Závěrečné práce Bc. a Mgr.

Formulář pro vyučující – zadání tématu bakalářské práce pro zápis do SIS

Podmínky pro rigorózní práce jsou uvedeny zde

Závěrečná práce musí být připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.

 • Opatření děkana č. 10/2014 stanovuje pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Důležitá je především Část I. Bakalářské a diplomové práce.
 • Přehledný seznam doporučené formální úpravy práce a manuály pro elektronické vkládání prací do SISu jsou dostupné prostřednictvím fakultních stránek > Studium > Bakalářská/diplomová práce.
 • Kromě všech náležitostí, které stanovují výše uvedené dokumenty, je třeba dodržet konkrétní požadavky ÚISK. Zde jsou uvedeny formální náležitosti, rozsah, obsahové členění i jak má vypadat titulní list.

Obhajoba závěrečné práce

Studující může přistoupit k obhajobě závěrečné práce nejdříve rok po jejím zadání do Studijního informačního systému (SIS). Při obhajobě diplomové práce diplomant prezentuje svou práci prostřednictvím krátkého vystoupení, v němž přednese hlavní body práce, použité metody a přínosy práce.

Organizace zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2015/2016

Existují dvě možnosti zadání tématu zavěrečné práce: výběr tématu vypsaného v SISu nebo vytvoření individuálního tématu.

1. Výběr tématu vypsaného v SISu

Při výběru vypsaného tématu ze SISu koordinátor přihlášení studujícího k tématu obvykle do 48 hodin potvrdí. Od té chvíli je možné upravovat „Zásady pro vypracování“ a „Seznam literatury“. Vždy by se to tak ale mělo dít jedině po konzultaci s vedoucím, popř. konzultujícím tématu. Finální podoba zadání musí být v SISu nejpozději 31. 1. 2016 (lednový termín), 31. 5. 2016 (květnový termín), 30. 9. 2016 (zářijový termín).

Návod k výběru tématu závěrečné práce vypsaného v SISu

1. Přihlaste se do Studijního informačního systému, vstupte do modulu „Témata prací (Výběr práce)“, prostřednictvím filtru vyberte práce, které vypisuje Ústav informačních studií a knihovnictví, dále vyberte relevantní typ práce z příslušné nabídky a konečně zvolte volbu „nezadané“. Zobrazí se vám tak vypsaná témata, ze kterých můžete vybírat.

2. Pokud máte o některé vypsané téma zájem, domluvte se na podrobnostech s vedoucím, případně s konzultujícím práce. Po dohodě s vedoucím si téma zapište, tj. otevřete si záznam práce, rozklikněte ve spodní liště „Upravit záznam o práci“, potvrďte „Vykonat“, vložte pomocí obrázku lupy své jméno do kolonky „řešitel“, a uložte. Koordinátor zadávání závěrečných prací v SIS vaši volbu obvykle do 48 hodin potvrdí. Od této chvíle budete můžete upravovat podrobnosti zadání.

Pozor: Zaznamenali jsme chybu, která neumožňuje studujícím oboru INSK zapsat si téma vypsané vyučujícím z VOŠISu (obor práce ISV) a naopak, týká-li se vás to, obraťte se prosím na koordinátora závěrečných prací, který vás k vybranému zadání ručně přiřadí.

Upozornění: Systém neslouží k rezervaci témat, dovolí vám zvolit si pouze jedno téma. Vždy si proto téma zapisujte až po dohodě s jeho vedoucím.

2. Individuální téma

Pokud si studující nevybere vypsané téma ze SISu, může navrhnout a připravit s osloveným vedoucím téma individuální.

Takové téma musí vedoucí navrhnout do 12. 1.  (lednový termín), 11. 5.(květnový termín),  14. 9. (zářijový termín) a zaslat emailem koordinátorovi  závěrečných prací (radka.rimanova@ff.cuni.cz), aby jej bylo možné projednat s vedením ÚISK.

