zdroje informací průmyslově právní problematiky v ČR, role a funkce ÚPV) a ve světě (zejména patentové úřady Evropa, USA a Japonsko). 
Druhy patentových průzkumů a rešerší, selekční jazyky patentových systémů (MPT).
Praktická část: 
Zvládnutí práce s Esp@cenet (Europe´s Network of patent databases)
On-line databáze ÚPV

5/ Faktografické informační systémy
Vlastnosti, specifika tvorby a specifika užití (systémy konkrétních oborů - chemie, toxikologie, farmacie, fyzika).

6/ PEST analýza
Vysvětlení účelu, její vztah k informačním zdrojům.

7/ Problematika Competitive Intelligence
informační zdroje CI, fáze "Intelligence cycle" (SWOT analýza), etický kodex profesionála, country intelligence
Praktická část: 
Vyhledávání v systému CIA World Factbook

8/ Informační systémy pro hodnocení V&V v ČR
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, hodnocení vědy a výzkumu v ČR, systém IS VaVaI
Praktická část:
Zvládnutí práce se systémy VaVaI