Závěrečné práce Bc. a Mgr.

Organizace zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2017/2018

Studující v bakalářském studijním programu jsou povinni zvolit si téma vypsané ve studjním informačním systému (SIS), viz bod 1. Studující v navazujícím magisterském studiu mohou v odůvodněných případech přijít s vlastním návrhem tématu, viz bod 2.

Formulář pro vyučující – zadání tématu bakalářské práce pro zápis do SIS.

1. Výběr tématu vypsaného v SISu

Při výběru vypsaného tématu ze SISu koordinátor přihlášení studujícího k tématu obvykle do 48 hodin potvrdí. Od té chvíli je možné upravovat „Zásady pro vypracování“ a „Seznam literatury“. Vždy by se to tak ale mělo dít jedině po konzultaci s vedoucím, popř. konzultujícím tématu. Finální podoba zadání musí být v SISu nejpozději 31. 1. 2018 (lednový termín), 31. 5. 2018 (květnový termín), 30. 9. 2018(zářijový termín).

Návod k výběru tématu závěrečné práce vypsaného v SISu

1. Přihlaste se do Studijního informačního systému, vstupte do modulu „Témata prací (Výběr práce)“, prostřednictvím filtru vyberte práce, které vypisuje Ústav informačních studií a knihovnictví, dále vyberte relevantní typ práce z příslušné nabídky a konečně zvolte volbu „nezadané“. Zobrazí se vám tak vypsaná témata, ze kterých můžete vybírat.

2. Pokud máte o některé vypsané téma zájem, domluvte se na podrobnostech s vedoucím, případně s konzultujícím práce. Po dohodě s vedoucím si téma zapište, tj. otevřete si záznam práce, rozklikněte ve spodní liště „Upravit záznam o práci“, potvrďte „Vykonat“, vložte pomocí obrázku lupy své jméno do kolonky „řešitel“, a uložte. Koordinátor zadávání závěrečných prací v SIS vaši volbu obvykle do 48 hodin potvrdí. Od této chvíle budete můžete upravovat podrobnosti zadání.

Upozornění: Systém neslouží k rezervaci témat, dovolí vám zvolit si pouze jedno téma. Vždy si proto téma zapisujte až po dohodě s jeho vedoucím. Případné odebrání studujícího od tématu musí provést studijní oddělení.

2. Individuální téma

Studující navazujícího magisterského studia mohou v odůvodněných případech přijít s vlastním návrhem tématu – nezbytnou podmínkou je v takovém případě ovšem plná podpora vedoucího práce.

Individuální téma musí vedoucí navrhnout do 15. 1. (lednový termín), 14. 5. (květnový termín),  10. 9. (zářijový termín) a zaslat emailem koordinátorovi závěrečných prací (radka.rimanova@ff.cuni.cz), aby jej bylo možné projednat s vedením ÚISK.

Zasláno musí být ve formátu DOC/DOCX (nikoliv PDF) a vždy musí obsahovat:

 • název práce
 • název práce v anglickém jazyce
 • jazyk práce
 • vedoucí práce (a popř. konzultující)
 • autor práce
 • cíl práce – jedna věta proč se práce bude psát, k čemu se má dospět
 • naznačený postup práce – jaké metody budou užívány pro teoretickou a praktickou část práce (metody informační vědy jsou popsány např. v knize Information science research In: Bawden, D. Robinson, L. Introduction to Information Science. London, 2012. S. 303-324.)
 • seznam odborné literatury  – 4 citace informačních zdrojů (ISO 690), minimálně jeden zdroj odborné monografie, pokud to je možné.

Pokud bude schváleno, koordinátor ASAP v SIS přiřadí studujícího jako řešitele. Studující může provést v SISu ve spolupráci s vedoucím, popř. konzultujícím drobné opravy položek „Zásady pro vypracování“ a „Seznam literatury“, finální podoba zadání však musí být uložena nejpozději do 31. 1. (lednový termín), 31. 5. (květnový termín), 30. 9. (zářijový termín).

Následně se práce zadání předá na studijní oddělení, kde proběhne finální schválení zadání.

Práce musí být zadána nejméně 6 měsíců, před jejím odevzdáváním.

Harmonogram zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2017/2018

Závěrečnou práci je možné na našem ústavu v akademickém roce 2016/2017 zadat v jednom ze tří termínů. Nestihne-li studující kterýkoliv z termínů a to z jakéhokoliv důvodu, automaticky se může ucházet o zadání v termínů následujícím.

lednový termín

 • do 31. 1. 2018 jsou přijímány návrhy individuálních témat

květnový termín

 • do 31. 05. 2018  jsou přijímány návrhy individuálních témat

zářijový termín

 • do 30. 9. 2018 jsou přijímány návrh individuálních témat

Příprava a odevzdání závěrečné práce

Závěrečná práce musí být připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.

