Bakalářské studium

Bakalářský obor Informační studia a knihovnictví (INSK)

Tento studijní program byl na UISK FF UK otevřen poprvé ve akademickém roce 2002/2003. Je možné jej studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě. Jde o jednooborový tříletý program studia s povinnou praxí před 3. ročníkem. Je ukončen státní závěrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Jeho absolvent získává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. uváděný před jménem).

Název studijního programu: Informační studia a knihovnictví (7201R-bc)

Typ studijního programu: Bc. (bakalářský)

Standardní doba studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studijní plán: naleznete na stránkách FF UK věnovaným studijním plánům

Profil a uplatnění absolventa bakalářského oboru INSK

Cíle studia

 • Zajistit v souladu s požadavky rozvíjející se informatizace společnosti velmi žádané profese zabezpečující střední a vyšší články věcného řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření.
 • Připravit vysokoškolsky vzdělané profesionály vybavené potřebnými teoretickými znalostmi pro praktické působení v informačních službách jak pro jednotlivé profesní skupiny, tak v oblasti občanských informací, včetně veřejných i odborných a vědeckých knihoven, a také pedagogy zajišťující rozvíjení informačních dovedností spolu s budováním moderních školních knihoven na všech typech škol.
 • Vytvořit předpoklady pro přípravu širšího kádru absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních oborů, z nichž nejlepší mají možnost dalšího vzdělávání v navazujícím studijním programu magisterském a případně i v doktorském studijním programu Informační věda.

Podmínky pro úspěšné ukončení studia

 1. Splnění studijního plánu
 2. Složení státní závěrečné zkoušky
  1. Obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu minimálně 40 stran (2 AA)
  2. Ústní zkouška ze 3 povinných předmětů
   1.  informační věda
   2. budování, správa a využívání primárních  informačních fondů
   3. budování, správa a využívání sekundárních  a referenčních informačních fondů
  3. zkouška z jednoho ze dvou volitelných předmětů:
   1.  veřejné knihovnictví
   2. specializované informační služby

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010 a dále

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2010/2011 a později.

Okruhy otázek pro bakalářské studium – nová akreditace SZZK bakalářská 

 

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám podle staré akreditace

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2009/2010 a dříve.

Kombinované (dálkové) bakalářské studium oboru INSK

Podmínky přijímacích zkoušek jsou stejné jako na prezenční studium. Uchazeč by měl mít jasnou představu, jak bude své studium kombinovat s dalšími aktivitami, které mu znemožňují studium prezenční. Podmínkou pro přijetí je motivace, nikoli zaměstnání v oborové instituci nebo předchozí absolvování studia knihovnictví.

 • Student plní studijní plán shodný jako pro prezenční studium. Stejný počet povinných i volitelných předmětů, stejné kreditní povinnosti pro zápis do dalších ročníků.  Atestace probíhají ve zkouškovém období, společně s prezenčním studiem. Stejně tak závěrečné státní zkoušky.
 • Pro jednotlivé předměty jsou vypisovány hromadné konzultace (nejedná se o výuku, ta je v režimu samostudia) cca 3x za semestr každý předmět podle specifického rozvrhu. Zpravidla probíhají tyto konzultace v pátek, ale není to (zvláště u volitelných předmětů) vždy pouze tento den v týdnu – viz rozvrhy pro kombinované studium.
 • Studenti bakalářského stupně nemají tělesnou výchovu (kredity nahrazují volitelným předmětem).
 • Studenti se mohou účastnit výuky v rámci prezenčního studia (neplatí obráceně), což je doporučováno zejména u přípravy na jazykovou zkoušku.
 • Pro studenty prvních ročníků je pořádán víkendový výjezdní adaptační kurz (sobota až neděle, obvykle se koná v září) – tento kurz není povinný, ale pro socializaci v novém prostředí přináší obrovské výhody.

Problematice kombinovaného studia ÚISK FF UK se věnuje článek:

ŘÍMANOVÁ, Radka. Práce při studiu, studium při práci: příspěvek k diskusi o průniku praxe a teorie. In: Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: SDRUK (Městská knihovna v Praze), s. 59-67. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf.

Pro více informací se prosím obracejte na tajemnici oboru PhDr. Radku Římanovou, Ph.D.

Kontakt

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
radka.rimanova@ff.cuni.cz
telefon: (+420) 221 619 905
mobil: (+420) 603 912 002

Úvod > Studium > Bakalářské studium