Zasláno musí být ve formátu .doc (zákaz .pdf) a vždy musí obsahovat:

 • název práce
 • název práce v anglickém jazyce
 • jazyk práce
 • vedoucí práce (a popř. konzultující)
 • autor práce
 • cíl práce – jedna věta proč se práce bude psát, k čemu se má dospět
 • naznačený postup práce – jaké metody budou užívány pro teoretickou a praktickou část práce (metody informační vědy jsou popsány např. v knize Information science research In: Bawden, D. Robinson, L. Introduction to Information Science. London, 2012. S. 303-324.)
 • seznam odborné literatury  – 4 citace informačních zdrojů (ISO 690), minimálně jeden zdroj odborné monografie, pokud to je možné.

Pokud bude schváleno, koordinátor jej ASAP v SIS a přiřadí studujícího jako řešitele. Studující může provést v SISu ve spolupráci s vedoucím, popř. konzultujícím drobné opravy položek „Zásady pro vypracování“ a „Seznam literatury“, finální podoba zadání však musí být uložena nejpozději do 31. 1.  (lednový termín), 31. 5. květnový termín), 30. 9.(zářijový termín).

Následně se práce zadání předá na studijní oddělení, kde proběhne finální schválení zadání.

Práce by měla být zadána 12 měsíců, před odevzdáváním.

Harmonogram zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2016/2017

Závěrečnou práci je možné na našem ústavu v akademickém roce 2016/2017 zadat v jednom ze tří termínů. Nestihne-li studující kterýkoliv z termínů a to z jakéhokoliv důvodu, automaticky se může ucházet o zadání v termínů následujícím.

lednový termín

 • do 30. 1. 2017 jsou přijímány návrhy individuálních témat

květnový termín

 • do 30. 05. 2017  jsou přijímány návrhy individuálních témat

zářijový termín

 • do 30. 9. 2017 jsou přijímány návrh individuálních témat

 

Termíny odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2016/2017

 • 19. 12. 2016 – diplomové a bakalářské práce
 • 5. 5. 2017 – diplomové a bakalářské práce
 • 31. 7. 2017 – diplomové práce a bakalářské práce

Nesplnění studijních povinností do termínu kontroly jejich splnění (cca 10 dní po termínu přihlášky) není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

Jak změnit název nebo vedoucího práce?

K instrukci studijního oddělení si dovolujeme doplnit, že předmětnou zdůvodněnou žádost podává a vytváří studující, nikoliv ústav. To znamená, že je povinností studujícího, aby žádost odůvodnil řádně tak, aby jí bylo vyhověno.

Změna zadání (tématu)

Změnu tématu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti.

Student se domluví s vedoucím práce na názvu a konkrétní podobě nového tématu. Poté se obrátí na katedře či ústavu na osobu pověřenou zadáváním prací v SIS. Pověřená osoba vypíše nové téma do seznamu témat bez řešitele a přidělí toto téma studentovi. Staré téma studentu v SIS zůstane jako paměťová stopa na původně zadanou práci. K novému tématu si student v SIS doplní zásady pro vypracování a doporučenou literaturu. Potom katedra nové zadání vytiskne, nechá je podepsat školitelem a vedoucím katedry. Současně si student sepíše zdůvodněnou žádost o změnu tématu a dá ji podepsat vedoucímu katedry. Oba dokumenty společně, tj. žádost a nové zadání, pošle katedra nebo student k schválení na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana potvrdí v SIS nové zadání, dá vědět studentovi a založí nové zadání spolu se schválenou žádostí do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Změna vedoucího

Změnu vedoucího práce provede studijní oddělení na základě písemné žádosti studenta podepsané vedoucím katedry či ústavu a schválené děkanem. Žádost je předána na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkana provede změnu vedoucího práce, dá vědět studentovi a založí žádost do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Koordinátor závěrečných prací ÚISK

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
radka.rimanova@ff.cuni.cz
telefon: (+420) 221 619 905
mobil: (+420) 603 912 002

EditForms

Úvod > Studium > Závěrečné práce Bc. a Mgr.