 • Přehledný seznam doporučené formální úpravy práce a manuály pro elektronické vkládání prací do SISu jsou dostupné prostřednictvím fakultních stránek > Studium > Bakalářská/diplomová práce.
 • Kromě všech náležitostí, které stanovují výše uvedené dokumenty, je třeba dodržet konkrétní ÚISK požadavky. Zde jsou uvedeny formální náležitosti, rozsah, obsahové členění i jak má vypadat titulní list.
 • Práce je odevzdávána v jednom exempláři v tištěné podobě (kroužková vazba) a elektronicky.

Podmínky pro rigorózní práce jsou uvedeny zde.

Upozornění na nový formát souborů ukládaných do SIS

Podle opatření rektora č. 13/2017 je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu. Zároveň jde o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu, univerzita rovněž zveřejnila Návod pro uložení kvalifikační práce, který vám s novinkami při ukládání souborů pomůže.

Vytváření souborů dle tohoto standardu však může být v určitých případech technicky náročnější než doposud, prosíme vás tedy, abyste pokud možno neodkládali vkládání textů do SIS na poslední chvíli a vyzkoušeli si texty závěrečných prací do SIS nahrát (ale neodevzdat je) ke kontrole ještě v době, kdy práci připravujete.

Sedm doporučení pro vkládání textů do SIS

 1. Projděte si Návod pro uložení kvalifikační práce, který popisuje povolené formáty z nejpoužívanějších textových editorů.
 2. Problémy při vkládání textů řešte primárně s Poradnou zřízenou k tomuto účelu ÚVT.
 3. Všechna písma v dokumentu použitá musejí mít licenci umožňující jejich export do PDF (ve Windows lze ověřit v Průzkumníku ve složce C:\Windows\Fonts, v podrobném zobrazení ve sloupci Možnost vložení písma nesmí být uvedeno „Omezená licence“). Tento problém se týká především neobvyklých řezů písma, historických písem, písem pro nelatinkové abecedy včetně písem fonetických.
 4. Doporučujeme nepoužívat průhlednost či stínování grafických prvků.
 5. Doporučujeme nepoužívat méně obvyklé odrážky typu čtverečku.
 6. Pokud si přejete zkontrolovat validitu souborů, aniž byste je museli nahrávat do SIS, a zároveň vás zajímají konkrétní chyby, které SIS při kontrole nezobrazuje, můžete pro menší soubory využít online validátor Národního archivu, pro větší soubory si můžete stáhnout a nainstalovat validační software VeraPdf.
 7. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit ani s Poradnou ÚVT, obraťte se na koordinátora odevzdávání závěrečných prací za FF (ondrej.tichy@ff.cuni.cz)

Termíny odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2017/2018

 • 18. 12. 2017 – diplomové a bakalářské práce
 • 9. 5. 2018 – diplomové a bakalářské práce
 • 31. 7. 2018 – diplomové práce a bakalářské práce

Nesplnění studijních povinností do termínu kontroly jejich splnění (cca 10 dní po termínu přihlášky) není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

Obhajoba závěrečné práce

Studující může přistoupit k obhajobě závěrečné práce nejdříve rok po jejím zadání do Studijního informačního systému (SIS). Při obhajobě diplomové práce diplomant prezentuje svou práci prostřednictvím krátkého vystoupení, v němž přednese hlavní body práce, použité metody a přínosy práce.

Jak změnit název nebo vedoucího práce?

K instrukci studijního oddělení si dovolujeme doplnit, že předmětnou zdůvodněnou žádost podává a vytváří studující, nikoliv ústav. To znamená, že je povinností studujícího, aby žádost odůvodnil řádně tak, aby jí bylo vyhověno.

Změna zadání (tématu)

Změnu tématu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti.

Student se domluví s vedoucím práce na názvu a konkrétní podobě nového tématu. Poté se obrátí na katedře či ústavu na osobu pověřenou zadáváním prací v SIS. Pověřená osoba vypíše nové téma do seznamu témat bez řešitele a přidělí toto téma studentovi. Staré téma studentu v SIS zůstane jako paměťová stopa na původně zadanou práci. K novému tématu si student v SIS doplní zásady pro vypracování a doporučenou literaturu. Potom katedra nové zadání vytiskne, nechá je podepsat školitelem a vedoucím katedry. Současně si student sepíše zdůvodněnou žádost o změnu tématu a dá ji podepsat vedoucímu katedry. Oba dokumenty společně, tj. žádost a nové zadání, pošle katedra nebo student k schválení na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana potvrdí v SIS nové zadání, dá vědět studentovi a založí nové zadání spolu se schválenou žádostí do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Změna vedoucího

Změnu vedoucího práce provede studijní oddělení na základě písemné žádosti studenta podepsané vedoucím katedry či ústavu a schválené děkanem. Žádost je předána na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana provede změnu vedoucího práce, dá vědět studentovi a založí žádost do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Koordinátor závěrečných prací ÚISK

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
radka.rimanova@ff.cuni.cz
telefon: (+420) 221 619 905
mobil: (+420) 603 912 002

Úvod > Studium > Závěrečné práce Bc. a Mgr.